Публичност и прозрачност – постоянна тенденция на контрол


Категория на документа: Икономика


Публичност и прозрачност - постоянна
тенденция на контрол

Тя е форма на контрол на гражанското общество над публичната власт. Прозрачността е едно от качествата на публичността и заедно с това принцип, който е основен в работата на разлини организации, поради факта, че организациите и обществото получават различни ползи. Независимо, че публичността и контрола са в непосредствена връзка, когато се говори за контрол има тайнственост противоположна на публичността. До преди няколко години бе немислимо да се видят публично резултатите от дейността на контролните органи, тяхната структура, цели и задачи. Считаше се, че това е особен вид тайна. Под тази тайнственост се криеха контролиращи и контролирани. Тя не позволява на широк кръг от хора да се запознаят с проблемите на контролиращите, тяхната компетентност, методи на работа, силни и слаби места в дейността им. От този ъгъл се вижда, че липсата на прозрачност и публичност пречи на контролиращи и контролирани. Напоследък има новост в контролната практика - даване на публичност и прозрачност на резултатите от извършения контрол, с което тайнствеността се намалява в контролната функция. На лице е нова тенденция , променяща контролирани и контролиращи.
Най-публичното контрлно въздействие е отразено в "Ревизор" на Гогол. Години наред читателите разбират контролното въздействие и изпитват чувства и размисли с убеждението, че публичността е ....
Изследователите на публикации казват, че това е първи етап-френски 17 век, когато аристократи провеждат разговори с дейци на литературата и изкуството. Публичното място е кралският двор, а публиката - избраните от краля дейци.
18 век 2 етап Англия - появяват се съсловните събрания, прерастнали в парламент, с което се появява политическата публичност. Публичното място е парламентът, а публиката - избраните от народа представители.
3 етап - медийна публичност, с което се показва тяхното влияние в обществото. Изследователите на медийната публичност приемат, че тя е форма на контрол на гражданското общество над публичната власт. Публичното място са медиите, а публиката - цялото общество.
Днес медиите се изменят, публичното място е интернет, а публиката отново е цялото общество.
Функциите на публичността са: представителни и контролни. Чрез тях се измерва степента на демокрация в обществото. Счита се, че колкото по-развита е публичността, толкова по-развито е обществото. Публичността е продиктувана от обществения интерес, който повелява контролните дейности да се извършват за общественото благо - ефективност, ефикасност.
Държавата олицетворява публичната власт, но към нея следва да се добави общественото мнение, което също е публично и гражданското общество, което формира публиката или субекта на отношението. За това днес публичността в контрола се изразява в публичната власт, гражданското общество, общественото мнение, медийната среда и гражданския контрол. Самапо себе си публичността е резултат от взаимодействието на публичната власт и гражданското общество. Прозрачността е едно от качествата на публичността. Тя измерва дълбочината на процесите, които се представят. Ако 1+1=2 считаме,че това не е така , защото 1 химикал и 1 ябълка не правят 2 еднородни неща. За целта се прилага абстрактно мислене и се приравняват и двете поотделно, следователно се получава 2. от тук следват няколко извода за прозрачността:
* трябва да има пълен набор от критерии
* прозрачноост има и в двата случая, но в различни степени
* степента на прозрачност е въпрос на критерий
Ползи от прозрачността:
* повишава се доверието между страните в отношението
* увеличава се комуникацията между страните
* повишава се доброто име на организацията
* постига се по-висока обективност
* мотивират се служителите и обществото
Контролните органи в България не са обединени в единна система и единствената институция , даваща сведение за законосъобразност е Прокуратурата.
Всички са част от изпълнителната власт и са административни органи, чиято дейност е насочена към нарушения и наказания по административен ред. Прокуратурата отговаря за законността и в случаите на достатъчно данни за образец на нарушения са длъжни да се обръщат към нея.
Друг начин на взаимодействие е възлагането на проверки и ревизии.
Изводи по отношение на Прокуратурата и контролните органи:
* не дава резултати
* няма достатъчно преписки от контролните органи
* медиите разкриват повече нарушения
Публичността и прозрачността в НАП: най-активен контролен орган; публично място в интернет, показващо мисията, визияята, целите и задачите й. На лице са годишни доклади, харта на клиентите. НАП има за цел да е съвършена организация, следователно развива модела за съвършенство на европейската фондация за управлени е на качеството.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Публичност и прозрачност – постоянна тенденция на контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.