Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ


Категория на документа: Икономика


"Основните дейности, които лекарите работещи в амбулаториите на първичната медицинска помощ извършват са определени в закона за лечебните заведения , а именно"4:
> Дейност по:

* диагностика, лечение рехабилитация и наблюдение на болни;

* консултации;

* профилактика;

* диспансеризация;

> Предписване на:

* лабораторни и други видиве изследвания;

* извършване на медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност;

* обема , вида домашни грижи и помощ за болни;

* лекарства , превързочни материали и медицинси пособия;

* извършване на експертиза на временна нетрудоспособност;

* наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство.

* наблюдение , контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години.

* извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации;

* издаване на документи, свързани с тяхната дейност.

* насочване на пажиенти за консултация и болнична помощ.

* лечение на болен и в дома му, когато състоянието на болния налага това.

В чл.13 на Закона е поставено изискването към лекарите, които работят в индивидуалните практики да имат призната специалност по обща медицина . Лекарите , работещи в груповите практики могат да притежават и друга медицинска специалност.

Груповата практика за първична медицинска помощ се осъществява от търговско дружество или кооперация, учредени от лекари с призната специалност по обща медицина.

В груповите практики могат да се наемат по договор фелдшери и медицински сестри . Търговското дружество се създава по Търговския закон или по закона за кооперациите, както и дружвства по законодателството на държава членка на Европейския съюз, или на държава, страна по споразумението за европейското икономическо пространство , при спазване изискванията на този закон. Тези търговски дружества са с особен статут и осъществяват дейността си само след получаване на разрепение или извършване на регистрация при условията и по реда на този закон.

През 1978 год. в Алма Ата Международната конференция по първичното здравно обслужване на СЗО и УНИЦЕФ приема стратегия за радикална промяна в първичното здравно обслужване. В Декларацията на конференцията се определят четири стратегически елемента на първичното здравно обслужване:

Развитие на първичното здравно обслужване като главна функция и център на внимание на националната система на здравеопазване и осигуряване на подкрепа от гъвкава болнична система от специализирано здравно обслужване.

Разработване на концепция за здравна политика, която интегрира стила на живот и социалните детерминанти на здравето в първичното здравно обслужване. Включване на отделната личност, семейството и различните общности в процеса на вземане на здравните решения, както и поемане на по-голяма лична отговорност за здравето.

Ефективно разпределение и преразпределение на ресурсите, прилагане на подходящи технологии и спазване на съотношението "разход-полза" в инвестиционната дейност и финансирането на първичното здравно обслужване.

Внедряването на принципите за развитие на първичното здравно обслужване създава нова здравна култура, която отива отвъд тесния биомедицински детерминизъм и включва в своя обсег промоцията на здравето и здравословния стил на живот.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.