Първа лекция по логистични системи


Категория на документа: Икономика


Думата "логистика" произлиза от гръцкото логос - понятие, сметка, и логистикос - способен в изчисленията/пресмятането.
Стопанската логистика е процес на планиране, осъществяване и контролн на ефективното и ефикасно придвижване и съхранение на продуктите и услугите и свързаната с тях информация, с цел удовлетворяване изискванията на клиента.
Военната логистика е наука за планиране и осъществяване на придвижването и поддръжката на военните сили. Включва проектиране, създаване, придобиване, съхранение, транспорт, дистрибуция, поддръжка, евакуация и разположение на материали.
Инженерната логистика е съвкупност от действия и ресурси, необходими за осигуряването на ефикасна и икономическа подкрепа на системата през целия й жизнен цикъл.
Логистиката на услугите включва доставка, планиране и управление на съоръжения/активи, персонал и материали за подкрепа и поддръжка на операции или бизнес, създаващи услуги.
Характерни черти:
* Приложение на системния подход и произтичащата от него интеграция на управлението на множество участници, дейности и ресурси за постигане целите на организацията
* Обхващане на всички необходими елементи за целия жизнен цикъл на продукта/процеса/системата от проектиране през експлоатация до извеждането от употреба
* Ориентация към клиента
* Ефикасност и ефективност
* Използване на научни методи за обосновка на решенията
Обект на логистиката са материалните потоци и свързаните с тях информационни потоци, потоци от услуги и др. Освен тях, също дейностите по осъществяване на материални потоци без непосредствено производствени операции, като транспорт, съхранение, опаковка, проверка на соките и др.
Протичането на материалните потоци между и в компаниите се обуславя от задълбочаването на разпределението на труда, в резултат на което се обособяват отделни компании, специализирани в производството на различни продукти. В най-общия случай добитите от природата суровини попадат в производствени предприятия, откъдето според потребностите, те се насочват към други производствени предприятия или търговски организации, а от там населението. По пътя може да се образуват запаси. Този процес може да се представи като мрежа от възли и връзки, където възлите представляват заводи, складове, магазини, в които продуктите престояват като запаси и връзки, които се осъществяват с различни видове воден и сухопътен транспорт.
Начини за протичане на материалните потоци (наричат се логистични канали):
* Според направлението на движение - прави (протичат в направлението за създаване на продукти и довеждане до потребителите) и обратни (обратното)
* Според начина на протичане - непрекъснати (в непрекъснат процес на производство) и дискретни (придвижване на стоките на партиди през определен период от време)
* Според мястото на движение - между организациите (потоците не променят съдържанието си, но сменят собственика си) и вътре в тях (променят съдържанието си, но не и собственика; по-детерминирани са)
* Според стадия на придвижване - входящи (от суровини и материали), вътрешни ( в процес на преработка), изходящи (от готова продукция) и обратни
Информационните потоци осъществяват връзката между различните логистични дейности, между хаците на движение на материалния поток, между логистичните и други области на фирмено управление, между участниците и движението на продукцията.
Потоците от услуги предхождат, съпровождат или следват материалните потоци.
Потоците от хора са важни за военното дело, туризма, здравното обслужване и други подобни сфери.
Финансовите потоци предоставят условия за разплащане между участниците.
Логистичната концепция означава:
* Вътрешнофирмена интеграция на управлението на мат.потоци
* Координация и интеграция с други области на фирмено управление (финанси, маркетинг, ЧР)
Цел на логистиката е да осигури необходимото равнище на обслужване на клиентите при минимални общи разходи.
Обслужването на клиенти може да се разглежда като:
* Сфера на дейност - удовлетворя ли нуждите им (обработка и изпълнение на поръчките, фактуриране и издаване на документи, рекламации, поддръжка и ремонт)
* Показател на дейността на фирмата - показва степента на удовлетвореност (% доставки, изпълнени и завършени в срок, брой обработени поръчки, % рекламации)
* Фирмена философия - чрез обслужването на клиентите се допринася за реализирането на фирмената стратегия
4 полезности на продукта: на формата, на притежанието, пространствена и времева. Логистиката отговаря за посредните 2 и допринася за повишаването на стойността на продукта.
Логистичните разходи са онази част от разходите, която се извършва за осъществяване и управление на логистичните дейности.
Еволюцията на логистиката се състои в разширяване обхвата и обекта на логистиката и повишаване ролята и мястото й във фирменото управление. Фази на развитие:
* Физическа дистрибуция - управлява потоците от готова продукция от компанията до клиентите така, че изискванията на клиентите да се посрещнат с минимални разходи
* Управление на материалите - интегрирано управление на материалните потоци в снабдяването и производството
* Интегрирана логистика - осъзнаване и олицетворяване потенциала на предните две фази.
Управление на веригата на доставките (УВД) - обхваща интегрирано управление на доставчиците и клиентите.
Веригата на доставките и съвкупност от организации и процеси, взаимосвързани по линията на създаването на продукти и услуги и довеждането им до крайните потребители характеризира се с мрежата от участници, връзките между тях и процесите и дейностите, които протичат в нея. Започва от добивът на суровините и завършва с доставката до крайния потребител.
Основни участници: пряко извършват процеси и дейности по създаването и довършването на конкретни производствени услуги до конкретен клиент/пазар
Спомагателни участници: предоставят различни услуги като финансови, логистични, информационни, консултантски.
Хоризонталното измерение на ВД показва колко нива участват във веригата от първия до последния участник. Вертикалното измерение показва колко участници има на едно ниво.
Характерни черти на ВД:
* Разглежда организацията като част от по-голяма система
* Включва интеграцията на управлението на всички процеси по създаването и довеждането на продуктите до клиентите
* Координира се чрез инф. система, до която имат достъп всички участници, политики и процедури, които позволяват управлението на веригата като едно цяло
* Основна цел е постигането на необходимото ниво на обслужване при минимум разходи
* Целите на отделните членове се постигат чрез реализиране целите на цялата верига
3 стъпки за преминаване към УВД:
* Конфигуриране на ВД за нуждите на управлението й
* Определяне процесите и дейностите, които ще са обект на взаимодействие
* Регламентиране на механизма на взаимодействиеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Първа лекция по логистични системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.