Публично предлагане на ценни книжа


Категория на документа: Икономика
Икономически университет - Варна
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

Тема: Публично предлагане на ценни книжа

СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа:Сегментно отчитане-теорeтична постановка, МСФО8.

1.Увод.....................................................................................3

2. . Проспект за публично предлагане...................................................4

3. Емитенти и членство...........................................................................10

Част втора: Практико- приложна част - извадка на параметрите на емисията на "Азалия І" ЕАД

1. За компанията.....................................................................................11

2. Параметри за емисията..................................................... 11

3. Основни дейности.................................................................12

Литература...........................................................13

Част първа: Публично предлагане на ценни книжа

1.Увод

Придобиване на публичен статут е един от най-важните моменти в развитието на едно дружество. Допускането до търговия на акциите на компанията на борсата е процес, който е свързан с промени в структурата и организацията на бизнеса на дружеството и въвеждането на нови стандарти за работа.

Има два етапа в превръщането на едно дружество в публично: първи етап: "решение за придобиване на публичен статут и предварителна подготовка", вторият етап е "подготовката за публично предлагане".

Първият етап включва - Хактеристики на идеалния кандидат за публично дружество - финансови показатели, инвестиционни характеристики, мениджмънт. Като цяло идеалният кандидат за публично дружество трябва да може да покаже на инвеститорите стабилни приходоизточници, положителни финансови резултати в исторически план, да има ясно дефинирана дивидентна политика и да предложи детайлна прогнозна финансова информация за следващите няколко години.

Видове дружества: - нововъзникнали дружества с идеи: - дружеството да разполага с потенциал за бърз и значителен растеж, дружеството да разполага с нова идея или технология, която да му осигури лидерска позиция в сферата, в която работи и да се управлява от мениджърски екип с висок професионализъм и доказани качества.
- Дружества с голям потенциал на растеж, - Дружества с дълга история и добро представяне.

Определяне на целите на дружеството - ако дружеството се стреми да осигури допълнително финансиране на растежа си, за него е подходящо да осъществи първично публично предлагане. При първичното публично предлагане дружеството увеличава капитала си като предлага нови акции на неограничен кръг от инвеститори. По този начин дружеството набира свеж капитал, който може да инвестира в своето развитие;

Ако дружеството се стреми към повишаване ликвидността на инвестициите на акционерите си без да има нужда да набира допълнителни средства, за него е подходящо т. нар. вторично публично предлагане или допускането до търговия на емисията акции на дружеството. В този случай капиталът на дружеството не се увеличава, но акционерите, които желаят, биха могли да се освободят от част или всичките си акции като ги продадат на регулирания пазар на пазарна цена.
Първият етап включва още хипотези за публично дружество, разходи по придобиване на публичен статут, алтернативи на публичното предлагане като метод за финансиране дейността на дружествата, анализ на пазарните условия.

Вторият етап включва: предварителна подготовка- изготвяне на бизнес-план, анализ на бизнес-плана и концентриране върху слабите страни на дружеството, създаване на публичен имидж, избор на инвестиционен посредник, избор на правен консултант, избор на PR компания, конкретизиране особеностите на публичното предлагане, проспект за публично предлагане, осъществяване на публичното предлагане

2. Проспект за публично предлагане

След като дружеството е сформирало екипа, с който ще работи и е преминало периода на предварителната подготовка по изготвяне на бизнес-плана и уточняване на особеностите на публичното предлагане и цялостната стратегия по осъществяването му, се пристъпва към изготвянето на проспекта за публично предлагане.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Публично предлагане на ценни книжа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.