Разходи и приходи на фирмата


Категория на документа: Икономика


Курсова работа

на тема: Разходи и приходи на фирмата-същност и видове.

Изготвил:

Съдържание:
1. Въведение..............................................................стр. 3
2. Разходи на фирмата..............................................стр. 4
3. Приходи на фирмата.............................................стр. 5
4. Икономически разходи и печалба на фирмата...стр. 8
5. Разходи на фирмата в краткосрочен период.......стр. 8
6. Разходи на фирмата в дългосрочен период........стр. 11
7. Заключение............................................................стр. 13
8. Използвана литерература.....................................стр. 14

Въведение:

Фирмата представлява основна стопанска единица в пазарния механизъм. Тя използва производствени фактори за производство на стоки и услуги на пазара. Съответно при процеса на трансформирането на изходящите ресурси до крайното производство и предлагането на тези стоки и услуги на пазара, фирмата прави редица разходи. Разходите, които прави фирмата се отразяват спрямо производствените фактори, закупени за целите на производството. От продажбата на вече произведените стоки и услуги на потребителите, тя получава приходи. Съотношението между наравените разходи и получените приходи показват икономическото състояние на фирмата, дали е на печалба или загуба и ефективността на дайността й.

Предмет на текущата курсова работа е разглеждане на основните закономерности, проявени чрез взаимоодействието на приходите и разходите на фирмата. Това ще се осъществи чрез подробен анализ на същността на разходите и приходите на фирмата, разновидностите им и резултата от взаимодействието с различни фактори.

1. Разходи на фирмата.

Разходите на фирмата представляват парични средства изразходени за придобиването на фактори на производството за осъществяване на производствения процес. Величината на разходите, необходими за производството се изменят под влиянието на различни фактори. Някои от тях са: количеството произвежданата продукция, цените на производствените фактори, използваните технологии и други. Разходите на фирмата се влияят в изключително голяма степен от промяната на някой от горепосочените фактори, тази зависимост обосновава и функцията на разходите. Функцията на разходите показва минималните разходи, които при определени цени и технологии са необходими за производството на дадено количество продукция. Изразява се графично, като при всяка една промяна на цените на ресурсите или технологиите кривата се измества.

Разходите на фирмата от икономическо значение могат да се разгледат като най-добре разпределени ресурси или се приема позицията на алтернативни разходи. Основание за това се намира в разпределението на ресурсите във възможно най-добрата алтернатива на производство. Чрез алтернативните разходи се обхващат както преките плащания , така и пропуснатите доходи, които понася фирмата, за да осигури необходимите за своята дейност ресурси. Като се определят алтернативните разходи се дава възможност и за оценяването на действителните, но и на непроявените разходи по производството. От тук идва и извода, че анализа на алтернативните разходи разграничава счетоводното от икономическото третиране на разходите. Икономическата гледна точка разширява понятието разходи. То включва не само миналите (осчетоводени разходи), фактическите плащания на фирмата, но също и непроявените разходи за използване на собствени ресурси на фирмата.

От анализа до момента следва да се разграничат два вида разходи:

Явни (външни) - това са всички разходи, които се отразяват по счетоводен път. Към тях се отнасят разходите към доставчици на ресурси като материали, транспорт, производствено оборудване и други. Те се определят като външни по характер именно от "излизането" на средствата от предприятието им за погасяване на задължения към външни за фирмата лица.

Неявни (вътрешни) - като неявни се определят алтернативните разходи за използването на ресурси за производството, които предприятието вече притежава. Към вътрешните разходи отнасяме собствения капитал на фирмата, разходите за използване на труда, предприемачески сподобности, търговски марки и други.

Съвкупността от вътрешните и външните разходи на фирмата образуват пълния размер на икономическите разходи, които осъществява за извършването на своята дейност. Тази концепция стои в основата на анализа на състоянието на фирмата и определянето на ефективността от дейността й.

2. Приходи на фирмата.

Приходите на фирмата представляват паричните постъпления, които получава в резултат от извършената дейност, тоест от продажбата на произведената продукция. Отчитането на тези приходи се осъществява за определен период от време. Размерът на приходите зависи пряко от количеството реализирана продукция и от нейната цена. Независимо от останалите фактори и вида на пазара, на който ще се реализира, цената и количеството на готовата продукция оказват изключително влияние при формиране на търсенето на продукта. При анализа на приходите се използват три разновидности на прихода: общ приход, среден приход и пределен (маржинален) приход.

Общ приход (TR) - представлява общата сума на паричните постъпления, които фирмата получава в следствие от реализираната готова продукция за определен период от време. Изчислява се като произведение на количеството продукция и единичната цена на реализация.

TR= Q x P

където: TR е общия приход;

Q e количеството на продукцията;

P e цената на продукцията.

Между променливите, влияещи върху общия приход съществува обратна зависимост. По големи количества продукция биха се реализирали при по-ниски цени и обратно. От тук следва извода че, общия приход няма да расте правопропорционално спрямо количеството продадена продукция, а ще зависи от еластичността на търсенето. От тук се предполага, че фирмата трябва да избере по кривата на търсенето онази комбинация, която да осигури максимален размер на общия приход.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи и приходи на фирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.