Прогнозиране и планиране


Категория на документа: Икономика


 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Дисциплина "Прогнозиране и планиране"

Доклад на тема: Анализ на плановете за развитие на Югоизточен район.
Селско стопанство. Индустрии. Услуги.

Изготвил:
Юлия Петрова
Факултетен №:
1243549
Група:
1784
Поток:
192


София, 2014 г.

2007-2013г.

При услугите се наблюдават различия в равнището на безработицата на областно и общинско ниво,като най-висока е безработицата в общини с висок процент на ромско население и нисък образователен статус.
• Доходите на домакинствата в Югоизточния район за планиране(ЮИРП) нарастват. Въпреки това средният доход на домакинство в ЮИРП е по-нисък от средното за страната. Значителна част от доходите на населението се формира от работна заплата и от социални трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, обезщетения на безработни и други социални помощи).
• Общините Котел, Сунгурларе, Твърдица, Стралджа и Руен са с най-сериозни социални проблеми (висока безработица, неразвит пазар на труда, ниски доходи на населението, ниска обезпеченост на населението със здравни грижи и възможности за образование).
• Заведенията за социално подпомагане и здравните заведения в ЮИРП са с остаряла материално-техническа база и са концентрирани в областните центрове. ЮИРП е на едно от последните места по брой на болнични заведения и болнични легла сред районите за планиране.
• Сградният фонд в образованието е остарял, материално-техническата база е амортизирана, а училищната инфраструктура не е адаптирана към нуждите на децата с физически увреждания. Броят на учебните заведения и детските градини в ЮИРП намалява.
• Нараства значението на печатните издания и телевизионните станции и програми, докато ролята на радиостанциите и радиопрограмите чувствително намалява за разлика от ситуацията в страната като цяло.
• Не се полагат достатъчно усилия за адаптиране на подходящи обекти за туристически посещения, подобряване на туристическата инфраструктура и създаване на продукти и събития, отговарящи на изискванията на международния пазар.
• В някои райони на високостойностни атракции, каквито са местността "Карандила", природен парк "Сините камъни", град Котел, село Жеравна и село Медвен липсват условия за посрещане на по-голям брой посетители (устроени паркинги, заведения за хранене, магазини, информационни табла и услуги).
• Недостатъчни са и качеството и разнообразието на туристическо предлагане, не се използват възможностите за целогодишен туризъм и за предлагане на алтернативни форми на туризъм.
•При Транспорта може да се каже, че достъпът до различни видове транспорт в района е на добро ниво, с наличие на летища, пристанища и ж.п. терминали, като при подобряване на транспортните връзки между тях е възможно да бъде развит интермодален транспорт по въздух, море и суша. Тази възможност е свързана най-вече с летище Бургас и намиращите се на около 10-15 км пристанище Бургас, разгърнат ж.п. възел, международен път Е 87 и свободна безмитна зона.
При Селското стопанство се наблюдава:
• Неблагоприятна тенденция от последните няколко години е спадането на средните добиви, увеличаване себестойността на селскостопанската продукция и намаляване размера на обработваемата земя.
• Технологичните разходи са сведени до минимум, което води до малки добиви и ниско качество. Не се спазват технологиите по отглеждане на земеделските култури, закупуваните семена не са качествени, обработката на почвата не е качествена, не се прилагат научнообосновано торене и методи за растителна защита.
• Сортовата структура не винаги е съобразена с почвено-климатичните условия и продължаващата суша в района. Необходимо е да се изпитват и прилагат нови, устойчиви на променените условия сортове и култури.
• При животновъдството не се използват подходящи и ефективни породи, прилага се ненормирано и небалансирано хранене на животните, а при някои стопани се наблюдават и лоши условия на отглеждане на животните. Слабата механизацията и високият дял на ръчен труд оскъпяват производството на животинска продукция и го правят нерентабилно. Необходими са спешни интервенции, включително директни помощи за подобряване на качеството, поради високите изисквания на ЕС към селскостопанските производители и зависимостта на района от разглежданата дейност.
• Пазарът на земята в района е неразвит. Тук се сключват относително по-малко сделки,отколкото в останалата част на страната. Процесите на уедряването на земята на този етап са много забавени.
• Реализацията на произведената продукция е трудна и изкупните цени не задоволяват производителите. Липсата на надеждни пазари за селскостопанската продукция води до намаляване на мотивацията и отказ сред голям брой земеделски производители за насочване към селскостопанско производство.
• Голяма част от съществуващите селскостопански пазари не отговарят на изискванията и не разполагат с необходимите щандове, пространства и установени правила за контрол и осъществяване на нормални пазарни взаимоотношения. На много места селскостопанската продукция се предлага нерегламентирано при крайно неблагоприятни хигиенни условия. На тези места не се осъществява почти никакъв ветеринарен и медицински контрол.
• Билкопроизводството (а в следващите години и биологичното земеделие) в ЮИПР се явява алтернатива за земеделието в изостаналите части на района и е подходящо за малки семейни ферми и отделни стопани. Необходимо е запознаване на потенциално заинтересованите с възможностите, които предлага този вид селскостопанска дейност и провеждането на подходяща политика в тази насока.
Индустрия.
• Областите в Югоизточния район за планиране са нехомогенни по степен на индустриализация. Промишлеността е представена най-вече на територията на област Бургас с водещ сектор нефтохимия и нефтопреработване. В област Сливен от водещо значение са текстилната и хранително - вкусовата промишленост, а за област Ямбол - само хранително-вкусовата. Запазени са някои традиционни отрасли, които изграждат облика на някои от областите в ЮИРП: текстилна промишленост (по-специално килимарство и производство на текстил и чорапени изделия), обработка и консервиране на рибни продукти и промишлен риболов, дървообработване и добив на
морска сол чрез слънчево изпарение.
• Индустриалните предприятия са разположени изключително около областните центрове. В този смисъл те не оказват влияние върху възстановяването и съживяването на по-изостаналите райони, които са далеч от централните градове.

2014-2020г.

Сред икономическите сектори на Югоизточния район най-голям принос има секторът на услугите, който формира 51% от брутна добавена стойност за 2010 г., при среден дял за страната 63,8%. Вторият по принос икономически сектор - индустрията има важно значение за регионалната икономика с 43% при средно за страната 31%. Аграрният сектор формира 5,8% от БДС за района при 4,8% за страната. Туризмът заема водещо място в икономиката на основата на благоприятните природни фактори, изградената туристическа база и инфраструктура и традиционния опит в предоставянето на сезонни туристически услуги.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Прогнозиране и планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.