Разходи и приходи на фирмата


Категория на документа: Икономика


AFC
Q
AVC
ATC

На представената графика са изобразени кривите на средните разходи, средно пределни, средно постоянни и пределните разходи.
5. Разходи на фирмата в дългосрочен период.
В дългосрочен период няма постоянни фактори, именно от това произлиза твърдението че, за дългосрочен период всички разходи са променливи. Разпределението на разходите за бъдеще е насочено към очакваното развитие на фирмата, към разширение на дейността на текущия пазар или завладяването на нови пазари. В помощ на управлението на фирмата се съставят краткосрочни и дългосрочни криви на средните разходи. Целта им е реална съпоставка между двата периода и адекватно решение за управление на произвоствения процес. Кривата на средните разходи в дългосрочен план показва съвкупността от алтернативите на предприятието за минимизиране на разходите в дългосрочен период. Оптималният вариант за фирмата в дългосрочен период е минимален размер на средните разходи. Дългосрочната крива на средните разходи представлява съвкупност от кривите на средните разходи, но за краткосрочен период. Тя има дъгова форма, има по-плавна форма от краткосрочната крива.
Q1
Q3
Q2
AC
Q
SRAC3
SRAC1
SRAC2

Q*
LRAC
SRAC1
LRAC
Q
Крива на алтернативните възможности на средните разходи в краткосрочен период.

Крива на дългосрочните средни разходи.

Заключение

След направения подробен анализ на същността на приходите и разходите, както и зависимостите спрямо факторите на пазара, се установи важността и фундамента на изследваните елементи. Приходите и разходите са основните направления, спрямо които може да се установи състоянието на фирмата от гледна точка на икономическата й позиция. Важно за фирмата е тя да реализира печалба, но това не може да се осъществи чрез елементарно уравнение, като се формира разликата между двете величини. Икономическата същност на въпроса поставя необходимостта от дълбок анализ на факторите, които влияят върху приходите и разходите. За фирмата най-важно значение придобиват разходите и начините за минимизирането и оптимизирането. Може да се каже че, приходи не би имало, ако разходите не бъдат оптимизирани и управлението на предприятието не ги минимизира. Това не означава да се правят възможно най-ниски разходи за производство или единствената цел на фирмата е печалба, а трябва да се търси оптималната среда за разходи за производство.
Използвана литература
1. "Икономикс", Тракия М, 1998 - С.Стоянов, К.Миркович,А. Казаков и др.
2. "Микроикономика", Стено, 2004 -З. Ковачев , И.Якимова , К.Николова и др.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи и приходи на фирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.