Проучване на опаковката на парфюми


Категория на документа: Икономика


* Според агрегатното състояние на опакованата стока, опаковките биват за течни стоки, твърди стоки, прахообразни стоки, гранулообразни стоки, пастообразни стоки.
* Според конструкцията опаковката може да бъде закрита, открита, плътна, прозрачна, решетъчна, рамкова, разглобяема, неразглобяема, сгъваема.
* Според начина на опаковане, опаковките могат да бъдат единични, групови и обемни.
* Според климатичния пояс, за който са предназначени, те биват опаковки за умерена, тропическа или студена климатична зона.
* В зависимост от пропускливостта им опаковките за изотермични, херметични, водонепропускливи, маслонепропускливи, паронепропускливи, газонепропускливи.
* В зависимост от вида на транспортното средство, което ги превозва, опаковките са предназначени за сухопътен, воден и въздушен транспорт.

1.Видове опаковъчни материали използвани при парфюмите
Стъклена опаковка

Днес като основен материал се използва стъклото. Една от причините за неговата масова употреба е фактът, че не влиза в реакция със парфюмните съставки и осигурява добра дълготрайност.

Използването на стъклото като опаковъчен материал при опаковките се дължи на неговите ценни свойства - висока химическа устойчивост спрямо действието на кисилини, основи, мазнини, органични разтворители, хранителни и промишлени стоки; не влиза във взаимодействие с опакованата стока, в следствие на което не възниква страничен вкус, мирис, промяна на цвета; не отделя вредни за здравето на човека вещества; непропускливо е за пари, течности, газове; има подходяща термична устойчивост, създаваща възможност за стерилизиране, пастьоризиране на опакованите стоки; добре защитава опакованата стока от фотохимичното въздействие, замърсяване от насекоми, микроорганизми; прозрачност- типично характерно свойство, създаващо възможност потребителят да поддържа непосредствен контакт с опакованата стока, което много често е и най-добрата от всяка реклама; хигиеничност на стъклените опаковки, позволяваща многократното им използване, възможност за почистване и за получаване на опаковки с различна форма, цвят и вместимост.
Недостатъците на стъклото като опаковъчен материал за производството на опаковки, които ограничават приложението му, са: висока чупливост - основният и най-голям недостатък, тъй като води не само до загуба на опаковката, но и до повреждане на стоката, замърсяване на околната среда, относително голяма маса на опаковката, увеличаване на транспортните разходи;

Пластмасoва опаковка
Пластмасите са широко използван опаковъчен материал, поради факта, че те са с никса плътност, което прави опаковките по-леки. Пластмасите притежават висока химическа и корозионна устойчивост, което ги прави практически устойчиви, невлияещи се от действието на вода, киселини, основи, соли и агресивно действащи газове, съдържащи се в атмосферата; различна пропускливост за вода, пара, газове, мазнини, въздух, микроорганизми, кислород, ултравиолетови лъчи, летливи вещества; механична здравина варираща в широки граници; висока технологичност при обработването им и намалена трудоемкост в сравнение с другите материали; явяват се най-малко енергоемки, икономични са. Пластмасовите материали имат предимството, че лесно се оцветяват, поддават на печат, благодарение на което дават възможност за изработване на оригинални и добре художествено оформени опаковки.Към пластмасите, използвани за производство на опаковки се изисква да изключват възможността за проникване на микроорганизми, да не придават нежелан вкус или мирис на стоката.

Недостатък на пластмасите е ниската им термична устойчивост и стареенето. Проблем при тях е също тяхната токсичност. Малка част от тези опаковки могат да се използват за стоки, които се пастьоризират или стерилизират.
От икономическа гледна точка пластмасовите опаковъчни материали не са много по-евтини, дори в някои случаи са по-скъпи от стъклените и металните.

