Публично-частното партньорство като алтернатива за местно развитие


Категория на документа: ИкономикаПроектът включва разработката на център за протонно лечение за 115 милиона евро в Университетската болница в Есен. Центърът включва четири различни направления за лечение - три апарата за лечение на дълбоко разположени тумори и апарат с фиксиран лъч за очно лечение. При пълен капацитет, центърът се очаква да лекува около 2 000 пациента годишно. Проектът е първият ПЧП проект в Германия, финансиран чрез облигации, вместо с банкови заеми. Облигациите са алтернативна форма на финансиране в ПЧП проектите и при по-големи проекти в правилните пазарни условия могат да осигурят по-ефективно финансиране в сравнение с банките. Първоначално, необходимото финансиране е определено на 136 милиона евро: 7 милиона от акционерите, а останалите 129 милиона - от външно финансиране, което води до коефициент дълг-собствен капитал от почти 95:5. За целите нa проекта е създадено ДСЦ, въпреки че почти всичките му задължения са прехвърлени на частните инвеститори Strabag и IBA, или свързаните им компании чрез обвързващи подизпълнителски договори за изграждане, доставка и инсталиране на оборудването и поддръжка на центъра. Теренът, на който се изгражда центъра, се наема от университетската болница. Единствената цел на това наемно споразумение е да осигури терен за изграждането на центъра за протонна терапия, който ще се ползва единствено от университетската болница. Поради това, заплащаният наем за земята е минимален. В края на 15 годишния период, активите, включително сградите и цялото оборудване, ще се прехвърлят на университетската болница безвъзмездно. Проектът печели наградата "Европейска ПЧП сделка на годината - 2006 г.", връчвана от списание Project Finance International.
Улично осветление Норфолк, (Норфолк, Великобритания)

Както при много местни власти във Великобритания, бюджетните ограничения, значителните, по-приоритетни разходи в сфери като образование, жилищно настаняване и други, съчетано с нарастващото население и увеличаващата се пътна мрежа, водят до недостатъчни инвестиции в ново улично осветление. В резултат на това, голяма част от уличното осветление е остаряло и към края на полезния си живот. Липсата на инвестиции в обновяване, от своя страна, води до нужда от допълнителни бюджетни средства и увеличаващи се разходи за поддръжка. През 2000 г. общинският съвет извършва анализ на работата на уличното осветление, в който се подчертава, че ще са необходими значителни инвестиции за период от няколко години, за да се подменят по-старите стълбове и да се доведе нивото на всички осветителни тела до приемливи стандарти. Решено е, че в съответствие с британските и европейски норми за договаряне по това време, проектът ще се реализира чрез публичнпо - частно партньорство. Проектът включва подобряване и поддръжка на 62 000 "единици" (50 000 улични лампи и 12 000 осветени знаци и стълбове). Проектът е с живот от 25 години, през които партньорът от частния сектор, Amey, трябва да подмени, поддържа и поправя уличното осветление, осветените знаци и табели в целия регион (с площ около 5,371 кв. км, намиращ се в източната част на Великобритания). Необходимото финансиране на капиталовите разходи по проекта се оценява на £65 милиона, което включва собствен капитал от £6.5 милиона и преференциален дълг от £58.5 милиона, при съотношение дълг/собствен капитал от 90:10. Основни предимства на проекта са: подобряване на пътната сигурност и намаляване броя на пътнотранспортните произшествия; намаляване на престъпността; понижаване на страха от престъпността (хората се чувстват по-сигурни, когато уличното осветление е добро); по-видими знаци (т.е. знаците са осветени добре, позволявайки на водачите и другите потребители да ги виждат добре през нощта); по-безопасни пътища към и от училище; подобряване на градската среда.

