Публично-частното партньорство като алтернатива за местно развитие


Категория на документа: Икономика
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"

Курсова работа

Публично - частното партньорство като алтернатива
за местно развитие

Разработили: Проверил:

Варнa

Публично-частните партньорства са договорености между лица от държавния и частния сектор за изграждане на обществена инфраструктура и комунални обекти и за предоставяне на свързаните с тях услуги. Характерното за тези партньорства е, че участващите в тях партньори споделят инвестициите, риска и отговорността и възнаграждението. Те могат да имат различно предназначение, но обикновено включват финансиране, проектиране, строителство, експлоатация и поддръжка на инфраструктурни обекти и услуги. Логиката, която стои зад изграждането на партньорствата, се състои в това, че и общественият, и частният сектор имат свои уникални характеристики, от които произтичат предимства, свързани с определени аспекти на предоставянето на услуги или разработката на проекти. Най- успешни партньорски договорености са тези, които използват силните страни на публичния и частния сектор за изграждане на взаимно допълващи се отношения. Ролята и отговорностите на партньорите могат да бъдат различни при различните проекти. Така например, при някои проекти частният партньор може да има значително участие във всички аспекти на предоставянето на дадените услуги, а в други проекти - да играе незначителна роля.

Съществуват множество дефиниции за публично - частното партньорство. По - конкретно Министерството на финансите на Република България дефинира публично - частното партньорство като дългосрочно договорно отношение между лица от частния и публичния сектор за финансиране, построяване, реконструкция, управление или поддръжка на инфраструктура с оглед постигане на по-добро ниво на услугите, където частният партньор поема строителния риск, и поне един от двата риска - за наличност на предоставяната услуга или за нейното търсене. Официално публично-частното партньорство се въвежда като препоръчителна процедура при реализиране на инвестиционни проекти през 2004 година със Зелената книга за публично частно партньорство и общинско право на публични договори и концесии на 30.4.2004 год. Според този документ публично - частното партньорство е феномен в обществените отношения. "Като цяло терминът се отнася към формите на сътрудничество между публичната власт и светът на бизнеса, чиято цел е да осигури финансиране, построяване, възстановяване, управление или поддръжка на инфраструктура или предоставяни услуги".

Днес темата за публично - частното партньорство е актуална, защото след 2007 година общините в България и не само, са изправени пред редица предизвикателства, породени от променящата се глобална среда, чиито ключови характеристики, в условията световната криза, могат да се определят като: динамика, неопределеност, риск, нови роли, адаптивност. От друга страна ускореното регионално развитие в Европа, съчетано с изискванията на общия европейски пазар, налага необходимостта от усъвършенстване и развитие на транспортната, екологичната и социалната инфраструктура, която да задоволи нарасналите потребности. При подобни условия традиционният модел на управление, основан на административно-бюрократичното преразпределение на бюджета често е неадекватен. Това до голяма степен налага преориентиране на публичния сектор към получаване на краен резултат, а не само към придобиване на активи. По отношение на българските общини прилагането на този подход е от особено значение, тъй като тяхното развитие е все още силно инерционно, а недостига на обществени ресурси, породени от кризисните процеси, все повече ограничава традиционното финансиране на публичните услуги. Поради тези причини следва да се търсят ефективни алтернативи и инструменти за насърчаване на местното развитие чрез реализиране на проекти, различни от следването на конвенционален път за развитие на публичната инфраструктура и предоставяне на качествени публични услуги. Икономически приемливо решение на изведените по-горе проблеми са публично - частните партньорства като част от общата тенденция за промяната на ролята на публичната, в частност на местната власт, в икономиката. Замисълът на промяната е да се въведат конкуренция и пазарна дисциплина, които да стимулират по-ефективното използване на публичните ресурси, да неутрализират отрицателните проявления на кризисните процеси и като резултат да донесат повече ползи за обществото. С приемането на Закона за публично - частно партньорство през 2012 година в България ще се открият повече възможности за активно включване на частния бизнес в развитието на държавната или общинската инфраструктура. Така се допълва европейското финансиране. Законопроектът разграничава две форми на публично - частно партньорство - договорно и институционализирано. Договорното публично - частно партньорство може да бъде концесия за строителство, концесия за услуга и партньорски договор. Установено е, че чрез прилагане на публично - частно партньорство се спестяват около 20 % от строителните разходи и 30% от разходите за поддръжка и експлоатация на обекти. Всъщност практиката и опитът определят колко добре работи даден модел. Именно позовавйки се на практиката при реализиране на проекти по линията на публично - частното партньорство може да се констатира, че добре договорените взаимоотношения между общинските власти и фирми от частният сектор, са добра алтернатива за местно развитие. В подкрепа на това твърдение могат да бъдат дадени много примери както за България, така и за други държави.

