Разходи и себестойност


Категория на документа: Икономика


РАЗХОДИ И СЕБЕСТОЙНОСТ

1. Същност на себестойността. Видове себестойност.
2. Класификация на разходите.
3. Калкулиране на себестойността на продукцията.
4. Структура на себестойността. Основни фактори за снижение на себестойността.
1. Същност на себестойността. Видове

1.1 Същност
* В процеса на производството и реализацията на продукцията:
* се изразходват суровини, материали, горива, енергия
* амортизират се дълготрайните активи
* заплаща се труда на работниците
* правят се разходи по организацията и управлението на производството
* разходи по реализацията на продукцията.

По своята същност себестойността е паричен израз на всички разходи, които предприятието прави за производството и реализацията на продукцията.

Често като синоним на понятието "себестойност" се използват:
* производствени разходи
* производствено-реализационни разходи
* издръжка на производството.

Във всички случаи става въпрос за разходи, но ако все пак искаме да разграничим тези три понятия, това което най-успешно можем да използваме като разграничителен белег е обектът, за който се отнасят разходите.

Когато този обект е конкретното изделие или услуга по-подходящото понятие е себестойност.

Когато става въпрос за разходи за цялостната дейност на предприятието, по-подходящото понятие е
> производствени (производствено-реализационни) разходи
> или издръжка на предприятието.

Себестойността е основен качествен показател за дейността на фирмата.

В нея комплексно се отразяват всички фактори на производствената дейност:
* равнището на производителност на труда
* степента на автоматизация на производствените процеси
* степента на използване на дълготрайните и краткотрайни активи
* възприетата амортизационна политика
* качеството на продукцията и организацията на производството.
От равнището на себестойността зависи:
> размера на реализираната от предприятието печалба
> конкурентната му позиция
> ефективността на неговото функциониране.

Себестойността е част от стойността на продукцията.

Съпоставяйки тези две икономически категории, можем да направим следните изводи:
1) Стойността показва колко струва на обществото даден продукт или услуга, т.е. величината й се определя от количеството обществено необходим труд, който се явява в две форми - пренесена и новосъздадена стойност.

Пренесената стойност се образува от вложените в производството суровини, материали, горива, енергия, амортизационни отчисления и др.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи и себестойност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.