Производствена практика


Категория на документа: Икономика


ФИНАСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ- гр. ХАСКОВО
"Атанас Буров"

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

Изготвил: Биляна Атанасова Петева
От 11 "в" клас

".............." ООД- Гр. Хасково е дружество с ограничена отговорност.

ООД е самостоятелен вид търговец, във формата на юридическо лице. Съдружниците формират капитала на дружеството и отговарят до размера на дяловото си участие в него. Приемането и изключването на съдружници става само с единодушно решение на Общото събрание; Някои други важни въпроси също се решават с единодушие на всички съдружници, което характеризира дружеството като труднодостъпно.

Капиталът на дружеството не може да бъде по малък от 2 лв. Той се състой от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по - малки от 1 лев.
Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 1.

Предметът на дейност на фирмата е търговия с книги, печатни издания и канцеларски материали.

Седалището на фирмата е град София като има и офиси из страната.

Управител е .........

Регистрацията на търговското дружество се извършва в териториалните звена на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието. Води се електронен регистър, а справки за различните фирми могат да бъдат правени по Интернет, откъдето всеки има достъп до учредителните актове, заявленията за вписване и всички други документи, свързани с дружествата. Освен това, вече отпадна регистрацията по БУЛСТАТ за дружествата, които сега имат т. нар. ЕИК.

Самата регистрация е възможна и изцяло по интернет, в случай че заявителят притежава електронен подпис. Вписванията, заличаванията и обявяванията се извършват въз основа на заявление по образец, който при всички случаи бива сканиран и качен в Интернет. За извършването на справки, издаването на удостоверения, както и за вписванията и обявяванията се заплаща държавна такса, а самите удостоверения се издават веднага след заплащане на таксата във всяко териториално звено на агенцията.

За регистрацията на "........" ООД са внесени следните документи:
- заявление
- учредителен акт
- нотариално заверено съгласие с подписа на управителя
- документ от банката за внесен капитал
- документ за уникатност на фирмата

От датата на вписване в търговския регистър започват да текат следните срокове:
* При наемане на работна ръка 3 дневен срокза подаване на уведомление за сключване на трудов договор
* 7 дневен срок- регистрация като осигурител в териториалното управление на НОИ .

Капиталът на едноличното дружество не може да бъде по- малък от 2 лв.Сумата на дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойноста на всеки дял трябва да бъде кратна на 1.

Увеличението на капитала се извършва чрез:

*Увеличение на дяловете

* Записване на нови дялови вноски

Дружеството разполага със собствено имущество, което предтсвлява сграда и собствени магазини из страната.

Активите са дълготрайни, когато очакваната от тях икономическа изгода се черпи през повече от дванадесет месечен период. В зависимост от икономическата им същност, изпълняваната функционална роля и начина на отчитане, ДА се подразделят на: материални, нематериални, финансови и търговска репутация.

ДМА са преобладаващ елемент от състава и структурата на ДАФ. Те вкл. следните елементи:
- Земи/ терени
- Подобрения върху земите/ теренитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Производствена практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.