Разходи и приходи на фирмата - същност и видове


Категория на документа: Икономика
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Бакалавърска програма Бизнесадминистрация
Учебна дисциплина "Микроикономика"

Курсова работа

на тема

" Разходи и приходи на фирмата - същност и видове"

Разработил: Проверил:

Фак. №

София

Декември 2012

Успеха на всяка фирмa е трайно обвързан с финансовото и положение. Рентабилната финансова позиция зависи от дейността на фирмата и от разумното управление на средствата, с който разполага, това са: материална база, съоръжения, работна сила, парични ресурси и др. В какъвто и сектор да се усъвършенства фирмата тя полага усилия, да реализира действията си за да получи абсолютна печалба.Това и гарантира финансова независимост в системата на развитие и амбиция за разширение на дейността и. С помощта това тя е конкурентноспособна в атмосфера на пазарна икономика. В настоящата действителност фирмата преследва личните си интереси и въвежда основни цели с който постига максимализирането на печалбата и минимизирането на разходите си.

Като характерно начало на активността на повечето фирми е стремежът за максимална печалба. Количеството и зависи от съдържанието на непостоянните величини, каквито са разходите и приходите. Фирмата представлява стопанска единица, която закупува производствени средства, за които извършва разходи, чрез експлоатацията на тези средства, тя изработва продукти, които продава на пазара и придобива приходи. Отношението между разходите и приходите конкретизира фирменото поведение отнасящо се за произвеждането и предлагането, а разликата между тях установява самата печалба на фирмата.

1.Разходи на фирмата

Разходите /C/ на фирмата изразяват паричната стойност на средствата и услугите, които тя консумира за производство на продукти. За да се разкрие точното поведението на фирмата е нужно да се разгледат производствените разходи. Те засягат в най-голяма степен отношението на фирмата, колко и какво количество да произвежда и влияят върху нейната печалба. Икономическото схващане допуска, че разходите формулират алтернативната значимост на използваните ресурси. Източниците, които се прилагат за производството на обективни блага са природни /земя, вода/, материални /сгради, машини/, продуктивни и финансови. В хода на производството тези ресурси си въздействат и се явяват, като разходи на фирмата. Оскъпяването на някой от средствата може да доведе и до изменение цената на реалната стока или услуга. Това ще предизвика нарастване на разходите на този ресурс, а в същото време за да може да възстанови разликата, организацията предпочита да вдигне цената на продукта или обратно.

Съобразно трудовата наука равностойността на стоката е съставена от пренесена и новосъздадена стойност c+v+m, където с е пренесената стойност или постоянен капитал, а v+m е новосъздадената стойност - променлив капитал плюс принадена стойност. Онова, което стоката струва на предприемача се измерва с разход на капитал c+v, а принадената стойност m с разход за труд. Производствените разходи се формират от обективно изразходвания капитал, а не от предплатения, те представляват съвкупност от всички разходи, които са необходими, за да се реализира набелязаното количество производство на блага и услуги. Както винаги към тях се прибавя и установената печалба, която предприемачът очаква да получи. Разходите, които осъществява фирмата са разнородни по състав и икономическо предназначение при производството на стоката. Това многообразие се конкретизира от разликата във времето и мястото на изпълнението им.

Главно значение има степенуването на разходите на явни (външни) и неявни (вътрешни).

1.1.Явни разходи

Явни се наричат разходите, които се правят за закупуване на производствени фактори с краткотрайна значимост. Това са плащанията за работна заплата на наетите работници, за купуване на материали, полуфабрикати и др. Този вид разходи могат да нарекат още счетоводни или непосредствено свързани с обема и индивидуалността на организацията - "външни разходи на фирмата". Към тях се присъединяват разходите, обвързани с непосредствени плащания и пазарни транзакции на фирмата.

1.2.Неявни разходи

Неявните разходи не отразяват директни парични плащания или парични транзакции, но са свързани с приложение на дълготрайни производствени фактори: сгради, машини, съоръжения. За тях дружеството плаща още при закупуването им и впоследствие за продължителното им и дългосрочно използване, не прави допълнителни плащания. Но тези ресурси в процеса на своето действие, последователно се похабяват и стойността на тяхното изразходване е наречена имплицитен разход на фирмата, който се определя чрез структурата на амортизационните отчисления.

Друга по-забележима част от неявните разходи се появява във връзка с експлоатацията на средствата, които принадлежат на дадената фирма.Това са така наречените "вътрешни разходи". Към тях се присъединяват личния капитал на фирмата, услугите на нейния притежател, употребените патентни търговски марки и природните ресурси. Запазването на тези ресурси е обвързано с разходите на фирмата до толкоз, доколкото те са отделени от друго алтернативно приложение, което е доходоносно. Разумното изразходване на ресурсите показва икономическите ограничения от тяхната лимитираност. Създаването и употребата на вида алтернативен разход има значение за обосноваване на редица действително неизпълнени разходи за производството. Например управляването на фирмата се извършва от нейния собственик, от това не произлизат директни плащания, но от икономическа гледна точка тази същност е компонент на разходите и трябва да се оценява по алтернативната и стойност т.е.според дохода, който осигурява ресурса при неговото прилагане.

Комплекса от явни и неявни разходи основава икономическите разходи на фирмата. Чрез тази цялостна категория се прави анализ на активността на фирмата и нейната печалба. Водещо качество на икономическите разходи, за разлика от счетоводните разходи е че, те включват възнаграждението на труда на собственика и представляват целокупност от разходи, които фирмата трябва да покрие за да гарантира ефикасност на стопанската си дейност.

2.Разходи на фирмата в краткосрочен период

Основното задание на фирмите в краткосрочен период е да създават условия за по-бързо увеличаване обема на производството в съответствие с размера на разходите, нужни за неговото осъществяване. Характерна роля при установяване на рационалната дейност на фирмата има анализирането на разходите на производството в краткосрочен период. Те се класифицират в три основни направления: общи, средни и пределни разходи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи и приходи на фирмата - същност и видове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.