Развитие и природа на публичната администрация


Категория на документа: Икономика
Курсова работа

На тема:

Развитие и природа на публичната администрация

Изготвил:

Проверил:

София

Възникване на публичната администрация

Публичната администрация възниква едновременно с възникването на държавата. Историята на администрацията започва от

" шумерите в Месопотамия, където се заражда организиран административен живот. Открит е лунният календар и писмеността. От тогава са известни и първите писмени закони на Хамураби.

" По-късно в Египет се създава гражданската администрация /писарите/, възникват и първите публични административни услуги. Оттогава са и първите териториални администрации /областите са били наричани "номи", а областните управители "номарси"/. За първи път в Египет се зараждат и проблемите на взаимодействието между централната и местната власт и между централната и териториална администрация, които са актуални и до днес. Известни са и китайските писмени правила за работа на администрацията - "Сборник закони Тайхорьо" /704г.преди н.е./.

" В Древна Гърция за първи път се формира разбирането, че източник на властта е народа.

" В Рим държавата се организира на базата на развита правно - административна система, основана на римското право. Формулирани и въведени са публичното и частното право. Като област на изследване науката за публичната администрация се занимава с анализа на "правителството в действие" или "работата да управляваш".

" През 1887г. президентът на САЩ Удроу Уилсън дефинира в свое есе "Изследване на администрацията", че публичната администрация е "прилагане на конституцията". За основоположник на съвременната публична администрация се приема изследователя Леонард Уайт, който през 1926г. публикува в САЩ труда си "Въведение в науката за публична администрация".

 1 

Дефиниции на публичната администрация

Богатството и сложността на явлението "публична администрация" (рublic administration) създава затруднения за неговата дефиниция. Авторите дават различни определения на публичната администрация в зависимост от гледната точка, от която я разглеждат. Всички обаче са единодушни, че администрацията става все по-голяма сила във функционирането на обществото и е определяща за начина, по който живеем.

1. Публичната администрация може да бъде определена като комплекс от процеси, организации и лица (действащи в официални длъжности и роли), свързани с изпълнението на законите и другите нормативни актове в сферата на изпълнително-разпоредителната дейност на държавата.

2. Публичната администрация може да бъде определена и като организация на определени видове дейност на държавните и другите публични органи.

3. Публичната администрация може да бъде определена и като структура - съвкупност от органите, които се занимават с административна дейност - правителство, министерства, служби, управления.

4. Публичната администрация може да се разглежда и като съвкупност от отделни функции: административно обслужване на населението, планиране, финансиране, паспортен режим, опазване на обществения ред, борба с престъпността, здравеопазване, образование, регулиране на движението на улиците и пътищата и пр.

Всяко едно от горните определения е вярно и в своята съвкупност всички те съставят понятието "публична администрация".

 2 

Противоречия в понятието

'публична администрация'

На този етап няма единно становище относно същността на понятието 'публична администрация'. Според Ив.Величков и Б.Бенев дефинирането на понятието 'публична администрация' е много трудна задача. Те считат, че "от философска и по-точно от семантична гледна точка "публичността" следва да се възприема, използва и разбира като откритост, реалност, явност и общественост и че публичността е необходима най-вече в областта на държавното управление и политическата сфера''.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие и природа на публичната администрация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.