Развити въпроси по осигурителни системи за държавен изпит


Категория на документа: Икономика


17. Европейска пенсионна система - съвременно архитектура и многообразие. Реформи в публичните пенсионни системи - фактори обуславящи глобалния им характер. Специфика по страни

Настоящият глобален характер на пенсионните реформи се обуславя от естеството на факторите: демографското и икономическото развитие, съвременните характеристики на трудовия пазар, зрелостта на самите осигурителни системи. Степента на значимост на тези фактори е различна в световен мащаб - докато в САЩ водещ е предимно демографският фактор, то за Европа това са едновременно и демографското и икономическото развитие. На европейско равнище също така следва да се открои и един специфичен фактор - интеграционните процеси. Те ще набират постепенно скорост в резултат на функционирането на големия общ пазар, въпреки че засега системата за социална сигурност се запазва като една деликатна област на намеса.

Що се отнася до нашата страна, посоченият комплекс от фактори е напълно валиден. По отношение на него обаче трябва да се откроят 2 много характерни момента:

- дълбочината на проявление на тези фактори;

- уникалността на осъществяваните икономически, политически и соц. промени, които Б-я реализира наред с другите Източноевропейски страни.

Осъществяваните пенсионни реформи - освен от глобалния им характер - са мотивирани и от други причини, а именно:

- пенсионните системи трябва да обслужват все повече хора и все по-продължително време;

- пенсионната система влияе не само в/у осигуровките на възрастните, но и в/у частично плащаните вноски от заетите лица, което я превръща в дискусионна материя за всички възрасти;

- сложността и многообразието на самата пенсионна материя.

Когато проучваме пенсионните системи, дори в рамкита на ЕС, не могат да не ни впечатлят съществуващото разнообразие и разлики:

-различна възраст при пенсиониране,

- различни формули за изчисляване на пенсиите,

-твърде голямата дисперсия при базовите периоди и плафонираните заплати,

-противоположните финансови техники.

Самите пенсионни системи, независимо от 3-пластовата си архитектура, имат съществени различия на всяко едно ниво.

1. първото ниво на защита се формира от основната, базисна пенсия. При нея разликите м/у страните са значими:

- от една страна няколко държави (Великобрит, Ирландия, Дания, Холандия, Швеция, Финландия) са възприели концепцията на лорд Беверидж и са изградили универсална система за защита. Тя открива еднакви права на пенсия за всички граждани без да се взимат предвид предишните доходи на лицето.

- от друга страна, болшинството от членките на ЕС са възприели за модел на своите основни базисни пенсии Бисмарковата концепция. Осигуряваната от тяхната система пенсия е пропорционална на предишния доход на лицето.

2. второто ниво на защита се формира от допълнителната пенсия. И при нея съществуват 2 основни различия:

- допълнителната пенсия е плод на допълнителна задължителна система. Такава съществува само в 6 страни.

- допълнителната пенсия е плод на социално-частна система, каквато е практиката в болшинството европейски страни. Тази защита се променя в зависимост от професионалните браншове и предприятията.

3. третото ниво на защита се формира от пенсия, основаваща се на личното усилие на индивида. Той подписва договор било с банка или застраховат компания за пенсия-спестяване, която може да се квалифицира също като допълнителна.

Освен тези 3 нива на защита в повечето европейски страни съществува и едно четвърто. Чрез него на бедните и лицата, които не са придобили достатъчно необходимите "права" за пенсия, се предоставя минимална престация, за която в отделните страни има различно наименование: "гарантиран доход за старите" (Белгия), "соц. пенсия" (Италия) и т. н.

Базата на настоящите реформи е твърде разнообразна. Но пенсионните реформи имат общо ядро и това е необходимостта да се промени радикално уравнението "приходи = разходи" на публичните пенсионни системи и то така, че да гарантира справедливост м/у поколенията.

Реформи следва да са резултат от бързи действия на правителствата като се използват множество решения. В този аспект е особено важно да се знае, че предизвикателството пред пенсионната система не е просто в намирането на допълнителни източници на средства.

Съдържанието на тези реформи разкрива разнообразието на избраните решения, т. к. перфектен план за реформа не съществува.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развити въпроси по осигурителни системи за държавен изпит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.