Развити въпроси по осигурителни системи за държавен изпит


Категория на документа: Икономика


На този тип режими се възлагат големи надежди, не само да изпълнят своите социални функции, а и да предоставят полезни ресурси за финансиране на икономиката. Най-важно е държавеата сама да пресметне ангажимента си и да не позволи превръщането на пенсионните фондове в нови финансови пирамиди.

Гаранцията за изплащане на пенсиите при тези режими се базира в/у запас от спестявания, идентифициран от индивидуална сметка. Този запас е предназначен да се транформира в поток от доход пти прекъсване на активността. Следователно има два добре разграничени периода-период на създаване на споестяванията, следван от период на консумиране на тези спестявания. Първия период поставя въпроса за нивото и регулярността на потока от вноски, а вторият период-свързани с реализацията на натрупаните активи на финансовите пазари и тези на недвижими имоти.

Опитът в допълнителното осигуряване дава възможност да се направят два важни извода за страната ни:

1. Рамката на допълнителното осигуряване по принцип се съобразява с основната публична система, а в нашите условия самата тя се нуждае от реформа.

2. С обогатяването на осигурителния пазар с форми, създадени на база частната инициатива и финансиране крез капитализация реално не се премахва ангажираността на държавата, а се поема друг вид ангажимент.

25. Определение за частен пенсионен режим. Спецификата на тяхното регламентиране и контрол.

Развитието на частните допълнителни пенсионни режими е резултат на обединяването на различни, но понякога и на сходни интереси-работодателите ги виждат като инструмент за гъвкава политика по отношение на социалните си задължения и заетостта; работещите като средство за подобряване на защитата си; държавата като средство за облекчаване на финансовите проблеми на публичните режими. Наличието на подобен род интереси обясняват желанието на повечето страни да фаворизират създаването на допълнителни режими.

Предимства на режимите:
- Намалява пенсионния товар в/у държавния бюджет
- Придава се по-голяма гъвкавост на структурата на престациите
- Предоставя се възмножност- пенсиите да се договарят свободно м/у социалните пратньори
- Стимулиране на свободата на избор

Развитието на тези режими, пораждат обаче и някои проблеми. Тъй като са резултат от часната инициатива, не всички работодатели могат да предложат такива режими-някои могат да бъдат много добри, други не. Не се знае каква гаранция получава присъединяващия се към тези режими, че ще получи реално своята пенсия, когато настъпи съответния риск. Въпрос който се засилва от факта, че държавата принципно не участва в създаването, въвеждането и управлние на тези режими. Допълнителните пенсионни режими предлагат един терен сравнително лесен за измами. Харахарактерните за тях фискални предимства дават възможност на работодателите да ги използват за избягване плащането на данъци. Следователно налице е общ интерес да се гарантира известно ниво на сигурност на лицата бенефициенти на частните пенсионни режими.

Темата за регламентирането и контрола на частните пенсионни режими е твърде деликатна, тъй като противоречи на една тяхна характеристика, а именно свободата с която разполагат тези, които ги създават. Едно минимално ниво на регламентация е необходими, от една страна за да се развиват тези режими регулярно и по организиран начин, за да имат известна сигурност членовете им. За да се гарантира доброто функциониране на режимите, страните приемат редица регламентиращи документи. Най-разнообразните форми на защита могат да се обединят в няколко направление:
- Защита срещу фалшиво представяне или продажба на пенсионни режими;
- Защита срещу невъзможността да се изпълнят поетите от режима обещание за престации ;
- Защита срещу загубване на правата за пенсия
- Защита срещу загуба на реалната стойност на правата за пенсия;
- Защита срещу необоснована дискриминация по отношение на участниците в тези режими;
Контролът на частен пенсионен режим се осъществява от две крайни виждания : (1) за по-либерална и (2) за по-централизирана система за контрол.

Разбирането, че не е целесъобразно да се следят и наблюдават съвсем от близо частните допълнителни пенсионни режими от централен орган, се основава на факта, че връзката между работодатели и наемни лица е договорна. Ако именно такъв подход е необходимо да се приемат известен брой мерки за защита на включените в частните пенсионни режими: пенсионните каси да се задължат да дават периодично сметките си на независим "проверител", а отчетите му да се предоставят на всички участници; да се изисква от пенсионните каси всяка да назначи специалист-актюер, който да прави съответните оценки и да ги предоставя на участниците.Участниците в по-либерално контролираните режими трябва да бъдат периодични информирани за: политика на инвестиране, индивидуално придобитите права от всеки участник и др.

