Разходи и приходи на фирмата


Категория на документа: Икономика


Разходи и приходи на фирмата - същност и видове

Увод

Фирмата е основна форма на организация на стопанската дейност. Тя е самостоятелна юридическа и икономическа единица, която разполага с материални и финансови ресурси, в резултат на което формира отношения с други стопански субекти.
Фирмата произвежда и предлага на пазара своя продукт с цел реализиране на определена печалба. Основната цел на всяка фирма е в дейността си да реализира по-големи приходи от продажбата на произведените от нея стоки или услуги.
Движещият мотив в дейността на фирмата е максимизирането на печалбата. Този мотив зависи от динамиката на основните променливи величини, каквито са приходите и разходите. Като стопанска единица фирмата купува производствени фактори, за които прави разходи. С помощта на тези закупени ресурси, тя създава продукция, която продава на пазара и за която продукция получава приходи. Ефективността от дейността на фирмата се определя от съотношението между приходите и разходите в баланса на фирмата. Поради това оценката на тези две величини има важно значение за фирменото поведение по отношение на производството и предлагането. Решаващи за поведението на фирмата са производствените разходи и пазарната цена на стоката.

Изложение

1. Разходите на фирмата се свързват главно с осигуряването на ресурси. Разходите изразяват паричната стойност на ресурсите и услугите, които фирмата използва за производството на продукцията.
Разходите на предприятието произтичат от закупуването, наемането и използването на ресурси и услуги на всички етапи на стопанската му дейност. Същността на разходите може да бъде изследвана от различни гледни точки, но тяхното възникване е свързано със създаването на конкретно предприятие и го съпътстват през всички етапи на жизнения му цикъл.
В икономическата литература съществува огромно разнообразие от дефиниции на понятието разход. Някои автори го определят и като "алтернативна цена", а именно "това е стойността на онова, което губим, похабяваме или харчим, когато правим избор да придобием или извършим нещо".
Класификацията на разходите е една от най-важните и начални стъпки за тяхното ефективно управление, защото по този начин може да се обхване и систематизира огромното многообразие от разходи във фирмите, а по този начин ще може да се въздейства върху тях чрез различни механизми.

1.1 Видове разходи
Разходите биват: постоянни, променливи, общи, средни и пределни. Посочените разходи са в краткосрочен план.

" Постоянните разходи на фирмата се формират независимо от обема на производството, а съществуват дори и тогава, когато не се произвежда нищо. Величината им не се влияе от количеството на произведена продукция. Това са разходи за поддръжка на сгради и оборудването, за амортизационни отчисления, за данъци, за наем, за някои работни заплати, за обслужване на кредити и други. Към постоянните разходи се включват и разходите за охрана и издръжка на административния персонал. Към тези разходи се отнасят и плащанията на наеми, лихвите по задължения на фирмите и други. Дотук изброените разходи са неотменни.

" Променливите разходи са функция от мащабите на производствената дейност и нейното осигуряване с необходимите производствени ресурси. Характерното за тях, е че те се изменят съответно на промяната в количеството на произведените стоки. Променливите разходи нарастват с увеличаване на производствения обем.
Към тях се отнасят разходите за суровини, материали, гориво, работна заплата, както и всички други разходи, които не се отнасят към постоянните.

" Общите разходи представляват сумата от постоянните и променливите разходи. Промяната на променливите разходи влияе върху промяната на общите разходи.
Променливите общи разходи са разходите, с които фирмата реагира на пазарните промени.
Структурата на общите разходи е теоритична предпоставка за определяне на средните общи разходи. Те са показател, който се изчислява върху единица произведен продукт. В този смисъл за оценка ефективността на производството от значение са такива осреднени показатели, като средните постоянни разходи и средните променливи разходи. При стартиране на дадено производство средните постоянни разходи са значителни, но с увеличаването на неговия обем чувствително намаляват. Между трите вида разходи (средни общи, средни постоянни и средни променливи) съществува диалектическа взаимовръзка.

" Важен икономически показател за фирмата са и пределните (допълнителни) разходи. Това са разходите, необходими за увеличаване на производството с допълнителна единица продукция.

В зависимост от техния състав и икономическа еднородност, разходите биват:

" едноелементни (прости)

" комплексни (многоелементни)

От гледна точка на значението и ролята на разходите в производствения процес те биват:

" основни

" допълнителни.

От гледна точка на периода, за който се отнасят, разходите са:

" текущи и предварителни

" засягащи бъдещи отчетни периоди.

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, разходите се разделят на:

" разходи за дейността
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи и приходи на фирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.