Разработване на казус 2


Категория на документа: Икономика
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ
СПЕЦИАЛНОСТ- ТУРИЗЪМ

К У Р С О В А Р А Б О Т А
по
Нормативна уредба в туризма

Тема:

Отговор на проблем по казус номер 2

Изготвил: Проверил:
Натали Симеонова проф. Р. Драганов
Фак.Номер 18233

10.10.2013г.
ВЪПРОС 1

Кой текстове от съдържанието са важни за туризма?

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 16 December 1966
Отговор:
Съгласно Международната конвенция от 16.12.1966г.

Като се има предвид , че в съответствие с принципите , провъзгласени в Устава на Организацията на обединените нации , признаването на достойнството, присъщо на техните равни и неотменими права на всички представители на човешкия род, е в основата на свободата, справедливостта и мира в света.

Признавайки, че тези права произтичат от достойнството, присъщо на човешката личност.

Признавайки, че в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека , на идеала за свободни хора , ползващи свобода от страх и лишения може да бъде постигнато само ако се създадат условия , при която всеки може да се порадва на икономически, социални и културни права , както и гражданския си и политически права ,имайки предвид задължението на държавите по силата на Устава на Организацията на обединените нации за насърчаване на всеобщо уважение и зачитане на човешките права и свободи и осъзнавайки, че всеки индивид, със своите задължения по отношение на останалите индивиди и на общността, към която той принадлежи , и е длъжен да се стреми към насърчаване и съблюдаване на правата, признати в този пакт.

Всички народи имат право на самоопределение . По силата на това право те свободно определят своето политическо положение и свободно своето стопанско , социално и културно развитие .

Всички народи могат , за собствените си цели , свободно да разполагат с природните си богатства и ресурси, без да се засягат задълженията, произтичащи от международното икономическо сътрудничество , на основата на принципа на взаимната изгода и международното право . В никакъв случай един народ да бъде лишен от своите собствени средства за издръжка.

Държавите-страни по този пакт , в това число тези, които имат отговорност за прилагането на не - самоуправляваща се и доверие територии , трябва да насърчават осъществяването на правото на самоопределение , и се зачитат това право в съответствие с разпоредбите на Хартата на Организацията на обединените нации .

Държавите-страни по този пакт, се задължават да гарантират , че правата на провъзгласените в този пакт ще се упражнява без дискриминация от всякакъв вид по отношение на раса , цвят на кожата , пол, език, религия, политически и други убеждения , национален или социален произход, материално, рождение или друг някакъв признак .

Държавите-страни по този пакт, се задължават да гарантират равни права на мъжете и жените да се възползват от всички икономически, социални и културни права , предвидени в този пакт .

Държавите-страни по този пакт, признават , че при упражняването на тези права , предоставени от държавата, в съответствие с този пакт , държавата може да подложи такива права само на такива ограничения, установени със закон, само дотолкова, доколкото това може да бъде съвместимо с естеството на тези права и единствено с цел насърчаване на общото благоденствие в едно демократично общество.

Нищо в този пакт не може да бъде тълкувано като предоставящо право на дадена държава, група или лице да се занимава с дейност или да извършват действия, насочени към унищожаване на правата и свободите , признати в Конвенцията , или по тяхно ограничаване в по-голяма степен , отколкото е предвидено в този пакт .

Никакви ограничения върху , или отказ от някое от основните права на човека , признати или съществуващи във всяка страна, в силата на закон , конвенции, правилници или обичаи , се допускат под претекст, че този пакт не признава такива права или ги признава в

по-малка степен .

Държавите-страни по този пакт, признават правото на труд , което включва правото на всеки човек да възможността да изкарва прехраната си чрез труд, свободно избран или приет , и ще вземат съответни мерки за гарантиране на това право .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на казус 2 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.