Предпочитанията е по-централизирана система за контрол.За да се постигне тази по-висока степен на контрол пенсионните режими могат да се задължат да подчинят създаването и функционирането си на определени видове разрешения. При тези условия контролния орган може да одобрява структурата и регламента на режима, както и да проверява дали лицата, посочени да го управляват, имат съответните качества и квалификация за това. Преди да издаде разрешение контролният орган може да иска да се запознае с мерките за финансиране на режима с предлаганата инвестиционна политика, с мерките за запазване на активите и др. Вече одобрени частните пенсионни режими могат да бъдат задължени да дават периодично на съответния контролен орган информация: за движението на броя на техните членове, списъка на инвестициите, декларациите на актюерите и т.н. Този орган може да извършва финансови проверки, за да види как се спазват всички аспекти на законодателството.

26. Защита на частен пенсионен режим с/у фалшиво представяне на пенсионни продукти и срещу невъзможността на се изпълнят поетите обещания за престации
Първото направление, свързано с формите на защита.

По начало всеки частен допълнителен режим е необходимо да се изисква и да има яснота кой има право да предлага подобни режими, както и дали действащите или новите режими са задължени да получат специално разрешение от контролен орган. Не по-малко важно за сигурността на участниците в режима да бъдат регламентирани и съответните специални юридически структури за предоставяне на пенсията.

Решенията в това отношение са богати. Възможно е да се разреши на всеки работодател да създаде пенсионна каса, отделена от самото предприятие, но върху която той винаги може да упражнява известен контрол. Възможно е също така да се разреши създаването на взаимноспомагателни асоциалсии или на специаслизирани взаимноспомагателни каси с права да изплащат пенсиите и да бъдат под контрола на самите участници. Пенсионните каси също могат да бъдат създадени на базата само на инвестициите на учредителите и присъединилите се лица.

Освен видът на тези структури, сериозен и въпросът кой носи отговорнст за частния режим. Тя може да се повери на група лица, например депозитари на фонда, административен съвет или на контролен орган. Тези лица могат да бъдат персонално отговорни или да имат задължението да получат външни експертни оценки.

Степента на подчиненост зависи от юридическата структира на режима, защото при някои видове режими може да има пълна самостоятелност, докато при други работодателят да упражнява значителен контрол в/у управлението. Следователно е необходимо да се установи добро равновесие на отговорностите вътре в режима и да се определи ясно кой на кого се отчита.
Второто направление- Защита срещу невъзможността да се изпълнят поетите обещание за престации

Защитата с/у невъзможността да се изпъклнят поетите ангажименти касае пряко въпроса за платежоспособността на частнмите режими и границите затова. В случая държавата не е финансов гарант чрез бюджета си на равновесието на частните пенсионни режими. В рамките на властаа която държавата традиционно упражнява в/у финансовите учреждения, тя трябва да фиксира правила и да внедри механизми, способни да гарантират платежоспособността на частните пенсионни режими.

Инвестирането на активите е не само ключова дейност на всички пенсионни режими, финансирани чрез капитализация, но и една от областите, където съществува голяма вероятност за грешки поради необмислени решения или престъпни действия. Следователно регламентирането на известни правила по отношение на инвестициите е наложително. Възможно е да се наложат общи критерии за предпазливост, да се дефинират известен брой принципи за инвестиране. Възможно е да бъде избран и друг подход, който и ограничава в по-широка степен свободата на действие на лицата, управляващи режима, независимо далис е отнася за административен съвет или за депозитари.

Друг голям съвременен проблем на частните пенсионни режими е да се гарантира сигурността на вече придобилите права на защитаваните лица. Това налага необходимистта от разработване на минимални норми на капитализация, както и приемането на правила за действие при дефицит или излишъкци на режимите и самото обезщитяване на участници.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развити въпроси по осигурителни системи за държавен изпит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.