Примери за добри практики в България

Община Варна

От статистиката се разбира, че досега община Варна реализира публично - частно партньорство, основани само на договорни отношения и няма реализирани институционализирани форми на публично - частно партньорство. От гледна точка на функционалната типология на публично - частно партньорство, най-популярната форма, реализирана от общината е концесията. Тя представлява oсобено право на ползване на обекти, върху които държавата упражнява суверенни права на основание чл. 18, ал. 2 и 3 от Конституцията, включително с използване на съществуващите съоръжения публична държавна собственост и чрез изграждане на нови съоръжения от концесионера. Според данни от Националния концесионен регистър община Варна е сключила през последните пет години следните концесионни договори:
* Концесия за извършване на културна и търговска дейност за създаване Дом на изкуствата за задоволяване на обществени и духовни потребности в сграда - публична общинска собственост. Срок на концесията 35 години. Концесионер "БАЙОНЕТА" ЕООД. /2004 г./
* Концесия за извършване на търговска дейност за задоволяване на обществени потребности в сгради публична общинска собственост - обществени тоалетни. Срок на концесията 15 год. с възможност за продължаване с още 15 години. Концесионер "ВАРНА КЛИЙН СЪРВИС" ООД. /2005 г./. Прекратена на 14.10.2010 год.
* Концесии за извършване на рекламна дейност и разполагане на съоръжения за продажба на печатни изделия за задоволяване на обществени потребности в обекти, разположени върху земя, публична общинска собственост - представляващи автобусни спирки на масовия обществен транспорт. Срок на концесиите 15 год. Концесионери "ОДЕСОС М" ООД. /2006 г./, "ДИ ПРЕС" ООД. /2006/, "ВАКОМ" ЕООД. /2006/, "ФАКТОР ПЛЮС" ЕООД. /2007/
* Концесия за строителство - изграждане и експлоатация на спортен комплекс и извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности в спортен комплекс "Младост". Срок на концесията 30 години. Концесионер "ХИМИМПОРТ"АД. /2007 г./.

В България други форми извън концесиите на основата на обекти - частна, държавна или общинска собственост или собственост на публично правни организации не могат да имат за предмет изграждане или поддържане на обекти, но могат да бъдат под формата или на смесено дружество (между публичния субект и частния партньор), или на съвместно изграждане на обекта и след това съпритежаването му при съвместна експлоатация или разделянето му (с което ще се прекрати и партньорството). През последните години община Варна предприема стъпки за реализиране на такива форми, опитвайки се да преодолее правните ограничения, но да привлече ресурс от частния сектор в посока осъществяване на политика за предоставяне на повече и по-качествени социални услуги. Такива са например предприетите от община Варна дейности по изграждане и обновление/разширение на няколко детски градини в гр. Варна, като в този случай общината печели финансов ресурс за проектиране, изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на социална инфраструктура, като минимизира в голяма степен финансовия риск. Въпреки, че партньорството ще бъде прекратено с осъществяване на инвестицията за инфраструктурата, тази практика може да се разглежда като публично - частно партньорство в широкия смисъл на дефиницията, а именно: като дългосрочно договорно споразумение между публичния и частния сектор, чрез което се постига най-добро съотношение между устойчив резултат и вложени средства в доставянето на публична услуга. Извън концесионните форми на публично - частно партньорство, прилагани от община Варна, са намерени повече възможности, когато се използва публично-частно партньорство с нестопанския сектор в посока предоставяне на повече и по-качествени социални услуги. В Социалната програма на общината са заложени множество дейности, финансирани от общинския бюджет и възлагани за изпълнение от неправителствените организации. В отделни направления - социални услуги, образование, здравни дейности, превенция на наркомании, достъпна архитектурна среда, спорт, култура са обхванати над 90 дейности. В рамките на пет години по Социалната програма изцяло с финансиране от общинския бюджет са разкрити 11 центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора в неравностойно положение, които предоставят комплекс от социални услуги за 740 души месечно.

