Производствена практика


Категория на документа: Икономика


- благородни метали и скъпоценни камъни

4. Парични средства

-парични средства в брой

-парични средтсва в безсрочни депозити

-парични еквиваленти

5. Разходи за бъдещи периоди- това са средствата вложени през отчетния период за нови производства, техника и технология.

Оценяване на материялните запаси

В закона за счетоводството се подчертава, че активите и пасивите на фирмата се оценяват стойностно по историческата им цена, която се проявява в:

* Цена на придобиване- вкл. покупната цена и разходите по привеждането на актива в подходящ за ползването му вид

* Себестойност- вкл. основните производствени разходи направени от фирмата при производството на продукцията

* Справедлива цена- сумата за която един актив може да бъде заменен при пряка сделка между информирани и желаещи сделката купувач и продавач.

Краткотрайните активи биха могли да се оценяват в определени от НСС случай и по текуща цена.

При метода "първа входяща, първа изходяща" материалните запаси, които се потребяват се изписват по оценки съответни на тези тяхното придобиване и по реда на тяхното постапване

При метода "последна входяща, първа изходяща" употребените материални запаси се изписват по оценки на тяхното придобиване и по ред обратен на реда на тяхното постапване.

Средно- претеглена цена за период.

Основен движещ мотив в дейността на фирмата е максимизирането на печалбата. Нейният обем зависи от размера на основните й променливи, каквито са приходите и раз- ходите. Като стопанска единица, фирмата купува производствени фактори, за които тя прави разходи /гориво, машини, материали/. С помощта на закупените ресурси тя създава продук- ция, която продава на пазара и получава приходи /печалба/. Съотношението между приходите и разходите в баланса на фирмата определя ефективността на нейната стопанска дейност. За това оценката на тези две величини има важно значение за фирменото поведение по отноше- ние на производството и предлагането.
Приходи на фирмата - по своята същност приходите на фирмата са всички парични постъпления, които тя получава от реализацията на произведената продукция. Очевидна е връзката между приходите и количеството на произведената продукция по определена цена.
При анализа на приходите на фирмата в икономическата теория и практика се използват три техни разновидности и това са: общ приход /TR/, среден приход /AR/ и пределен приход /MR/.

Общият приход или съвкупният приход представлява общата сума на постъпленията от продажбите на фирмената продукция за определен период от време. Той се определя от количеството продадена продукция и цената на единица продадена продукция. Зависимостта между тези две величини може да бъде представена със следния израз:
TR = QхP
Средният приход или прихода от единица продукция се определя като отношение на общия приход към количеството продадена продукция. Изразява се със следната формула: AR =ТR/Q QxP
Пределният приход е допълнителният приход, с който се увеличава общият при- ход при продажбата на всяка следваща допълнителна единица продукция. Той се определя от съотношението между прираста на общия приход и прираста на количеството продадена продукция . MR= TR/Q
Разходи на фирмата - разходите на фирмата изразяват паричната стойност на ресурсите и услугите, които тя използва за производството на продукцията.

Индивидуално с всеки член на колектива се скл. Трудов договор с тримесечен срок на изпитание и след доказване на професионалните възможности се изготвя допълнително трудово споразумение, с което трудовият договор става безсрочен.

С всяко назначено лице във фирмата се скл. трудов договор, където се вписват:

1. данните на назначеното лице- трите имена, адрес, ЕГН, образование.

2. дата на която започва работа

3. длъжност, съгласно националния класификатор на икономическите дейности

4.местоработаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Производствена практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.