Програми и проекти на образователната политика на ЕС


Категория на документа: Икономика


Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Реферат

на тема
Програми и проекти на образователната политика на ЕС
Изготвил:

Стопанско управление
Фак.номер:
Курс:

Съдържание

Предпоставки за създаване и основни елементи 3

Уредба 5

Eвропейски критерии в областта на образованието и обучението 6
Стратегическа рамка за образование и обучение 8
Програмата "Учене през целия живот" 9
"Леонардо да Винчи" 11
Програма " Еразъм" 12
"Грюндвиг" 13
"Коменски": Европа в класната стая 14
Дейности "Мария Кюри" 16
Мрежата "Евридика" 19
Финансиране 20
Приложение
Болонският процес 21

Предпоставки за създаване и основни елементи
Динамиката на световната конкуренция поставя пред отделните политики ,ежесекундно нови дилеми, с които да се справят. В практиката са известни множество методи за планиране и организиране и както следва ,те изискват специфични познания и умения за реализацията си.
Именно икономическите дилеми са изконнота начало на нуждата от висококачествено образование,като условие за развитие на общество на знанието и успешната конкуренция. В структурата на ЕС образователната политика се определя от всяка отделна държава-членка самостоятелно,но заедно членките си поставят общи цели и обменят добри практики.
ЕС финансира програми,позволяващи на гпажданите да извлекат максимална полза за личното си развитие и икономически потенциал на съюза,учейки или полагайко дабровален труд в други страни.
За периода 2007-2013г. ЕС е отпуснал почти 13 млрд. Евро за учене и обмен на студенти и преподаватели от цял свят. Основни програми са- "Леонардо да Винчи"," Еразъм", "Грюндвиг", "Коменски"и "Мария Кюри".
ЕС не залага единствено на развитието на традиционното образование и обучение,предоставят се средства и за насърчаване на политическото сътрудничиство, изучаването на езици,електронно обучение и разпространяване на обмена на добри практики. Един от основните приоритети на съюза е признаването на професионалните квалификации.
ЕС не е заворена общност,напротив -преподаватели,студенти и образователни учреждения от други страни могат да участват в повечето действащи програми по проект образование и обучение. В курсовете поевропейска интеграция и обмени участват около 80 страни.
В улеснение на кандидатите и работодателите е изготвен Europass,предоставящ яснота върху квалификацията и уменията на кандидата, този пакет документи посочват стандартен формат за предоставяне на информацията. Пакета включва Europass биография, Europass езиков паспорт, Europass мобилност,т.е. регистриране на времето за учене,прекарано в чужбина, Europass приложение към сертификат, Europass приложение към дипломата. Това дава възможност на хората да подобрят представянето на автобиографичните си данни чрез обединяването на тяхното образование и сертификатите за обучение на едно място. Достъпа до дакументите е безплатен ,съществуват на 26 езика на Europass портал,където он-лайн редактор помага на потребителите да създават свои индивидуални паспорти.
В допълнение към документите Europass,ЕС улеснява сравняването на националните квалификационни системи чрез обща Европейска квалификационна рамка ЕКР за "учене през целия живот". До 2012г. всяка нова квалификация,получена в ЕС,следва да съответства на някое от осемте референтни нива на ЕКР. Държавите-членки работят с още 5 страни в рамките на Копенхагенския процес във форум за обсъждане на въпроси от областта на професионалната образование и обучение,включително европейската система за трансфер на кредити и мрежа за гарантиране на качествата.
В "Болонския процес" участват още 20 страни,с които ЕС създава Европейско пространство за висше образование ЕПВО,чрез което се насърчава взаимното признаване на периоди за обучение,сравними квалификации и единни стандарти за качества.
В подкрепа на всички факти до края на цикъла 2008-2013г. Европейския институт за иновации и технологии ще получи от ЕС средства в размер 309 млн. Евро. Този институт спомага превръщането на резултатите от научни изследвания в търговски продукти чрез създаване на "общности на знанието и иновациите",които обединяват университети,научноизследователски организации,предприятия и фондации. Сред приоритетитена изследванията са промените в климата,възобновяемите източници на енергия и следващото поколение информация и информационни технологии.
ЕС създава инициативата "Младежта в движение" с цел подобряване на оразованието на младите хора и техните възможности за намиране на работа чрез съобразяване на образованието и обучението в по-голама степен с нуждите на младите хора, насърчаване на повече младежи да се възползват от стипендии на ЕС,стимулиране на държавите от ЕС да вземат мерки за улесняван прехода от образование към работа.
Погледа на ЕС не се ограничава до тук-през 2009г. е изготвена стратегия ня ЕС за младежта,а през 2005г. е създаден Европейски пакт за младежта.
Тези два документа установяват общите принципи за възможностите на младите хора. Стратегията създава междусекторен подход ,включващ дългосрочни и краткосрочни действия във всички ключови области на политиката,от значение за младежта,подчертава трудовия опит и определя мерки за подобряване изпълнението на политиките за младежта на равнище ЕС.
Програмата "Младежта в действие" насърчава активната обществена ангажиранос и проектите каращи младите хора да се развиват,в периода 2007-2013г. ЕС ще инвестира почти 900 млн. Евро в тези дейности.
Основна роля в политиката на ЕС в областта на образованието и обучението играе Съветът за образование,младежта и културата. Той обединява министрите на образованието, културата,младежта и комуникацията около три до четири пъти годишно. Съвета приема стандартно решенията си с квалифицирано мнозинство и в съгласие с процедурата по вземането на решение на Европейския парламент.
Европейската общност има за цел да допринесе за развитието на образованието,за изпълнението на политиките по обучение и развитието на културата на държавите-членки. За да се постигне това развитие и да се повиши ефективността Общността изработва рамка за сътрудничество между страните-членки ,която работи чрез обмен на информация и опит от добри практики.
Общността допълва действията на държавите-членки с помощта на програма за подпомагане с цел развитие и разпространение на езеците,подобряване на знанията и разпродтранение на културата и историята на Европа ,както и опазването на куртурното наследство,насърчаване мобилността а студентите и преподавателите чрез насърчаване на взаимното признаване на дипломи и периоди на обучение. Насърчава се още сътрудничиството между учебнете заведения и бизнеса и се стимулира художествената и литературна инициатива,включително в аудиовизуалния сектор.

Уредба
Заключенията на Съвета от 12.05.2009г. предоставят стратегическа рамка за европейско сътрудничество и качества в областта на образованието и обучението |ЕСЕТ 2020| |офец.вестник с119 ,28.05.2009г.|Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Програми и проекти на образователната политика на ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.