Проучване на опаковката на парфюми


Категория на документа: Икономика


Икономически университет град Варна
Факултет: Управление

КУРСОВА РАБОТА
по
Опаковка на продукта
ТЕМА: Проучване на опаковката на парфюми "РЕФАН"

Изготвил: Проверил:
Ирена Иванова Василева Доц. Д-р. Т. Стойкова
Фак. № 596 Ас. В. Маринова
спец.Маркетинг
гр.59

Виктория Павлова Димова
Фак. № 552
спец.Маркетинг
гр.59
Гр.Варна , 2013г.

Съдържание
I. Теоретична част стр. 2
- Същност на опаковките стр. 2
- Функиции на опаковките стр. 2
- Класификация на опаковките стр. 3
1. Видове опаковъчни материали стр. 6
2. Нормативни изисквания за опаковката и маркировката на
изследвания продукт - парфюми стр. 8
II. Цел и задачи стр. 13
III. Обект и материал стр. 13
IV. Изледователска част стр. 14
V. Изводи и препоръки стр. 18
Източници на информация стр. 19

I. Теоретична част
Същност на опаковките

"Средство или комплекс от средства, които осигуряват запазването на стоката от повреди и загуби, околната среда от замърсяване и улесняват процеса на обръщение на стоките".
Функиции на опаковките

Функциите на опаковките се разглеждат едновременно за потребителски и транспортни стоки, тъй като тези опаковки имат взаимнозависими и допълващи се функии, които се проявяват едновременно. Най-общо функциите на опаковките се класифицират като защитна, рекламна и информационна.
* Защитната функция също носи и наименованието "бариерна". Тя се разглежда като такава по отношение на продукта, който е опакован със съответната опаковка; относно околната среда и относно потребителя на стоката. Защитната функция на опаковката спрямо самия продукт се изразява в запазване на качествата на продукта, запазване на състава и количеството на продукта непроменени, защита от всякакви външни и вътрешни вредни въздействия върху стоките. Защитната функция на на опаковката по отношение на околната среда се изразява в опазването на околната среда от разпиляване, разваляне, разливане на продукта. Тук се разкриват екологичните функции на опаковката, а и на самия продукт. Защитната функция спрямо потребителя носи информация за наличието или липсата на вредни за крайния потребител вещества и възможните начини за предпазване на консуматора
* Рекламната функция на опаковките намира все по-голямо приложение в бързо развиващата се икономика в наши дни. Опаковката на даден продукт представлява най-голямата реклама за самия него, за качествата му и показва лоялността на потребителите към съответната марка. Опаковката е тази, която създава първо впечатление у потребителя и му дава най-обща представа за вида и качеството на стоката. От гледна точка на рекламната функция е важно да се обърне внимание на цвета, формата, маркировката, графичния дизайн на опаковката.
* Информационната функция на опаковките също е важен показател, който оказва много голямо влияние върху потребителите. Опаковката е основният източник на информация за вида и качеството на стоката. Върху опаковката се съдържа информация за производителя, дистрибуторите, химичния състав на самата опаковка, както и на стоката, съдържанието в опаковката, съдържанието в екологичната съобразност на стоката и опаковката, указания за употреба на стоката и самата опаковка, след изпразването й, както и много друга полезна информация, от която се интересуват потребителите и, която е фактор при формиране на тяхното решение за покупка. Информацията трябва да бъде разположена по такъв начин върху опаковката, че потребителят да може лесно и бързо да намери ценната за него информация и да се акцентира върху нея по възможно най-добрия начин.
Класификация на опаковките
* По предназначение опаковките се делят на потребителски и транспортни опаковки. Потребителската опаковка е тази, която потребителят закупува и получава заедно с опакованата в нея стока. Тази опаковка освен защитна функция изпълнява и в най-голяма степен информационна и рекламна функция. Тя е опаковката, която представя и продава стоката и носи необходимата информация за съдържанието на опаковката. При някой продукти потребителската опаковка определя формата на стоката. Потребителската опаковка е определител за бройката, грамажа, качеството и цената на стоката. Основното предназначение на транспортната опаковка е изпълнение на нейната защитна функция. Тази опаковка има за цел да защити стоката от всякакъв род влиянич върху нея.
* Според възможността да променят формата си при напълване или изпразване опаковките се делят на меки опаковки и твърди опаковки. Меките опаковки променят своята форма, когато се напълнят със стоката и също след изпразването им от стоката. Те не притежават собствена форма, а тя се определя от формата на съответната стока. Към меките опаковки могат да се причислят пликове, торби, хартия, текстил, меки контейнери, комбинирани опаковки. Твърдата опаковка притежава собствена форма независимо дали в нея е опакована стока или не. Тя има по-голпма устойчивост на механични въздействия и не позволява промяна на формата на стоката. Към този вид стоки се причисляват стъклени, дървени, метални, пластмасови, картонени опаковки.
* Според предназначението, което имат, опаковките се определят като специални, универсални и стифируеми. Специалните опаковки трябва да са съобразени със специфичните особености на стоките, които подлежат на опаковките. Универсалните опаковки са приложими за голямо разнообразие от стоки. А при стифируемите опаковки има възможност за подреждане на стоките една върху друга.
* Според материала, от който са изработени опаковките, те биват - дървени, стъклени, метални, пластмасови, хартиени, картонени, текстилни и от комбинирани материали.
* Според формата си опаковката може да бъде със свободна форма, със строго геометрична форма или със сложна форма.
* В зависимост от цвета на основните елементи на опаковката, тя може да бъде бяла, безцветна или оцветена.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проучване на опаковката на парфюми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.