Работна заплата


Категория на документа: Икономика
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД............................................................................................................................ 2

ПЪРВА ГЛАВА.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА.
1. Анализ на труда.................................................................................................. 4
1.1 Общ анализ........................................................................................................ 4
1.2 Конкретен анализ на труда............................................................................... 10
2. Повишаване производителността на труда - стратегии и програми.......... 13

2.1. Подобряване адаптивността на заетите лица.............................................. 15

2.2. Подобряване на условията на труд на работното място............................. 16
ВТОРА ГЛАВА.ТРУДОВИ РЕЗУЛТАТИ И ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
1. Оценяване на трудовите резултати............................................................... 19
2. Критерии за определяне на трудовото възнаграждение............................. 21
3. Структура на работната заплата.................................................................... 30
ТРЕТА ГЛАВА. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА В ОРГАНИЗАНИЯ "ИНФОАКТИВ".
1. Методически и организационни проблеми...................................................... 39
2. Възможни усъвършенствания.......................................................................... 45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................................. 47
ЛИТЕРАТУРА................................................................................................................ 49
ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................................................ 50

УВОД

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо пространство. Съвременният пазар трябва да бъде разбиран не като място за сравнение на продукти, колкото като възможност за конкуренция на потенциали. Всичко това поставя огромни изисквания пред управлението на всяка организация като цяло. Досегашните условия фокусират върху въпроса за количествения растеж, разбиран като нарастване на обема на продукцията. Сега успехът се решава преди всичко от това доколко е успяла фирмата да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности.

Поради това с все по-нарастваща сила се оформя необходимостта от нов модел на развитие и управление на микроравнище, т.е. на равнище на отделната стопанска единица. В съвсем недалечно бъдеще този нов модел вероятно ще стане и единствената възможна алтернатива за осъществяването на стопанска дейност. Това е модел, където печалбата ще трябва да идва не толкова от обема на произведената и продадена продукция, колкото от понижаване на себестойността на продукцията и услугите, високото качество и новаторските решения. А всичко това в още по-голяма степен поставя въпроса за активизацията на човешкия и трудовия фактор в организацията като ключов носител на иновацията и ядро на това, което наричаме интелектуален капитал.

Стремежът при подготвянето на дипломната работа е да определи по какъв начин може да се изгради ефективна система за управление на персонала и управление на възнагражденията. На базата на практически и теоретични постановки се разглеждат основните аспекти в управлението на трудовите ресурси като стратегия на управление, фирмена политика, мотивация и цялостен процес на внедряване на определена управленска философия, свързана със спецификата на всяка отделна фирма.

Заплащането на труда като част от управлението на трудовите ресурси включва всички видове възнаграждения, които работещите получават за работата си във фирмата. Заплащането на труда е мощен лост за управлението на фирмите, за привличане и интегриране на работещите в тях, за постигане на общите им цели. Заплащането на труда включва главно избора, проектирането, внедряването и поддържането на системи за възнаграждение, които съдействат за подобряване на качеството и ефективността на дейностите на фирмите. За да се постигне Това, използваните системи на заплащане трябва да осигуряват конкурентни и равностойни равнища и структури, които и да са свързани пряко с процеса, качеството и потенциала на използваните човешки ресурси.

Заплащането на труда или работната заплата е по същество средство за живот на получаващите го и техните семейства, затова то трябва да им осигурява обичайното равнище за живот в Република България.

Основни елементи на заплащането на труда са: основната работна заплата, допълнителните заплащания, определени с Кодекса на труда и други нормативни документи.

Целта на разработване на дипломната работа е да се разкрият основните проблеми при анализа на трудовото представяне и заплащането на труда в търговските фирми. При изпълнението на тази цел се решават следните задачи:
> Изследване структурата на възнагражденията, която да привлича, задържа и мотивира нейния персонал.
> Установяване на възможности за балансиране на размера на трудовото възнаграждение с трудовото представяне.
> Проучване на възможностите за установяване на съответствие на трудовото възнаграждение с резултатите от труда в гражданското дружество "ИНФОАКТИВ".

П ъ р в а г л а в а

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА

1. Анализ на труда
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Работна заплата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.