Разузнавателен анализ


Категория на документа: Икономика


Великотърновски университет "св. св. Кирил и Методий"

Курсова работа по Статистика

На тема:
Разузнавателен анализ на относителния дял на поръчваните храни, напитки и стоки за ежедневна употреба от лицата по интернет през периода 2004 - 2011 г.

Съставил:
.................................
Стопанско управление
СУЗ - ....
Увод

Изследването за използването от домакинствата на електронната търговия като еквивалент и алтернатива на физическия й облик се провежда веднъж годишно съвместно с Европейската общност. Методологията и статистическия инстументариум са напълно хармонизирани съгласно изискванията на Евростат. Данните от изследването са представителни на национално и ниво региони за планиране.

Изследването за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата обхваща 4500 домакинства и 11000 лица между 16 и 74 години от различни региони на България. За осигуряване на представителни и с достатъчна стохастична точност резултати за съвкупностите на лицата и домакинствата е проектирана представителна на национално и регионално ниво двустепенна гнездова извадка. Извадката е стратифицирана, като за райониращи са използвани административните области в страната (28 на брой) и местоживеенето на лицата (град, село). В резултат на стратифицирането са получени общо 56 страти (28 страти на градското и 28 страти на селското население).

Начинът за събиране на данните е извадково, анкетиране на домакинствата и лицата между 16 и 74 години.

Предмет на изследване е относителният дял на поръчваните храни, напитки и стоки за ежедневна употреба от лицата по интернет през периода 2004-2011г.

Целта на изследването е да се изготви разузнавателен анализ на относителният дял под форма на процент на поръчваните храни, напитки и стоки за ежедневна употреба от лицата по интернет през периода 2004-2011г. общо, от мъжете и от жените и прогноза за относителният дял през 2012 г.

Задачи

● Изясняване на основните категории и понятия, свързани с относителния дял на поръчваните храни, напитки и стоки за ежедневна употреба от лицата по интернет през периода 2004-2011 г.

● Визуализиране на динамичните редове от относителни дялове чрез линейна времедиаграма и изчисляване на абсолютния прираст на относителния дял в процентни пунктове при верижна база на поръчваните храни, напитки и стоки за ежедневна употреба от лицата по интернет през периода 2004-2011г. общо, при мъжете и при жените.
● Изчисляване на средния абсолютен прираст на относителния дял в процентни пунктове при верижна база на поръчваните храни, напитки и стоки за ежедневна употреба от лицата по интернет през периода 2004-2011г. общо, при мъжете и при жените.

● Изчисляване на прогноза за относителния дял на поръчваните храни, напитки и стоки за ежедневна употреба от лицата по интернет през периода 2004-2011г. общо, при мъжете и при жените за 2012г. въз основа на средния му абсолютен прираст.

ОСНОВНИ КРИТЕРИИ И ПОНЯТИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ АНАЛИЗ

► Относителен дял - относителна величина, която измерва отношението между размерите на частите на съвкупността и размера на цялата съвкупност. Формулата, по която се изчислява е:

където:

-Относителна величина на структура

-Размер на съответната част на съвкупността

-Размера на цялата съвкупност

► Динамичен ред - наредена редица от стойности, отнасящи се до наблюдения върху обект или явление в последователни, равни интервали от време.

► Абсолютен прираст - измерва в абсолютни числа изменението на изследваното явление в даден период от време, спрямо друг период, приет за база. Характеризира скоростта на ръста. Абсолютният прираст е нула, когато нямаме ръст.

► Среден абсолютен прираст - изчислява се по формулата на непретеглена средна аритметична от абсолютните прирасти.

► Електронна търговия - състои се в купуването и продаването на продукти и услуги чрез електронни системи като Интернет и други компютърни мрежи. Количеството на търговията, която се осъществявана електронно е забележително нараснала с широкото разпространение на Интернет.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разузнавателен анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.