Разработени теми по мениджмънт за държавен изпит


Категория на документа: Икономика


* осигуряване на служителите с необходимата за изпълнение на задълженията им информация

Подходи за изследване на комуникацията:
* подход на неочакваните прекъсвания - метод за извеждане на обобщени заключения относно характера на комуникацията в организацията с помощта на неочаквани прекъсвания на дейността и засичания на моментното състояние
* изследване чрез социограма - подход, при който се регистрира наличието на взаимодействие между членовете на една група
* анализиране на епизодичните комуникационни канали в организацията ("ЕККО - анализ") - подход, при който се търси отговор на въпроса кога всеки от членовете на организацията е получил за пръв път дадена информация
* определяне на Флеш - индекс - метод за изчисляване на трудността на възприемане на писмена информация.
Източници на информация при невербална комуникация: външен вид на индивида; персонално пространство на индивида (това е разстоянието, което индивидът спазва от околните); език на тялото; допир; изражение на лицето.
Комуникационен процес:

....

Комуникационни бариери:
> кодов шум - когато информацията се възприема изкривено поради различия или неразбиране на използваната терминология, жаргон или език
> буквален шум - когато има обмен на информация и е затруднен от въздействия, които пречат да се чуе съдържанието на изречението
> отхвърляне или изкривяване на информация, която противоречи на утвърдено убеждение
тенденциозно поднасяне на информацията - умишлено пропускане или наблягане на информация
> влияние на предварителни впечатления от комуникатора
> влияние на груповото мислене
> влияние на размера на организацията
> влияние на комуникационните канали
> влияние на емоциите
> неумение да слуша и "чува" съобщението
> лоша обратна връзка
Подходи за преодоляване на бариери: използване на комуникацията "очи в очи"; следване на принципа на изключенията (според него обмена на информация трябва да се ограничава до предаване и приемане на съобщения, свързани с неочаквани събития, промени, нестандартни идеи от очакваните); обръщане на специално внимание на неприятни новини; дублиране на източника на информация; настройване към мирогледа на партньора; скъсяване на комуникационната верига; използване на разбираем за комуникационните страни език; еднопосочно използване на вербални и невербални символи; използване на обратна връзка; контролиране на разпространението на слухове и клюки в организацията.
Новите технологии и комуникацията:

9. Управление на промяната и конфликта. Промяната като обективна необходимост. Промяната като процес. Източници на съпротива и подходи за преодоляване на съпротивата. Обект на промяната. Същност и причини за възникване на конфликта. Видове конфликти. Етапи в управлението на конфликта. Стратегии, подходи и техники.

Промяната като обективна необходимост: Единственото, което остава постоянно в организацията са промените. Силите, които ги предизвикват, могат да се разделят на две групи: 1)външни сили - социални изменения; технологичен прогрес; изменения в пазарната конюктура; политически и законодателни промени; изменения в икономическите условия. 2)вътрешни сили - комуникационни проблеми; междуличностни отношения; процес на вземане на решения.

Промяната като процес:

Според модела на Люин - Шайн промените в организацията преминават през 3 етапа: размразяване (когато мениджърът стимулира работниците да искат промени); същинска промяна; замразяване (осигуряване на достатъчно стимули за хората, с цел запазване на новото статукво и избягване на някои носталогични чувства).
Източници на съпротива: засегнати лични интереси; несигурност; неправилно разбиране и недоверие; различия в гледните точки; липса на вътрешна нагласа към промени; групова съпротива.

Подходи за преодоляване на съпротивата:
Подход
Кога се прилага
Предимства
Недостатъци
разяснения + комуникация
В случай на недостиг или неточност на информацията и анализите.
Веднъж убедени, хората ще са склонни да сътрудничат при осъществяването на промяната.
Изисква голям разход на време, ако засегнатите са много на брой.
участие + ангажиране
Когато инициаторите не разполагат с цялата информация, необходима за планиране на промяната и когато останалите имат големи възможности за съпротива.
Хората ще се отдадат на осъществяването на промяната, като в плана за нея ще бъде включена цялата информация, с която те разполагат.
Изисква голям разход на време.
Улесняване + подкрепа при обсъжданията
Когато хората се противопоставят поради проблеми на преструктурирането.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработени теми по мениджмънт за държавен изпит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.