Работна заплата


Категория на документа: Икономика


 Димитър Нинов e доктор по икономика и старши научен сътрудник. През 1974-1975 г. специализира в Англия, а през 1992-2001 г.- в Австрия, Белгия, Швейцария и САЩ. Заемал е ръководни длъжности в МТСП и МФ. Бил е представител на Р.България в Направляващия Комитет по социална защита на Съвета на Европа; участник в подготовката на пенсионната реформа и КЗСО ( сега КСО); участник в преговорите по три годишното споразумение с МВФ; консултант на мисии в България на Св.Банка и МВФ; представител на МФ в Комисията по труда и социалната политика при НС; съветник на Президента на КНСБ. Научните му интереси са в областта на финансите, социалната политика и жизненото равнище. Има десетки участия в национални и международни научни конференции и кръгли маси и над 150 научни публикации, в т.число 2 самостоятелни книги :"Социалната справедливост в пенсионното осигуряване", издадена през 1998 г. на български и английски език; и "Социални цели и последици на бюджета и икономическата политика в България през 2000-2006 г.", публикувана през 2008 г.

Политиката по работните заплати в България през последните 21 години - основни характеристики, последици и необходими промени

Ст.н.с. Д. Нинов, д-р по икономика

Нашето послание: Ако провежданата през последните 21 години социална и икономическа, в т.ч. подоходна, данъчна , здравна, образователна и научна политики и ширеща се безнаказана корупция по високите етажи на властта се запазят и в бъдеще, България е обречена да остане "заден двор" на ЕС и Европа за много десетилетия напред.

Чл.4, раздел I на Европейската Социална харта провъзгласява правото на наетите лица на " справедливо възднаграждение, достатъчно за поддържане на прилично жизнено равнище на тях и на техните семейства"1( курсива - Д.Н.)

По малко по-различен начин това право повтаря изискването на чл. 23,т.3 от Всеобщата декларация за правата на човека на ООН от 1948 г. : "Всеки човек, който се труди, има право на справедливо и задоволително възнаграждение, което да осигури на него и неговото семейство съществувание, съответстващо на човешкото достойнство и допълнено, ако това е необходимо, с други средства за социална защита"(курсива -Д.Н.). Същото право и изискване към възнагражденията на наетите лица е застъпено и в чл.7 от Международния пакт за икономическите, социалните и културните права"2 .

От тази гледна точка особен интерес за нас представвлява отговорът на въпроса : Доколко през изминалите 21 години на преход и изграждане на демокрация и пазарна икономика у нас това основно изискване е съблюдавано или обратно - нарушавано и какви са неговите основни пряко социални и косвено икономически последици?

За да си отговорим на този въпрос/и се налага да анализираме официални статистически данни и идентифицираме основните характеристики на провежданата през последните 21 политика по работните заплати и тяхното данъчно облагане като определим техните обществено значими социални и икономически последици, както и да си отговорим на въпроса необходими ли са промени , какви и защо ?

1. Основните факти, техните непосредствени последици и причини

* Ще започнем с съотношението между измененията в реалните размери на средната работна заплата3 и реалния БВП на глава от населението през периода 1990 до 2010 г., представени в табл. 1.

Таблица № 1 : Индекси и съотношение между индексите на реалния БВП на глава от населението,от една стнрана, и индексите на реалните размери на средната и минималната реални работни заплати, от друга, през периода 1990-2010 г. База 1990 г. = 100 %

Показатели / години
1990
1997
2000
2005
2007
2008
2009
2010
1. Индекс на реалния БВП на глава от нас.
100,0
71,43
81,49
111,01
126,50
135,35
144,83
154,92
2. Индекс на средната реална заплата
100,0
32,41
40,34
45,51
52,89
58,48
61,67
65,56
3. Индекс на реалната минимална заплата
100,0Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Работна заплата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.