Разходи и отговорности на местните власти в България


Категория на документа: Икономика


- Общинското имущество, общински финанси, общински предприятия, общинска администрация, данъци и такси;

- Устройството и развитието на територията на общината и населените места в нея;

- Образованието: предучилищно възпитание, начално, основно и средно;

- Култура: читалища, оркестри, театри, музеи и музейни сбирки, библиотеки, ритуали, самодейност, местни традиции и обичаи;

- Здравеопазването: медико-социални грижи и санитарно хигиенни дейности, здравна профилактика, амбулаторно - поликлинично и болнично обслужване;

- Развитие на спорта, отдиха и туризма;

- Опазване на културните, исторически и архитектурни паметници с общинско значение;

- Опазване на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

- Благоустрояването и комуналните дейности: водоснабдяване, канализация, електрификация, топлофикация, улици и площи, телефонизация, градини, паркове, улично осветление, озеленяване, третиране на битови отпадъци, общински транспорт, бани, перални, хотели, гаражи и гробища;

- Социално подпомагане: социални грижи и социални помощи, социално жилищно задоволяване и други дейности със социално значение.

Важна промяна, осъществена в процеса на децентрализация с решение № 612 на МС от 2002 г., е разделянето на публичните услуги финансирани от общинските бюджети, в две групи, като целта е ясно да се регламентират източниците за тяхното финансиране. Делегираните от държавата дейности се финансират чрез преотстъпените приходи от данъците по ЗОДФЛ и обща допълваща субсидия (от 2008 г. само със средства от общата субсидия). Местните дейности се финансират до размера на собствените приходи на общините и изравнителна субсидия, без ограничения при тяхното изразходване.

Делегираните дейности са свързани с предоставянето на услуги в областта на образованието, здравеопазването, социалната политика и културата. Местните дейности доминират в сферата на жилищното строителство, благоустройството, комуналните услуги, опазването на околната страна и икономическите услуги. Съществуват и дейности, които са със съвместно финансиране като целодневните детски градини.

Резултатите от разпределяне на дейностите на общински и държавни се изразяват преди всичко в това, че общините вече не са натоварени с отговорности, за които не разполагат с достатъчен финансов ресурс.
3. МЕСТНИ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДАНЪЦИ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Делегираните от държавата данъци се определят от Закона за местните данъци и такси в сила от 01.01.1998 г. Той дава правото на общините и в частност общинските съвети да определят и съответно налагат размера им. За определяне на размера на делегираните данъци Община Две могили издава "Наредба №1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Две могили, област Русе".

С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Две могили. В нея са вписани размера на следните данъци:
1. Данък върху недвижимите имоти

С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията. Размера определен от общината е 2,5 на хиляда.

2. Данък върху наследствата.

С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани. Данъкът се определя по отделно за всеки наследник или заветник, както следва: За братя и сестри и техните деца- 0.8 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.; За лица, извън посочените по горе- 6.6 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
3. Данък при възмездно придобиване на имущества.

Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

За община две могили той е:

0.8 на сто- при дарение между братя и сестри и техните деца.

6.6. на сто- при дарение между лица извън горепосочените

При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2.6 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна- върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
4. Данък върху превозните средства.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи и отговорности на местните власти в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.