Развитие и перспективи на концепциите за управление. Исторически контекст на идеите за управление и как те рефлектират върху политическото пространство.


Категория на документа: Икономика


За разлика от по-ранните изследователи, привържениците на неоситуационния подход отчитат още един важен фактор: че редица предприятия са израснали и са се превърнали в големи многонационални компании, оказващи значително влияние върху средата, в която функционират. Някои от тях в редица аспекти на своята дейност могат успешно да манипулират, дори и да доминират върху ключови фактори на своята среда (например, върху купувачите, върху системата за регулиране, държавата или върху конкуренцията с останалите фирми от бранша)В тези случаи фирмите могат да развият силни взаимовръзки с главните заинтересовани страни, чрез които да намалят риска и несигурността във външната среда.
Развитието на социално-икономическата и политическата сфера неимоверно налага и развитие в практиката и теорията на управлението . Умението на адаптивност на системата към реалностите във всеки един момент от човешката история са от основно значение . Чрез въвеждането и усъвършенстване на мениджмънта се преодоляват множество препятствия пред "модерният свят". Организирането и управлението на хората създава множество възможности и се явява като конта пункт на нарастването на населението на земята и преодоляване на продоволствени кризи . В наши дни е трудно да си представим начина на живот на нашите предшественици . Ние приемаме за даденост цялата стройна социално-икономическа и политическа система , но тя търпи непрекъснати корекции и развитие , за да може да отговори на все по-разраствашите ни се нужди . Развитието на социално-икономическите и политическите отношения .............................................................................
3 Booth , S.A , Crisis Management Strategy : Competition and Change in Modern Enterprises, Routledge , 1993
5 Иванов , И. Основи на Мениджмънта , Абагар, В.Търново , 1999
във все по-глобализиращия се свят търпят непрекъсната еволюция . Политиците се стремят да отговорят на нагласите на гражданското общество и се опитват да създават условия за развитие на икономическата , социалната и политическа сфера . Без развитието на теорията и практиката на мениджмънта обаче , обществото ни нямаше да може да посрещне новите нужди на обществото .

Библиография :
1 Донали , Д.Х. , Основи на Мениджмънта , Отворено общество , София , 1997
2 Дракър , П. , Новите реалности , Христо Ботев , София , 1992
3 Иванов , И. Основи на Мениджмънта , Абагар, В.Търново , 1999
4 Питърс , Т и Р.Уотърман младши , Към съвършенно фирмено управление , Наука и изкуство , София , 1988
5 Силаги , Е. , Мениджмънт - наука , изкуство , практика . , Варна , 1993
6 Тейлър Фр. , Научно управление (свидетелски изложения на Фр. Тейлър пред специална комисия на камарата на представителите) Профиздат , София , 1989
7 Booth , S.A , Crisis Management Strategy : Competition and Change in Modern Enterprises, Routledge , 1993
8 Maslow,А. A Theory of Human Motivation, Psychological Review
9 Matteson, M.T. , Ivancevich, J.M. Management Classics, Business Publication , Inc, Peiano, Texas, 1986

??

??

??

??

11

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие и перспективи на концепциите за управление. Исторически контекст на идеите за управление и как те рефлектират върху политическото пространство. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.