Производствена практика


Категория на документа: Икономика


- Сгради
- Машини
- Съоръжения
- Оборудване
- Транспортни средства
- Стопанствен инвентар

ДНА са разнообразни по своя състав и предназначение. Те вкл. следните елементи:
- права върху интелектуално собственост
- права върху индустриална собственост
- програмни продукти
- продукти от развойна дейност

Финансовите дълготрайни активи са средства вложени от предприятието в други предприятия или фирма с цел получаване на бъдеща икономическа изгода.

Половителната репутация представлява разликата между заплатената цена и действителната стойност на закупеното предприятие.

Методите за отчитане на амортизацията са линеен и нелинеен:

-линеен метод характеризира се с използването на постоянна амортизационна норма за всяка година. Аморт. квота също е с постоянен размер и се опеделя от първоначалната стойност на ДА.

-нелинеен метод характеризира се с неравномерно разпределение на амортизационната квота през отделните години на използването на ДМА и ДНМА. Той се дели на: константно- деградивен, неравномерно деградивен, метод на сумата на числата и метод на изключване на амортизацията.

По своята същност КА са тази част от актива на фирмата която участва еднократно и изцяло в производствения процес. КА на фирмата са в постоянно движение, едни от тях са в сферата на обръщение под формата на парични средства, други като незавършено производство или полуфабрикати, трети се намрита в склада за готова продукция или вече са реализирани.
1. Краткотрайни материални активи
-Материали
- Продукция
- Стоки
- Млади животни и животни за огуяване
- Незавършено производство

2. Краткосрочни вземания

- Вземания от свързани предприятия

- Вземания от клиенти и доставчици

- Вземания по предоставени търговски заеми

- Сидебни и присъдени вземания

- Данъци за възстановяване

3.Краткосрочни финансови активи

- Финансови активи в свързани предприятния

- изкупени собствени дългови книжа

- краткосрочни ценни книжа
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Производствена практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.