Проучване на УМБАЛ гр. Плевен


Категория на документа: Икономика


Проучване на УМБАЛ "Георги Странски" - гр. Плевен

1. Описание
Болницата е открита през 1865 г. като вакъфска по лично нареждане на Митхат паша. Телеграфно от Русе е повикан военният лекар д-р Ла Брюс който ръководи строежа на болницата на мястото на имаретът (сиропиталището) на Гаази Али бей. Разкрити са 40 легла. Персоналът е минимален - д-р Ла Брюс и двама слуги.
От март 1897 г. за управител е назначен д-р Стефан Козаров, който е завършил Киевският университет. В продължение на 15 години създава нова и образцова за времето си болнична организация. При изпълнение на служебният си дълг се заразява от коремен тиф и умира на 11.10.1913 г. През 1897 година той назначава пъвите милосърдни сестри в болницата. През същата година по негова инициатива се основава дружеството "Св. Панталеймон" за подпомагане на бедните болни.
Клиниката по неврохирургия при УМБАЛ - Плевен е най-голямото звено специализирано за неврохирургична помощ в Северна България. Над 500 пациенти годишно търсят помощ от доказаните специалисти в него.

2. Принципи и функции на администрацията
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Администрацията осъществява своята дейност при спазване на следните принципи:
1. законност;
2. откритост и достъпност;
3. отговорност и отчетност;
4. ефективност;
5. субординация и координация;
6. предвидимост;
7. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) обективност и безпристрастност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията и с другите нормативни актове.
(3) При осъществяване на своята дейност администрацията е длъжна да предоставя информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт по ред, определен със закон.
(4) Администрацията е длъжна да дава отговор на гражданите и юридическите лица на отправени от тях запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес, по ред, определен със закон.
(5) Служителите в администрацията носят отговорност за своите действия по ред, определен със закон.
(6) (Новa - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Администрацията планира и изпълнява дейността си по начин, който води до постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите.
(7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Органите на държавната власт координират дейността си за осъществяване на единна държавна политика и извършват консултации със социални партньори, с представители на частния сектор и с представители на гражданското общество.

3. Структура на публичната администрация
КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК
Изградени са 9 подструктури свързани с диагностициране.

СТАЦИОНАРЕН БЛОК
40 подструктури свързани с хирургична, онкологична и клинична дейност.

СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
То разполага с шокова зала, интензивна зала, хирургическа манипулационна, в която се осъществяват малки по обем хирургически интервенции, промивна зала в които се оказва помощ на пациенти с остри екзогенни отравяния и зала за уточняване и престой на пациентите до 24 часа. В тези помещения се извършват всички медицински дейности, насочени към диагностициране и лечение на остро настъпили животозастрашаващи нарушения, поддържане виталните функции на организма и към предотвратяване на смърт и тежки или увреждания на жизнено значими органи и системи.

ТЕЛК
Контролна методична помощ на съставите на лекарските консултативни комисии и поддържат ежедневна връзка с ТП на НОИ и Дирекция "Социално подпомагане".

ОТДЕЛ БОЛНИЧНА ХИГИЕНА и ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
Отделът е изграден в съответствие с европейските стандарти в областта на болничната хигиена (превенция и контрол на нозокомиалните инфекции). Началник отдел д-р Емилия Каньовска, специалист по епидемиология на инфекциозните болести.

БОЛНИЧНА АПТЕКА
Болничната аптека задоволява потребностите на клиничните и предклинични звена с лекарствени средства и консумативи и отпуска по безплатни рецепти скъпоструващи медикаменти, закупувани от Министерство на здравеопазването за пациенти, лекувани амбулаторно. Обособени са два самостоятелни сектора с приемни помещения за стационар и пациенти.

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК
Служба "Медицинска информатика и статистика" извършва събирането, обработката и съхраняването на информация за цялостната дейност на "УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД. Въз основа на данните за медицинската дейност и икономическите показатели в службата се изготвят отчети, анализи и прогнози за нуждите на болничния мениджмънт.

4. Дейности
-Диагностика и лечение на заболявания по всички профили на медицинските специалности;
-Лечение на спешни състояния;
-Високоспециализирани изследвания и консултации на пациенти от други лечебни заведения;
-Университетската болница е център за университетско образование и предоставя съвременни възможности за обучение на студенти, стажант-лекари, специализанти и специалисти по здравни грижи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проучване на УМБАЛ гр. Плевен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.