Метална опаковка

Металите се използват като опаковъчен материал поради високата им устойчивост на механични въздействия - удар, натиск, подходяща топлопроводност, леко обработване по различни методи.
Металните опаковки са в състояние да осигурят пълна херметичност, непропускливост за газове, пари, течности, миризма и микроорганизми, избягване на редица манипулации водещи до замърсяване на стоката, удобство при затваряне, отваряне, възможност за топлинна обработка, поради което стерилизацията в тях протича за по-кратко време, отколкото при стъклените. Металните опаковки имат добър външен вид, рекламното им въздействие върху потребителите се постига и чрез непосредствен цветен или релефен печат, поставен върху повърхността им или чрез етикетиране. Те осигуряват по-добро и по-продължително съхраняване на стоките. Металът е материал, позволяващ безкрайно, 100% -но рециклиране. Той е лидер в рециклирането, в резултат на което, значително намалява на вредното въздействие върху околната среда.

Металите отстъпват на останалите материали по корозионната си неустойчивост, освен това са непрозрачни и опакованата в тях стока не може да се види.

2. Нормативни изисквания за опаковката и маркировката на изследвания продукт - парфюми

Чл. 9.1. на Директива 94/62, изисква от страните членки да допускат на пазара само опаковки, които отговарят на определени основни изисквания, които са допълнени с мерки за предотвратяване чрез Директива 2004/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година за изменение на Директива 94/62/ЕО. Европейската комисия съдейства за насърчаването на предотвратяване чрез стимулиране на развитието на подходящи европейски стандарти, които имат за цел да намалят до минимум влиянието на опаковките върху околната среда.

Основните изисквания към опаковките и производителите на опаковани стоки, могат да бъдат обобщени, както следва:
* Обемът и теглото на опаковката са ограничени до минималното адекватно количество, за да се поддържа необходимото ниво на безопасност, хигиена и приемливост както на опакования продукт, така и за потребителя;
* Наличието на вредни и други опасни вещества и материали като съставки на опаковъчния материал или на някой от опаковъчните компоненти е сведено до минимум;
* Опаковките трябва да подлежат на най-малко една от следните операции: рециклиране, оползотворяване чрез получаване на енергия или чрез органично оползотворяване;
* Ако е възможна повторна употреба на опаковката, тя трябва да отговаря на съответните изисквания за тази цел, както и на поне една от споменатите по-горе възможности за оползотворяване.

Маркировка: Задължителни знаци, изобразени върху опаковките /етикетите на стоките:

* СЕ маркировката се тълкува от много потребители като "Символ на Качество". Всъщност знакът СЕ е знак за безопасност на продукцията. Той удостоверява, че даден продукт отговаря на техническите изисквания за безопасност. Знакът е задължителен за всички стоки, техническо регламентирани в законодателството на Европейския съюз. Това означава, че стоките, които се пускат на единния европейски пазар, трябва да са маркирани със знак СЕ. Самото съкращение СЕ идва от френското "Conformite Europeenne" и буквално се превежда като "Европейско Съответствие".
* Марката "Зелена точка" на опаковката означава, че за тази опаковка е платена вноска към съответната национална организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, учредена в съответствие с принципите на Директива 94/62/ЕС и съответното национално законодателство.

* Знаците във вид на триъгълник от три последователно свързани стрелки в който се поставя цифра или букви на латиница. Самият знак означава затворен цикъл ("създаване - използване - преработване"), а надписите определят материала, използван за опаковката.

* FL. OZ. - идва от fluid ounce или буквално от английски "течна унция" - мярка за обем, използвана в Англия, Британската общност на народите и САЩ, равна на около 28,4131 ml в Англия и на около 29,5735 ml в САЩ.

* Знак за обозначение на предварително опакованите продукти с еднакви количества в партида, когато средноаритметичното нетно количество на продуктите в партидата е по-голямо или равно на означеното на предварително опакования продукт номинално количество.

* Маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена. Между трите стрелки се поставят цифрите, определени в "Закона за управление на отпадъците", а абревиатурата за материала на опаковката от същия закон се поставя под графичния знак.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проучване на опаковката на парфюми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.