Проект за преработка на отпадни води (Дъблин, Ирландия)

Финансирането на проекта отчасти е осигурено чрез подпомагане от Кохезионния фонд на ЕС съвместно с Ирландското министерство на природните ресурси, община Дъблин и общинския съвет, както и с други извънобщински потребители. Пречиствателната станция преработва отпадните води от битовите и бизнес потребители в Голяма община Дъблин, която включва град Дъблин, Фингейл, Южен Дъблин и Дан Лаогейр Ратдаун. При изграждането на пречиствателната станция успешно са реализирани две от основните предимства, които предлага публично - частно партньорство - повишаване на качеството на предлаганите публични услуги и използване на най-добрите практики и технологии за подобен род публични услуги. Разпределението на отговорностите между партниращите страни е следното - работата на операторите по обслужване работата на станцията се заплаща от публичните партньори. Общината се занимава с определяне равнищата на потребителски такси и тяхното инкасиране по отношение на некомуналните потребители (поради безвъзмездния режим на ползване на водоснабдителни услуги за битовите абонати в Ирландия). Собствеността върху съоръженията остава публична. Събираните потребителски такси позволяват покриването на капиталовите и оперативни разходи по направените инвестиции. Разходите, непосрещнати своевременно от сумите на потребителските такси, се покриват от местния фонд, създаден от ирландското правителство. Частните оператори на станцията имат договорен ангажимент относно нейната поддръжка, както и за покриването на нейните оперативни разходи. Това стимулира партниращия международен консорциум да увеличи ефективността на съоръженията, чрез намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация, и по този начин . чрез увеличаване на реализираната печалба. Общият размер на направената инвестиция възлиза на 265 милиона евро, от които 133 милиона евро са предоставени от Кохезионния фонд на ЕС.

HafenCity (Хамбург, Германия)

Представлява в общи линии форма на публично - частно партньорство, като общината предоставя имот за строеж на 5 500 апартамента и бизнес имот за над 40 000 работни места. 157 000 хектара са трансформирани във вълнуваща метрополитна област. Районът ще включва колоритна смесица от културна и развлекателна инфраструктурата, жилищни помещения, сервизен сектор, офис пространство, както и обществени паркове, площади, паркинги, магазини и др. HafenCity е част от програмата за развитие, инициирана от град Хамбург. Със своята площ и крайна цел, покриваща жилищни нужди, търговия на дребно, ресторанти, както и културно-развлекателни съоръжения, проектът е от голямо значение за развитието на града. Но проектът HafenCity е уникален не само поради неговия размер. Той се различава от сходни проекти за градско развитие в тази област, тъй като областта на интервенция е самият център на града. В допълнение, той трябва да се отличава с високо качество на своята архитектура и дизайн на откритото пространство. Интензивните реципрочни взаимодействия между земята и водата са просто уникални. HafenCity няма да бъде заобиколен от диги, нито ще бъде изтребен от водата. Общата площ, т.е. улици и паркове се издигат на 7,50 до 8,00 метра над морското равнище, като осигуряват нова, уникална топографията, предоставят достъп до вода и подчертават своята типична атмосфера на пристанище. HafenCity увеличава центърът на града. Ефектът от създаването ще е не само върху цялата територия на HafenCity, но и за всички жители в региона. Ще бъдат предоставени 5 500 домове за 12 000 обитатели, бизнес помещения, осигуряване на повече от 40 000 възможности за работа, развлекателни съоръжения, барове и ресторанти, културен отдих, паркове, площади и градинки. HafenCity ще нарастне от запад на изток и от север на юг. В началото на 2009 г., около 1 500 души живеят в HafenCity и около 3000 души работят тук.

Заключение

Позовавайки се на разгледаните примери може да се заклиючи, че публично - частното партньорство днес е добра алтернатива за местно развитие. Сътрудничеството между частния бизнес и местната власт в тази насока дава добри резултати, когато се постигнат коректни взаимоотношения между страните. От разгледаните примери се забелязва също разликата между проектите, реализирани в България и тези в по - развитите страни в Европейския съюз. Тази разлика като цяло е по отношение на мащабността на реализираните проекти. Това навярно се дължи на факта, че досега в България подобни отношения се регламентираха на общинско ниво. След влизане в сила на Закона за публично - частно партньорство в България от началото на 2013 година се очаква публично - частното партньорство да се развива, а заедно с него българките общини и държавата като цяло.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Публично-частното партньорство като алтернатива за местно развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.