Public Relations – приложение в организацията


Категория на документа: Икономика
КУРСОВ ПРОЕКТ

НА ТЕМА
"Public Relations - приложение в организацията"

ДИСЦИПЛИНА:
"Бизнескомуникиране и връзки с обществеността"

Съдържание:

1. Увод................................................................................................................................................стр. 1
1.1. Пъблик рилейшънс v/s Връзки с обществеността........................................................стр. 1

2. Пъблик рилейшънс - методология на успеха в организацията........................................стр. 2
2.1. От какъв пъблик рилейшънс има нужда организацията............................................стр. 3
2.2. Какви комуникационни канали и средства използва съвременният пъблик рилейшънс организаци.......................................................................................................стр. 5
2.3. Пъблик рилейшънс и реклама - сравнение....................................................................стр. 5
2.4. Маркетингов пъблик рилейшънс.....................................................................................стр. 6
2.5. Предимства на пъблик рилейшънс пред рекламата...................................................стр. 6

3. Публичността - приоритетна подсистема на пъблик рилейшънс...................................стр. 7
3.1. Модел на Дж. Груниг и Т. Хънт..........................................................................................стр. 7
3.2. Публичността при създаване на положителен и преодоляване на негативен имидж.....................................................................................................................................стр. 7

4. Пъблик афеърс - елемент на пъблик рилейшънс със специфично предназначен..............................................................................................................................стр. 8

5. Заключение.................................................................................................................................стр. 9

6. Използвана литература...........................................................................................................стр. 10

1. Увод.

Като теория и практика пъблик рилейшънс ( Public Relations) е феноменът на ХХ-ти век, с около стогодишна целенасочена и научно издържана история.

Според Института по пъблик рилейшънс (IPR) от Великобритания (дефиницията е от създаването на IPR през 1948 г. и е малко променена през 1987 г., като е валидна до днес): "Дейността "пъблик рилейшънс" се състои от целенасочени, планирани и изградени на принципа на приемствеността усилия за установяване и поддържане на взаимно разбиране между дадена организация и групите от хора (публиките), с които тя има взаимоотношения" - двата най-важни аспекта на тази дефиниция са ударението, което се поставя върху планиране и приемственост на процеса, от една страна и взаимно разбиране от друга.

Много популярна е и дефиницията, изработена от Международната конференция на институтите за ПР, проведена в Мексико през 1978: "Пъблик рилейшънс, това е изкуството и социалната наука за анализ на тенденциите, предвиждане на техните последици, даване на препоръки на ръководителите на организацията и осъществяване на планирани програми на действие, които да обслужват интересите на организацията и на обществото като цяло".

Като практика пъблик рилейшънс намира приложение във всички области на съвременните плуралистични и свободни общества. Университетите, училищата, болниците, полицията, държавното и местно управление и други сфери на обществения живот са едни от най-благодатните за неговото приложение. В настоящото изложение ще стане дума за приложение на пъблик рилейшънс (ПР) и на неговите съставни части - публичност и пъблик афеърс - в организацията.

1.1. Преди това няколко думи за това защо се предпочита наименованието "пъблик рилейшънс" вместо придобилото у нас популярност "връзки с обществеността".

• Съвременният ПР е целеви, т.е. насочен към целеви публики, а не към цялата общественост. Това се отнася в пълна сила за организацията, която поддържа отношения със специфични контактни аудитории;

• Съвременният ПР е комплексна дейност, включваща много повече от простото установяване на връзки, при това не само с външното обкръжение, а и с вътрешните публики;

• Понятието "връзки с обществеността" говори за еднопосочност, т.е. за ориентиране на комуникацията единствено от организацията към обществеността, което може да се интерпретира повече като публичност, а не като пъблик рилейшънс. Публичността е приоритетна дейност на пъблик рилейшънс, но той не се изчерпва с нея.

• Терминът "връзки с обществеността" е неточен, защото се отнася до един много малък сегмент от света на пъблик рилейшънс. Чрез него не може да се изрази концепцията, ценностите, нормите и цялостното богатство от дейности, присъщи на тази уникална социална технология, в това число и съвременните направления като: управление на вътрешните комуникации и хармонизиране на външните; анализ и овладяване на слуховете; прогнозиране на някои от тенденциите; разрешаване на конфликтите; управление на кризисните ситуации.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Public Relations – приложение в организацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.