Разходи и приходи на фирмата


Категория на документа: Икономика


" финансови разходи

" извънредни разходи

" разходи за данъци върху печалбата.

Фирмата наблюдава разходите не само за общата продукция, но и за всяка единица продукция. Това поведение на фирмата е мотивирано от печалбата. А това предполага най-ефективно използване на факторите за производство. Ето защо е необходимо да се разграничават видовете разходи и да се разгледат, както в краткосрочен, така и в дългосрочен период.

Ресурсите, които се използват в производството имат алтернативен разход, защото ползването им в едно производство е свързано с пропуснати ползи в друго производство. В резултат на това възниква различие между счетоводни и икономически оценки на разходите и свързаната с тях печалба. Съвкупността от явни и неявни разходи определя икономическите разходи на фирмата. За разлика от счетоводните разходи те включват възнаграждението за труда на собственика и нормална печалба за инвестирания от него капитал. Така икономическите разходи обхващат цялата съвкупност от разходи, които фирмата трябва да покрие, за да осигури ефективност на стопанската си дейност.

" експлицитни (явни) разходи - тези, които фирмата прави за покупка на необходимите й производствени фактори. Такива са плащанията за работна заплата на работниците, за закупуване на суровини, полуфабрикати, горива, енергия и други.

" имплицитни (скрити/неявни) - разкриват пропуснатите ползи от използването на собствените ресурси. Тези разходи се изразяват в преки парични плащания или пазарни транзакции.
Една част от тях е свързана с използване на дълготрайни производствени фактори като сгради, машини, съоръжения и други. За тях фирмата плаща веднъж при закупуването им. В процеса на функционирането си обаче те постепенно се изхабяват и стойността на това изхабяване представлява имплицитен разход за фирмата. Той се отчита чрез амортизационни отчисления.
Другата и по-важна част от неявните разходи е свързана с използването на ресурси, които са собственост на самата фирма. Към тях се отнасят -собственият капитал на фирмата, услугите на нейния собственик, използвани патенти, търговски марки, уникални природни ресурси и други. Ангажирането на тези ресурси е свързано с разходи на фирмата до толкова, доколкото те са отвлечени от друго възможно, алтернативно тяхно приложение, което би носило доходи.

Според начина на включването им в себестойността разходите биват:

" преки - тези, които в момента на извършването им могат да се посочат точно за конкретния вид произвеждана продукция или за производството, за което се отнасят. Те са свързани с изразходваните материали, с начислените заплати и с амортизациите.

" непреки - тези, които са свързани с производството като цяло.

" Непроизводствени разходи - това са всички разходи, които произтичат от дейностите, не влизащи в процеса на трансформация на материалните запаси в краен продукт. Тези разходи могат да бъдат определени като косвени по отношение на производствения процес. Непроизводствените разходи се генерират главно от обслужващите центрове на отговорност, въпреки че те участват и в номенклатурата на разходите на основните центрове на предприятието.

" Алтернативни разходи - използването на ресурсите в предприятието, независимо дали са материални запаси, оборудване, трудови ресурси или парични средства, води до пропускане на други алтернативи. Ето защо, в управлението на разходите се въвежда понятието алтернативни разходи - това са разходите, които ако бъдат използвани за реализацията на определена дейност, няма да могат да бъдат използвани за друга.

2. Приходи на фирмата
По своята същност приходите на фирмата се всички парични постъпления, които тя получава от реализацията на произведената от нея продукция. Приходите са поток от парични средства, които постъпват във фирмата за определен период от време. Това са всички парични постъпления през определен период, идващи от продажби и от други извънредни или случайни източници. Включват се приходи от дейност, финансови и извънредни приходи. Основно значение за фирмата имат приходите от дейност, чийто източник са продажбите на фирмените продукти (материални блага или услуги).
Размерът на приходите зависи от количеството на реализираната продукция и от цената на единица продукция.
При анализа на приходите на фирмата в икономическата теория и практика се използват три техни разновидности и това са: общ приход /TR/, среден приход /AR/ и пределен приход /MR/.

2.1 Видове приходи

" Общият приход (TR), наречен още съвкупен, представлява общата сума на постъпленията от продажбите на фирмената продукция за определен период от време. Размерът на общия приход е произведението от количеството реализирана продукция, бележеща се с (Q) и цената на единица продукция (Р). Зависимостта между тези величини може да бъде представена със следния израз: TR=Q.P
Ако цената на продукцията е постоянна, TR расте равномерно, с една и съща величина след всяка единица реализирана продукция. Ако кривата на търсене е намаляваща, TR ще бъде функция на две променливи: цената и продадените количества. Общият приход не расте правопропорционално на количеството продадена продукция, а зависи от еластичността на търсенето.
За да се оцени какво влияние върху приходите на фирмата оказва изменението в количествената реализация на продукцията се използват показателите за среден и пределен приход.

" Средният приход (AR) приходът, падащ се на единица продадена продукция. Определя се като отношение на общия приход към количеството продадена продукция: AR= TR/Q = (Q.P)/ Q.
Динамиката на средния приход показва еластичността на търсенето на продукцията на фирмата. Неговата крива съвпада с кривата на търсенето, пред която е изправена фирмата на пазара. Кривата на търсенето показва цената, която трябва да плати потребителя за единица благо при всяко търсено количество. Кривата на AR показва същата тази цена, но вече като приход, който може да получи фирмата от единица продукция при даден обем на продажбите.

" Пределният /маржинален/ приход (MR) величина, която характеризира изменението на общия приход в резултат от изменението на количеството реализирана продукция. Определя се като отношение между прираста на общия приход и прираста на количеството продадена продукция - MR=TR/Q. МR е важен критерий за оптимизиране на предлагането на фирмата. Пределният приход е величината, с която се измерва динамиката на TR при нарастване обема на производството.За да максимизира общия си приход, фирмата трябва да следи поведението на пределния приход.

Определянето на общия, средния и пределния приход се осъществява в контекста на всяка една конкретна пазарна структура.

2.2 Печалбата на фирмата се определя от динамиката на двете променливи - приходите и разходите на фирмата. Разликата между общия приход и общите разходи формира печалбата.
От гледна точка на разбирането за икономическите разходи печалбата се разделя на два вида: нормална и икономическа.
Нормалната печалба се получава когато общите приходи на фирмата са равни на нейните пълни икономически разходи. В този смисъл тя се определя като нулева печалба. Получаването на нормална печалба е условие за задържане на фирмата в бизнеса.
Икономическата печалба е добавъчна печалба, т.е. прираст над нормалната. Тя се получава, когато приходите на фирмата са по-големи от икономическите й разходи (TR>ТС). Икономическата печалба е положителната разлика между общия приход на фирмата и пълния размер на нейните икономически разходи /явни+неявни/, т.е. фирмата има икономическа печалба, когато общия й приход надхвърли пълните икономически разходи.
При конкурентни условия реализирането на икономическа печалба е временно явление и не е задължителен момент от дейността на фирмата. Нейното получаване в дадена дейност е сигнал за навлизане на нови фирми в отрасъла, което увеличава предлагането, намалява цените, а с това и възможностите да се извлича допълнителна печалба.
Счетоводна печалба - разликата между общия продукт и явните разходи, изразени във фактически разходи на фирмата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи и приходи на фирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.