В по - малките общини в България също се реализират проекти на базата на публично - частно партньорство.

Община Панагюрище в подкрепа на високотехнологичен парк "Оптикоелектрон": Общината подпомага "Оптикоелектрон" в създаването на ефективна маркетингова стратегия. Представя парка в специализирани изложения. Подпомага създаването и издаването на презентационни материали. Търси нови бизнес партньори и оказва пълнa административна подкрепа. В резултат на общите усилия за 2005 и 2006 г. са реализирани приблизително 600 хиляди евро инвестиции.

Община Пазарджик и индустриална зона "Пазарджик": Общината създава проекта за зоната. Определя и подпомага маркетинговата политика. Изгражда инфраструктурата в зоната за фирми, които са собственици на терените. За 2005 година инвестира около 1 520 000 лв. от инвестиционен заем и около 5000 от общински бюджет в изграждане на инфраструктура в зоната.

Община Плевен и "Каменица": Обществено проучване показва желание за възстановяване на водната каскада в града. През 2003 година Община Плевен и "Каменица" сключват споразумение за съвместна дейност чрез обединяване усилията за възстановяване на каскадата: 1 стотинка от всяка продадена бира се инвестира в рехабилитация на водната каскада. От продажбата на бира са събрани 59 248 лева. Това дава "нов живот" на водната каскада през 2003 година, която преди това 10 години не функционира. Фирма Каменица получава възможност да поставя свои рекламни материали и табели за определен период от време.

Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в Община Разград: Изготвен е проект за въвеждане на енергоспестяващо осветление във всички населени места от общината на стойност 406 хил.лв. Готовност да се подпомогне инициативата е заявена от "Амилум България" и "Балканфарма-Разград", съответно с 206 хил. и с 4900 лв. Подписан е договор за публично частно-партньорство с визирани ангажименти и срокове. Осигурена е оптимална осветеност на всички населени места. Консумацията ел.мощност е снижена с 58% , а разходите за поддръжка намаляват с 69%, поради преминаване на нощна енергия. Подпомага се създаването на по-добър микроклимат за социален и икономически растеж. Подобрена е градската среда и облика на града, което има положителен ефект върху дейността на фирмите. Партньорството е мултиплицирано в създаването на Консултативен съвет по икономическо развитие.

Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в Сливен: Сключен е договор със "Сименс" ЕООД - София за 20 години. Ангажиментът за инвестиции е в размер на 6 272 509 лв. Поет е ангажимент за подмяна на осветлението с енергоспестяващо и осветление на сгради и паметници от местно значение до петдесет и петия месец от дата на сключване на договора (1.10.2005).

Реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - публична общинска собственост, с участието на местното население в община Добрич: Създаден е устойчив модел на публично - частно партньорство между общината и физически и юридически лица при извършването на дейности по благоустрояването. Формиран е механизъм за ефективно управление и стопанисване на откритите пространства в град Добрич, които са със статут на публична общинска собственост. Насърчава се гражданската активност. Реализирани са инфраструктурни мероприятия с участието на граждани, местни търговски дружества и неправителствени организации, с цел подобряване на средата за обитаване и осъществяване на контрол по нейното опазване. Реализирани са мероприятия по озеленяване и почистване на прилежащи терени, като част от благоустрояването на откритите пространства. Включените обекти са на конкурсен принцип. Съфинансирането от страна на общината е финансово и нефинансово, в размер на 25%. Границия за финансиране на проектите е от 1000 до 10 000 лева.

Възстановяване на зелени площи в Община Плевен: Сключено е споразумение с шест фирми от община Плевен за поддържане на шест зелени площи. През 2004 г. фирмите почистват, затревяват, създават цветни композиции и поддържат площите. Общината изработва и поставя на обществени места табели с имената на фирмите, поддържащи зелените зони.

Примери за добри практики в държави от Европейския съюз
Западногермански протонен терапевтичен център Есен (Есен, Германия)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Публично-частното партньорство като алтернатива за местно развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.