Производство и износ на малини


Категория на документа: Икономика


Университет за Национално и Световно Стопанство
Бизнес факултет
Катедра "Индустриален бизнес"

Курсова работа

по
Конкурентоспособност
на тема:
Изследване конкурентоспособността в отрасъла на ,,ХБДМ'' АД гр.Лозница

Изготвил: Проверил:
Специалност: Икономика на индустрията

гр. София
2013г.
Съдържание:
I. Увод. ................................................................................................. 2
2.3. Структура на Райфайзенбанк. ........................ 5
2.4. Мисия и дейноост на Райфайзенбанк. .................................. 6
2.5. Особености на банковия сектор в България през 2010 г. .............. 8
2.6. Основни конкуренти на Райфайзенбанк. .................................. 11
3. Анализ на потенциала за развитие. .......................................... 13
3.1. Управление на персонала. ................................................... 13
3.2. Иновации и инвестиции. ............................... 14
3.3. Управление на пазарите. ...................................................... 15
4. Оценка на конкурентоспособността на Райфайзенбанк (България) ЕАД .......... 17
4.1. Финансово-икономически резултати на фирмата. ............... 17
4.1.1. Показатели за икономически и финансов анализ.................... 19
4.1.2. Сравнение с конкурентите в банковия сектор................. 23
4.2. Състояние на пазара на Райфайзенбанк България.......................... 25
4.2.1. Корпоративно банкиране.............................................. 26
4.2.2. Банкиране на дребно. ......................................... 27
4.2.3. Клонова мрежа. ......................................... 27
4.3. Равнище на потенциала на развитие на Райфайзенбанк. ................................... 28
5. Заключение. ............................................................................... 29
5.1. Изводи. ................................................. 29
5.2. Препоръки..................................................... 30
I. Увод:

Конкуренцията възниква и се развива заедно със стоковото производство и потребление. Терминът конкуренция произлиза от латинската дума "con curere", което означава "бягам към целта", "съревновавам се".

Конкурентоспособността е синтетична категория, в която рефлектират резултатите от цялостната икономическа политика. Повишаването на конкурентоспособността води до увеличаване на реалните доходи и жизнения стандарт. Той се определя от производителността, измерена чрез стойността на стоките и услугите, произведени от единица национален човешки, капиталов или естествен ресурс. Различните автори предлагат различни определения в зависимост от разбиранията си и от конкретното им изследване. Това е обяснимо с комплексността на тази категория, както и с различията между отделните фирми, производства, индустрии (обекта на изследване).

Една част от изследователите свързват фирмената конкурентоспособност с ефективността от използването на ресурсите,т. е. ако едно предприятие е ефективно то е конкурентоспособно. Така например според Портър единственото, на което може да се основава концепцията за конкурентоспособността на предприятието е продуктивността на използваните ресурси. На преден план излиза проблемът с оценката на ефективността. Определянето на ефективността от използването на даден фирмен ресурс би било лесно, но създаването на пълна картина за ефективността на предприятието е доста противоречива задача. Освен това днешната ефективност е резултат от минали действия, което не означава, че предприятието ще продължи да бъде ефективно и в бъдеще.

Някои автори свързват конкурентоспособността с възможността за приспособяване към промените в околната среда. Фирмената конкурентоспособност е възможността и скоростта на приспособяване на предприятието към условията на пазарната конкуренция .

Обект на изследване в настоящата курсова работа е ,,ХБДМ''АД гр. Лозница. Предметът на изследване ще бъде конкурентоспособността в отрасъла на ,,ХБДМ''АД.

Основната задача на проекта е да се установи ниво на конкурентоспособността на ,,ХБДМ''АД в условията на засилена конкуренция от страна на селскостопанският сектор.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Производство и износ на малини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.