Различия между финансова ревизия и инвентаризация


Категория на документа: Икономика


ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА

Различия между финансова ревизия и инвентаризация

Финансова ревизия
Инвентаризация
1. етимология на понятието - произлиза от глагола revisio, означаващо отново проверка, т.е. проверка на вече проверена (контролирана) дейност
1.етимологиа на понятието - думата инвентаризация произлиза от френската invenire, която в превод означава намирам, узнавам, откривам
2. Нормативно регламентиране - в ЗДФИ (Закона за държавната финансова инспекция) и ДОПК (Данъчно осигурителен- процесуален кодекс)
2. Нормативно регламентиране - в Закона за счетоводството
3. Формата на контрола - Финансовата ревизия се представя, като последващ контрол проверява се изминалата финансова дейност
3. Формата на контрола - инвентаризацията се представя, като текущ контрол (при смяна на МОЛ),а така също може и да е последващ контрол (в края на годината, когато се извършва)
4. Обекта на контрола - могат да се проверят всички видове стопански дейности за самото предприятие или ведомство, като ида се проверят всички документи
4. Обекта на контрол - той е конкретизиран, под обсега на инвентаризацията подлежи конкретен обект например инвентаризация на паричните средства, инвентаризация само на материалните запаси, на ДА и т.н.
5. Органите (субектите на контрол) - извършва се от длъжностни лица, така например от одитори към Сметната палата, финансови инспектори /ревизори/
5. Органите (субектите на контрол)- извършва се от органи предварително определени за целта. Самите органи са групирани под формата на комисии и имат определени задължения определени от заповедта за извършване на инвентаризация
6. Приключване - винаги ревизиите приключват с акт, които има особена доказателствена сила, т.е. констатациите по тези актове са верни до доказване на противното, а така също те определят и съществената процесуална привилегия на ищеца.
6. Приключване - с констативен протокол. Който се съставя в резултат на сравнителните ведомости, актове за компенсиране на липси и излишъци.
7. Начина на реализиране на резултатите - става на съдебна фаза и чрез исково производство
7. Начин на реализиране на резултатите - ако бъде открита и установена щета или липса, е необходимо да се извърши втора инвентаризация, като се състави втори констативен протокол. Сравняват се данните от първия и втория констативен протокол, при еднакви резултати с установяване на еднаква липса и щета следва да се предизвика финансова ревизия, въз основа на която да се установят от независими контролни органи липсата или щетата, а така също може по общ исков ред да се заведе гражданско дело.


ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА

В учебната ви програма по "Теория на контрола", които вие изучавате този семестър се изисква и да правите разграничение между понятията: КРАЖБА, ГРАБЕЖ и ПРИСВОЯВАНЕ. В следващите няколко реда съм маркира основните различия между понятията. По време на семинарните занятия ще ги конкретизирам понятията, като представя и примери към тях!!!!

Понятията са регламентирани в НК ( Наказателният кодекс). В чл. 194 от НК кражбата е налице само тогава, когато някой отнеме чужда движима вещ от владението на другиго без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои.

Грабеж - основен и съществен елемент е употребата на сила или заплашването при отнемането на чужда движима вещ от владението на другиго.

При кражбата и грабежа лицето на деянието може да бъде всеки, но при присвояването лицето може да е само длъжностно лице. В резултат на което, често в литературата се среща понятието "длъжностно присвояване". Съществен елемент от състава на престъплението "длъжностно присвояване" е обстоятелството, че извършителят на деянието има фактическата власт върху вещите, предмет на престъплението. Те са му поверени за отговорно пазене и управление. Това именно отличава присвояването от кражбата и грабежа.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Различия между финансова ревизия и инвентаризация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.