Публично-частното партьорство в Русия


Категория на документа: Икономика


Съдържание:

Увод.....................................................................................................................................стр.3
Основни понятия в Публично-частното партньорство..................................................стр.4
Закони и подзаконови нормативни актове, свързани с Публично-частното партньорство.......................................................................................................................стр.4
Принципи на Публично-частното партньорство.............................................................стр.5
Видове Публично-частно партньорство..........................................................................стр.5
Характерни черти на Публично-частното партньорство................................................стр.7
Форми на участие на страните в проектите на Публично - частно партньорство......стр.7
Обекти на споразумението на Публично - частно партньорство..................................стр.8
Условия за сключване на Публично - частно партньорство.........................................стр.9
Публично - частното партньорство като средство за подобряване инфраструктурата на Русия..................................................................................................................................стр.10
Проблеми при прилагането на Публично - частното партньорсто.............................стр.11
Задачи пред Руската държава в областта на Публично-частното партньорство.......стр.12
Проекти, реализирани чрез Публично - частно партньорство в Русия......................стр.14
Източници.........................................................................................................................стр.17

Увод
През последните години по целия свят настъпват значителни институционални промени в отрасли, които по-рано винаги са били в ръцете на държавата и правителството: електроенергия, пътна инфраструктура, железопътен транспорт, комунални услуги, пристанища и летища. Днес държавата дава възможност на бизнеса да развива тези отрасли и обектите в тях, като си запазва правото да регулира и контролира дейността им.

От една страна, предприятията на инфраструктурните отрасли не могат да бъдат приватизирани, тъй като имат стратегическо, икономическо и социално-политическо значение за населението. Но от друга страна, държавният бюджет не разполага с достатъчно средства, за да задоволява и разширява тяхнотопроизводство. За да се разреши това противоречие в стопанската практика в чужбинасе появява концепцията за публично-частно партньорство, което само по себе си е алтернатива на приватизацията на жизнено важни съсстратегическо значение обекти на държавната собственост.

Днес под ПЧП се разбира съюз между правителството и беснеса в името на реализацията на национални или международни, широкомащабни или местни, но винаги обществено значими проекти в различни области: от развитието настратегически важни отрасли в промишлеността и тяхната научно-изследователска и развойна дейност, до предоставянето на обществени услуги. Обикновено всеки един такъв съюз е временен, защото се създава за определен период от време с цел изпълнението на даден проект и престава да съществува след неговото изпълнение.

През октомври 2006 година се разработва концепция за успешно развитие на ПЧП. Средносрочният план на Руската Федерация за периода 2007-2009 година съдържа раздел "Развитие на механизмите на ПЧП", който определя приоритетните области, в които правителството и бизнеса да си взаимодействат. Към момента все още няма официално приет закон от руското правителство, който да узакони и уеднакви тези отношения. От друга страна всеки един административен район в страната е приел свой нормативен акт, с който да регламентира този съюз. Към края на 2012 година е внесен законопроект,който продължава да бъде обсъждан и към днешна дата.
Основни понятия в Публично частното партньорство

1. Публично-частното партньорство е дългосрочно взаимоизгодно сътрудничество между публичния сектор (органите на държавната влас и на местното самоуправление), от една страна и инвеститори, от друга страна, в посока инвестиране в икономиката и реализирането на проекти, които целят повишаване нивото на достъпност и качество на публичните услуги. Публично-частното партньорство се осъществява на договорна основа на принципа на разделение на рисковете, отговорностите,а също така и на имуществото и финансовото участие на страните.

2. Обекти на ПЧП - недвижимо и движимо имущество, което се изгражда, реконструира, модернизира или експлоатира, съгласно сключения договор за ПЧП.

3. Договорът регламентира отношенията, правата и задълженията между страните.

4. Публични партньори могат да бъдат Руската федерация, нейните административни области , окръзи, региони и републики.

5. Частни партньори могат да бъдат руски или чуждестранни юридически лица, както и техните сдружения,избрани чрез конкурс.

6. Обществени услугиса тези, които се предоставят от държавата и органите на местната влас.

7. Финансираща организация

Закони и подзаконови нормативни актове, свързани с Публично - частното партньорство

1. Конституция на Руската Федерация
2. Градоустройствен кодекс на Руската Федерация
3. Поземлен кодекс на Руската Федерация
4. Приетите нормативни актове за ПЧП на общините и административните региони.
Принципи на Публично - частното партньорство
Публично-частните партньорства в Руската федерация се основава на следните принципи:
1. Равнопоставени взаимоотношения между страните по договора
2. Информираност на обществото за предстоящия проект на ПЧПСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Публично-частното партьорство в Русия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.