Разходи и приходи на фирмата


Категория на документа: Икономика


Разходи и приходи на фирмата

Всяка фирма, която извършва икономическа дейност използва определена система от фактори на производството, т.е извършва разходи на фактори за производство. В резултат от това тя произвежда определен обем продукция, която реализира на пазара. От тази реализация тя получава определени приходи. Когато фирмата сравнява извършените разходи и получените приходи тя определя размера на получаваната от нея печалба.
* Разходи на фирмата- когато фирмата извършва разходи на фактори, това се изразява в натурално-веществената форма на съответните фактори. Тези разходи се наричат факторни разходи. За да придобие тези фактори, фирмата извършва разходи в определена парична стойностна форма. Паричният израз на тези разходи е свързан с: количеството на използваните фактори и с цените на факторите. В този аспект стойностният аспект на извършените разходи се определя като разходи за производството. Когато разглеждаме разходите на фактори в техния натурален обем, това са факторни разходи. Когато разглеждаме факторите на производството ги групираме в: разходи за производството, свързани с придобиване на фактори от външни доставчици( външни разходи), а ако фирмата използва собствени фактори на производството, за които не извършва текущи разходи по използването им, тогава тези разходи се определят като вътрешни фактори( имплицитни). Пълният размер на използваните фактори, определя общия размер на икономическите разходи. Пълният обем на извършените разходи изразява техния алтернативен характер. За постигането на алтернативни технологично-ефективни комбинации на производството- всяка фирма в зависимост от равнището на производството, може да прави различни технологично-ефективни комбинации. Разходите по производството на фирмата се разглеждат в кратко- и в дългосрочен период. Продължителността на периода се определя от възможността на бизнеса да изменя количествените фактори на производството. В краткосрочен период разходите на фирмата се анализират в 3 направления, според прилагането на т.нар пределен подход: общи разходи, средни разходи и пределени разходи. Общи разходи са всички разходи, които фирмата извършва за производството на определен производствен обем. Общи разходи- TC, постоянни разходи- FC, променливи разходи- VC => TC= FC+vc1+ vc2+...+vcn. Характерно за FC е, че техният размер е известен при Q=0. Това е така, защото тези разходи се извършват преди започване на производството. Променливите разходи се изразяват с крива, която има специфична конфигурация и специфичен наклон, този наклон означава, че ако Q расте и VC нараства. Тя расте все по-бавно, поради нарастваща възвръщаемост от използването на факторите. При определено Q кривата започва бързо да расте, поради действието на закона за намаляващата възвръщаемост. Това означава, че всяка нова допълнителна единица от продукцията, изисква все по-големи променливи разходи. Променливите разходи се извършват със започване на производството и се наслагват над постоянните разходи, с което започва образуването на общите разходи, т.е след като постоянните са извършени, с увеличаването на Q, се прибавят нови допълнителни променливи разходи. При всяко Q разстоянието между кривата на TC и VC е едно и също.
Средни разходи ( AC; АC= TC/Q) - разходите за производството на единица продукция, едни от най-важните разходи, свързани с анализа на дейността на фирмата. Получават се , когато общите разходи се разделят на количеството на произведената продукция. Тъй като в TC има и постоянни и променливи разходи, то тогава средните разходи обхващат- средни постоянни(AFC) и средни променливи разходи( AVC). AFC= FC/Q; АVC= VC/Q. В средните разходи се съдържат AFC, когато количеството на продукцията намалява. AFC са единствените разходи, които намаляват, когато Q се увеличава. Затова те се отбелязват с непрекъснато намаляваща крива с отрицателен наклон. AFC никога не стават равни на 0. Независимо от това какво е количеството, във всяка единица продукция винаги се съдържат и постоянни разходи. Тогава, ако AFC непрекъснато намаляват, това означава, че първоначално те ще придизвикат и бързо намаляване на AC, до постигането на минимум. Aко AFC при по големи количества, стават все по-малки, а AVC започват да растат, това придизвиква нарастване на AC. При тези условия, установяваме, че при по-големи количества, двете криви на AC и АVC започват да се сближават, но никога не се сливат, защото винаги при всяко Q разстоянието между AC и AVC е равно на AFC.
Пределен разход( MC; MC=делта TC/ делта Q )- могат да бъдат определени чрез използването на 4 различни подхода, даващи идентични определения за тяхната природа. Пределните разходи са разходите за производството на последната единица произведена продукция. Пределните разходи са допълнителните разходи за производството на една допълнителна единица. Между общите и пределните величини винаги съществува зависимост. Пределните разходи са изменението на общите разходи, когато количеството на произведената продукция се увеличи с една допълнителна единица. Aко делта Q =1 => МC= делта TC. MC= TCn- TCn-1. Делта TC= FC+MC1+MC2+...+MCn. Пределните разходи са само променливи разходи. Те не съдържат постоянни разходи. По това те се различават от средните разходи. Пределните разходи са допълнителни, след като постоянните са вече направени. Сумата от пределните разходи е равна на променливите разходи. MC= делта VC/делта Q.
Най-голямо значение при изследване на разходите имат зависимостите между средните разходи, средните променливи разходи и пределните разходи. Тези разходи са изразени чрез техните криви. И трите криви са с отрицателен и положителен наклон, а връзките между тях дават възможност да се установи: докога има смисъл производството да се разширява и докога има смисъл да се произвежда( изследване на равновесието на фирмата).Посочените зависимости дават представа за сравняването на AC и МC. За бизнеса най-важно значение имат средните разходи. Математическа зависимост- при увеличаването на Q произведено, нарастващата крива на MC пресича кривите на средните разходи в точките на техните минимуми, тоест до точките B и М. Ако една пределна величина е намаляваща, тя се изравнява със средната величина в нейния максимум.
* Дългосрочен период- всички фактори на производството са променливи и затова фирмата може да променя своите производствени мощности или да изменя мащаба на производството/ размерите на фирмата/. За всеки краткосрочен период е определен точно определен мащаб на фирмата, който не може да бъде променян. Дългосрочният период е поредица от краткосрочни периоди. В дългосрочен период изследваме поведението на фирмата в поредица от краткосрочни периоди. За да гарантира своята конкурентност всяка фирма се стреми да минимизира средните разходи. Минимумът се установява от обема на производството, което фирмата може да реализира на пазара.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи и приходи на фирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.