Разлика между недвижим имот и недвижима собственост


Категория на документа: Икономика
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА
Център Магистърско обучение

Специалност " Икономика на недвижимата собственост"
Дисциплина "Сделки с недвижима собственост"

КАЗУС

НА ТЕМА : "Има ли разлика между понятията "недвижим имот" и "недвижима собственост"? "

Разработил: Проверил:

Проф. д-р Константин Калинков

ВАРНА
2014

Увод

Икономическите проблеми свързани със създаването, реализацията и експлоатацията на недвижимите имоти са постоянно във фокуса на стопанската и научна общественост, поради непрестанното нарастване на тяхното икономическо и социално значение. Недвижимата собственост е свързана с живота и дейността на хората на основата на задоволяване на определен вид потребности и с реализирането на определени дейности в материалната и нематериалната сфера.

Познаването на същността и специфичните особености на недвижимата собственост е необходимо условие за реализиране на строителната предприемаческа дейност, за ефективното ѝ управление в процеса на експлоатация и възможност за активно участие на пазара на недвижими имоти.

Целта на настоящия казус, е да се изясни същността на понятията "недвижим имот" и "недвижима собственост" и на тази основа да се направи заключение за разликата между двете понятия.

Изложение

Недвижимата собственост представлява съществен елемент от материалната основа на бизнеса в България. Разглеждането на теоретичните аспекти на недвижимата собственост предполага да се отдели съществено внимание на същността и съдържанието на ключовото в случая понятие "недвижима собственост".

Като негови синоними се срещат редица термини като "недвижима вещ", "недвижимост", "недвижим имот", "недвижимо имущество", "реална (материална) собственост" и др., което произтича от обстоятелството, че се прилагат различни гледни точки и различни концепции за това понятие - географска, икономическа, социологическа, правна и др.

Според П. Венедиков "Недвижими вещи (често наричани недвижими имоти) са разграничените части от земната повърхност и всичко, което е свързано с тази повърхност и не може да се премества, ако не се разруши тази връзка...Всичко, което е свързано трайно с почвата, е част от нея. Така недвижими са всички растения, постройките - здания, кладенци, чешми, водопроводи, канали и пр., нужно е само те да са свързани с почвата."1

Според Ц. Даковски "недвижимото имущество може да се дефинира по различни начини. Най-общо това е земята и подобренията върху нея. Недвижимото имущество е потребителска стока с голяма стойност и с голяма дълготрайност... Разгледан в микроикономически план, недвижимият имот е най-голямата покупка (като монетарна стойност), която повечето домакинства правят в живота си."2

В теорията и практиката на управлението на недвижимата собственост в САЩ, Великобритания и други страни се използват две основни понятия - "real estate" и "real property"3. Понятието "real estate" се разглежда като физически обект и свързаните с него физически характеристики, като тук се има предвид земята и всички подобрения трайно прикрепени към нея. Понятието "real property" се разглежда като съвкупност от права, свързани с обекта на недвижимата собственост.

В специализираната руска литература приоритетно се използва понятието "недвижимост", което в зависимост от контекста, в едни случаи може да се припокрива с термина "real estate", в други случаи с термина "real property", а в трети - с двата термина едновременно.4

Недвижимата собственост се свързва основно с вещното право като част от гражданското право. Тя има пряка връзка с определението за собственост.

Ал. Джеров определя, че "собствеността е най-важното, обширно и абсолютно субективно право. Тя е и един от институтите във всяка правна система. Собствеността е вещно право, даващо на носителя си пълни и изключителни права върху една вещ в рамките, определени от правния ред."5

На тази основа той дава и определението за собственост: "Собствеността е право на пълна фактическа и юридическа власт върху една вещ, противопоставими на всички трети лица, включващи правомощията на разпореждане, владение и ползване, доколкото тези правомощия не са ограничени от правните норми".6

М. Бъчварова дава едно по-съвременно звучене на общата характеристика на собствеността, а именно: "Собствеността е основна категория в икономическата и правната теория. Икономическото значение на понятието отразява обществените, исторически обусловени имуществени отношения между хората, които възникват по повод присвояването на материални блага. Като обществено отношение собствеността възниква и се утвърждава вън и независимо от волята на субектите."7

Правото на собственост е основно право според регламентирането му в Конституцията на Република България и се ползва с особена закрила от законите. Според кръга на трети задължени лица правото на собственост представлява абсолютно право, т.е. правото на собственост притежава действие спрямо всички трети лица (erga omnes), от които носителят му няма право да претендира да спазват определено поведение.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разлика между недвижим имот и недвижима собственост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.