Публична администрация


Категория на документа: Икономика
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ХАСКОВО

КУРСОВА

РАБОТА

по Публична администрация

АГО при МБАЛ - ХАСКОВО

Изготвил: Проверил:
Мерлин Енчева Рафаилова Проф. Д-р Христо Христов
Фак. № 13121022
Специалност: Бизнес администрация

2013 г.

Увод

Мисията на АГО при МБАЛ - ХАСКОВО е да осъществява раждания, медицински дейности, интервентни процедури на пациентки с остри, изострени и хронични заболявания; да възстановява здравето и/или да стабилизар някои негови нарушения, да намалява и облекчава страданията и да забавя развитието на болестният процес, чрез качествена диагностично - консултативна, стационарна и рехабилитационна медицинска помощ.

Болницата е много скъпо струваща структура. Целта на проекта е чрез използуване на ресурсите, да се постигне финансова ефективност, като се запазят социалните функции на съвременната болница. Това налага осъществяване на лечение, основано на медицината на доказателствата, изработване на собствени стандарти за добра клинична практика и добри здравни грижи, оптимизиране възнагражданеието на работещите в отделението.
- изработихме алгоритми на основните заболявания по клинични пътеки, които включват ранна диагноза на бремеността и лечение на нейните усложнения;
- своевременна и точна диагноза на остро и хронично протичащи гинекологични заболявания;
- прилагане на своевременни технологии и методи на болнично лечение с висока медицинска и икономическа ефективност;
- периодично наблюдение на преминалите пациенти в отделението в рамките на 30 дни;
- прилагане на съвременни методи и технологии за поддържаща терапия и режим на труд и почивка
- осъществяване на консултативна дейност с другите отделения в лечебното заведение - навременно и качествено
- възраждане на профилактиката

1. Характеристика на организацията

Общинската болница е създадена от д-р Лондон през 1888 г. с две отделения: вътрешно и хирургично и родилен сектор към хирургичното отделение - занимаващ се предимно с раждания.

През 1900 г. започва силно да се чувствува влиянието на саксонската акушерска школа в Европа и България. Бързо се развива и оперативната гинекология и се стига до създаване на хирургичен акушеро гинекологичен сектор.

От 1932 г. се създава самостоятелно акушеро гинекологично отделение при общинската болница. Завеждащ отделение става Д-р Георги Бойчев.

АГо се намира извън двора на МБАЛ -Хасково в самостоятелна сграда на 4 етажа заедно с УНГ, нервно отделение, отделение за рехабилитация и физиотерапия и микропедиатрия.

Има отделен вход и няма комуникация с другите отделения. Връзките в самото отделение между етажите се осъществяват със асансьори и стълби. Със заповед на изпълнителният директор броя на леглата е определен на 57, от които родилни 25, патологична бременност - 20 и гинекологични - 12. Спазени са нормативните изисквания за минимален брой легла. отделението разполага с приемно консултативни кабинети оборудвани с необходимия инвентар където се обработват и приемат болните в стационара и кабинет за оброзна диагностика - с ултразвук и Ко айскат - Кутел.

Оперативният блок е съобразен с действуващите норми и разпоредби на МЗ както следва: съблекалня, умивалня, предоперационно и операционна зала, следоперационна стая. Два отделни входа за оперативния екип и пациентките. Предоперативна и оперативна зала също са съобразени с изискванията. Хигиенното заключение на РИОКОЗ остановява, че обектът отговаря на хигиенните изисквания по чл. 7 от наредба № 29.

АГО разполага с необходимото оборудване /морално остаряло/ за лечение на критични нарушения в жизнето важните функции на болни и родилни.

2. Персонал и организационна структураСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Публична администрация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.