Разходи и приходи на фирмата


Категория на документа: ИкономикаСреден приход (AR) - Представлява приходът, падащ се на единица продадена продукция. Определя се като съотношение между общия приход към количеството продадена продукция. Изразява се със следната формула:

AR=TR/Q

Динамиката на средния приход показва еластичността на търсенето на продукта. Кривата на търсенето и кривата на средния приход отразяват едни и същи зависимости, но с различен поглед над показателите. От една страна кривата на търсенето представя цената, която потребителите трябва да платят, за да придобият единица продукция при всяко търсено количество, докато кривата на средния приход показва тази цена, но тя се разглежда като приход за фирмата от единица реализирана продукция.

Пределен (маржинален) приход (MR) - Отразява величината, характеризираща изменението на общия приход в резултат от изменението на количеството реализирана продукция. Определя се като съотношение между прираста на общия приход към прираста на количеството реализирана продукция.

MR= TR/ Q

Определянето на пределния приход на фирмата е от особено значение за вземането на управленски решения за оптимизиране на производствения процес. Докато маржиналният приход е с положителна величина, то общият приход нараства заедно с количеството продукция. За да реализира максимален общ приход фирмата трябва да произведе количество, при което пределният приход на фирмата да е равен на нула.

Трите вида приход, посочени по-горе в анализа са в зависимост една към друга. От промяната в равнището на пределния приход зависи и равнището на средния приход. Те са в пряка зависимост една от друга, при увеличението на пределния приход, средния приход и той се увеличава. Важи и обратното, когато пределният приход е под величината на средния, то всяка следваща продажба ще намали стойността на средния приход на фирмата.

3. Икономически разходи и печалба на фирмата.

Извеждайки от икономическата обосновка за същността на разходите може да се определят и различни видове печалба на фирмата. Според тази икономическа теория за разходите се разграничават счетоводна, нормална и икономическа печалба. Печалбата се формира според съотношението между приходите и разходите на фирмата. Счетоводната печалба от своя страна представлява разлика между общия приход и външните разходи на фирмата. Тя се използва за определяне на размера на печалбата върху, която се начисляват данъчните задължения на фирмата. Нормалната печалба е равна на алтернативните (вътрешни) разходи, които прави фирмата при използване на собствените ресурси. В случай на равенство между общия приход и пълните икономически разходи фирмата образува нормална печалба. Положителната разлика между общия приход на фирмата и пълния размер на разходите образуват икономическата печалба на фирмата. Икономическата печалба се явява стимул за въвеждане на иновации в производството, оптимизиране на производството, поемане на инвестиционни рискове, желание за развитие и други.

4. Разходи в краткосрочен период.

Разходите в краткосрочен период са налични за текущите нужди на производството и управленски решения, при фиксирана част от ресурсите. Делението на разходите за краткосрочен план е на постоянни и променливи, общи, средни и пределни.

Постоянни са тези разходи, които не зависят от обема произведена продукция. Те не се прекъсват дори и процеса на производство да прекъсне за определен период от време. Към тази група разходи отнасяме разходите за амортизация на сградите и съораженията, наеми на производствените площи, разходи за собствени ресурси, включени в производствения процес и други.

Променливите разходи се ограничават от първата група заради зависимостта им към производствения процес. За разлика от постоянните разходи при прекъсване на производствения процес, променливите разходи са нула. При увеличение на производството и разходите се увеличават. Общите променливи разходи представляват размера на плащанията, които фирмата прави за използването на променливите ресурси, необходими за производството. Към тези разходи отнасяме разходите за разботна заплата на персонала, зает в производството, разходи за материали и суровини, транспортни разходи и други.

Общите разходи (ТС) представляват сумата от всички разходи за производството при определено количество продукция. Те включват общият размер на постоянните и променливите разходи. Изразява се чрез формулата:

TC= TFC + TVC

Средни разходи (АТС) са разходите за единица продукция. Определят се като отношение на общите разходи към количеството продадена продукция. Имайки в предвид състава на общите разходи може да се определи и размера на средните променливи и средните постоянни разходи. Общата формула за средни разходи се изразява по следния начин:

ATC= TC/Q

Пределните разходи (МС) са разходи, зависещи от промяната в обема на производство. Представляват съотношение между ръста на общия разход и увеличението на количеството продукция. Аналогично на средните разходи и пределните могат да се разделят на пределни постоянни и пределни променливи разходи.

TC
TC
MC= TC/ Q

Q
TFC
TFC
TVC

На графиката, разположена по-горе са посочени кривите на общите разходи, на променливите разходи и на постоянните разходи. Кривата на постоянните разходи е успоредна права на абсцисната ос, поради условието на независимост от произведеното количество продукция. Кривите на общите разходи и променливите разходи в краткосрочен аспект приемат S-образна форма, отразяващи действието на закона за намаляващата възвръщаемост. И двете криви имат един и същ наклон.
TC
VC
MC
MCСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи и приходи на фирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.