Развити въпроси по осигурителни системи за държавен изпит


Категория на документа: Икономика


Първи стълб - базисно осигуряване, което покрива широки слоеве от населението.По своя характер, то е публично и задължително. Насител на това осигуряване е НОИ. Рисковете, които се покриват са старост, инвалидност и смърт. Тази система е изградена на базата на класическия модел на Бисмарк и почива на 5-те принципа, на които се изгражда пенсионната система в България са:
1) задължителност и всеобщност на осигуряването
2) солидарност на осигурените лица
3) равнопоставеност на осигурените лица
4) социален диалог при управлението на осигурителните системи
5) фондова организация на осигурителните средства
От финансова гладна точка тази система се базира на вноски и е изградена чрез разходно-покривна система. Този стълб се състои от 2 елемента(фонда):
-фонд "Пенсии"
-фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност"
Фонд Пенсии се захранва от осигурителните вноски, които се плащат в определена пропорция- 8 - 10 - 12% работник:работодател:държава. Държавата е пряка финансова страна във финансирането на тези системи.
* Пенсии, които са свързани с трудовата дейност са:
- Пенсия за осигурителен стаж и възраст;
- Пенсия за инвалидност, която бива: поради общо заболяване и при трудова злополука и професионални болест
- Наследствени пенсии
Фондът "Пенсии, несвързани с трудова дейност" се финансира от данъци, т.е. той е изграден на база модела на Бевъридж.
* Пенсии, които не са свързани с трудовата дейност са:
- Пенсия за военна инвалидност
- Пенсия за гражданска инвалидност
- Социални пенсии, които биват: за старост, за инвалидост
- Пенсия за особени заслуги
- Персонални пенсии, които се отпускот от Министерския съвет по определен от него условия и ред
- Към тези пенсии се предлагат и различни по вид добавки като вдовишка, добавка за репресираните лица и други.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕНСИОННА СИСТЕМА В Б-Я
Втори стълб- Допълнително задължително пенсионно осигуряване- този частен стълб приема най- важната характеристика от модела Бисмарк- задължителността. Въвежда се с Кодекса за задължителното обществено осигуряване от 01.01.2000г. Този стълб се нарича допълнително задължително пенсионно осигуряване, което цели печалба и социална сигурност. Носител на това осигуряване са частните пенсионно осигурителни дружества. Тази система се базира на осигурителните вноски и се изгражда на принципа на капитално-покривна система. Рисковете, които се покриват са старост,смърт и инвалидност. Осигуряването е персонално и се базира на индивидуално сключен договор. Тази система ползва даначни облекчения. Той включва в себе си два фонда:
Професионален фонд - осигуряват се задължително само лицата, полагащи първа и втора категория труд. Осигурителна вноска е за сметка на работодателя- 12% за първа категория труд и 7% за втора категория.. Пенсионните продукти са:
- Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за първа и втора категория труд.
- Еднократно изплащане до 50% от средствата по индивидуалната партида при пожизнена загуба на работоспособност над 70,99%.
-Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер.
Универсален фонд - включва задължително всички лица, родени след 31.12.1959г. Осигурителната вноска в този фонд е в размер на 5%. Тя се взема от осигурителната вноска на първия стълб. Пенсионните продукти, предлагани от този универсален, допълнителен, задължителен стълб са:
- Допълнителна пожизнена пенсия за старост, която се получава след придобиване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по първи стълб.
- Еднократно изплащане до 50% от средствата по индивидуалната партида при пожизнена загуба на работоспособност над 70,99%.
- Еднократно или разсрочено изплащане на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер.
ПРИНЦИПИТЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ СА:
1. Задължителност на участието
2. Юридическа самостоятелност на пенсионноосигурителното дружество и на универсалните и на професионалните пенсионни фондове;
3. Прозрачност, разделност и изключителност на дейността;
4. Разрешителен режим и държавно регулиране
5. Задължителна периодична отчетност и разкриване на информация;
6. Лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества
7. Представляване интересите на осигурените лица;

Трети стълб - ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ - законодателно е регламентиран и въведен през 2000г с Кодекса за задължително обществено осигуряване, но този трети стълб съществува, макар и нелегално, от 1994г. Този трети стълб се нарича допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Основни характеристики- частна система, целяща печалба и социална сигурност, персонално, сключва се с договор. Покритите рискове са старост, инвалидност, смърт. Осигурените лица могат да бъдат всички физически лица, навършили 16 години. Към този фонд също има два фонда:
-Фонд допълнително доброволно пенсионно осигуряване - за сметка на лицата. Осигурените лица могат да внасят средства до 10% от техния годишен доход, които се зачитат като разходи и се приспадат от даначната ставка.
-Фонд допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми -за сметка на работодателя.
Вноската и за двата фонда е парична и се договаря персонално по какъв начин ще се изплаща. Третият стълб е обект на колективно трудово договаряне

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развити въпроси по осигурителни системи за държавен изпит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.