Профил на потребителите на застрахователни услуги в България


Категория на документа: Икономика


Доклад

На тема:
Профил на потребителите на застрахователни продукти в България

Изготвил : Силвия Каменова Стоянова
Група : 18 ,III курс ,Маркетинг
Фак. № 115191

Застраховането е дейност, при която застрахователни компании набират средства (застрахователни премии) от физически и юридически лица и се задължват да осигурят застрахователно покритие (застрахователни суми) през периода на застраховката, като при настъпване на определен риск (застрахователно събитие), изплащат обезщетение (при имущественото застраховане) или плащане (при личното застраховане).
Застрахователните договори са формални (изискват форма за действителност) полици.
Специфичен белег на застрахователните договори е, че те са алеаторни, тъй като към момента на сключването им страните не знаят точния обем на задълженията, които ще възникнат за тях.

История на застраховането в България

На 1 октомври през 1891 г. в град Русе е учредено първото българско Застрахователно дружество "България". Имало е свои клонове в София и другите градове на страната, както и представителства в Цариград, Берлин, Солун, Скопие, Велес, Битоля, Охрид, Париж, Атина, Пирея,
Лондон, Александрия, Чикаго, Амстердам и Мадрид. Практикувало e всички видове застраховки. "България" е било най-старото и най-стабилно застрахователно дружество, което от основаването си e заплатило на своите застраховани над 6 500 000 000 стари български лева.
На 27 юни 1946 г. е приет Закон за национализация на застрахователните дружества и за държавния монопол в застраховането. Одържавени са всички застрахователни дружества в България. Застраховането става монополно дело на държавата, създаден е Държавният застрахователен институт. Това е краят също и на Първото българско застрахователно дружество "България".
Образувано е застрахователно дружество "България", което обаче не бива признато за наследник на съществувалото преди 1944 г. застрахователно дружество "България". През 1996 г. е закупено от застрахователното дружество "Алианц"- Германия.
Онлайн застраховане е осъществяването на различни застрахователни операции като сключване на застраховка, попълване на полица, подновяване на полица, завеждане на щети и др., в интернет, вместо в обичайния начин в офис или чрез застрахователен агент.

Тенденцията е все повече застрахователните компании и застрахователни брокери да развиват паралелни онлайн услуги към физическите си офиси, а някои брокери поддържат само и единствено онлайн застрахователни услуги.

Онлайн застраховането може да се осъществява от застрахователните компании или застрахователните брокери. Услугите, които компаниите предлагат онлайн са най-често извеждане на цени при зададени параметри, сключване на застраховка онлайн, управление на сключените полици през сайта на компанията и завеждане на щети.

Застрахователните брокерите често предлагат на сайтовете си сравнения на цените между различните компании, сключване на застраховка онлайн, справочна информация и консултации през онлайн чат, имейл или телефон.
Стъпка напред към разпространението на онлайн застраховането в България е въвеждането на електронна полица по задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, както и Електронната система за проверка на валидността на Гражданска отговорност, която позволява на всеки сключил Гражданска отговорност да провери валидността на полицата си през интернет.

В България застрахователните компании саакционерни дружества с минимален капитал 10 000 000 лв., действащи в условията на лицензионен режим или взаимозастрахователни кооперации с минимален брой от 500 членове. Лицензът се издава от Комисията за финансов надзор. Застрахователното акционерно дружество издава само поименни безналични акции с право на един глас всяка.
Застраховането може да бъде задължително и доброволно. Задължителни застраховки са Гражданска отговорност за автомобилистите, "Трудова злополука", "Злополука на пътниците в обществения транспорт" . Доброволни са всички, които законът не задължава.
Принципно застраховането е банкоподобна организация, която набира финанси с цел натрупване и с изтичане на срока на договора или при настъпване на застрахователно събитие изплащане на сума в предварително определен размер. Като цяло застраховането е организирано с цел обезщетяване на физическо или юридическо лице при настъпване на събитие със степен на неопределеност и незнание от страна на лицето.
Централно място в застрахователните отношения заема застрахователният продукт. Той е особен вид услуга, която значително се отличава от останалите стоки и традиционните услуги на пазара. Основната разлика тук идва от това, че застрахователния продукт се потребява единствено при проявлението на определен риск, за който предварително застрахованото лице е заплатило застрахователна вноска. Основните характеристики на застрахователния продукт, които го отличават от другите продукти на пазара са:
- застрахователната услуга няма субстанция,
- застрахователната услуга няма вид и форма,
- застрахователната услуга няма знак за качество.
Всички тези характеристики отличават застрахователния продукт от другите материално-веществени продукти. Тя не би могла да се определи с физически характеристики, което е присъщо при стоките. Произвежданите стоки от различните дейности обикновено се характеризират с т.нар. индустриални знаци. Предлаганите от застрахователя застраховки не могат да се представят по подобен начин.
Застрахователната услуга се отнася към групата на деловите и личните услуги. Нейно основни характеристики са:
- неделимост- не съществуват физически характеристики, които да определят материален характер на застраховането;
- нематериалност- поддържа се постоянен контакт между застраховател и застрахован;
- хетерогенност- съществуват много варианти за оказване на една застрахователна услуга. Налице е променливост и непоследователност при оказването на подобна услуга ;
- краткотрайност- тази характеристика се различава коренно от краткотрайността на другите услуги. Застраховането е форма на складиране на застрахователната услуга до момента на проявление на риска;
- неравномерност във времето- свежда се до сезонността и промените в търсенето и предлагането на застрахователни услуги
В България се предлагат няколко разновидности застрахователни продукти, като не всички от тях са със задължителен характер. Застрахователните продукти, които се предлагат на българския пазар са:
- Застраховка "Гражданска отговорност" - Обект на застраховане по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Застраховани лица са собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание.
- Застраховка Каско на автомобила - Застраховката Каско осигурява обезщетение при увреждане, кражба или унищожение на автомобила на потребителя на застраховката. Ако той стане участник в пътно-транспортно произшествие, автомобилът мъ е обект на посегателство от страна на трети лица, ако е причинена вреда на застрахования автомобил,независимо дали от потребителя на застрахователния продукт или от трето лице, ще бъдат спестени бъдещите разходи за сервизни и други услуги.
- Други автомобилни застраховки - Застраховка "Зелена карта" (покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в чужда държава в случей,че тои виновно причини имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица, задължителен е при пътуване в държавите извън Европейския съюз) и Застраховка "Злополука на местата" в МПС ( чрез тази застраховка се осигурява на пътниците обезщетения за телесни увреждания или смърт, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие,застраховат се всички места на автомобила, както и шофьорското място.)
- Имуществени застраховки - Основните видове, предлагани на пазара са "Домашно имущество", "Индустриален пожар", "Грабеж, кражба, вандализъм", "Прекъсване на дейността", "Електронно оборудване", "Пожар и природни бедствия"
- Застраховки Живот - Рискова застраховка Живот, Смесена застраховка Живот (рискова със спестовен елемент), Застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд, Рентна (пенсионна) застраховка

- Застраховки "Злополуки" - сред най-масовите застраховки са "Злополука" (индивидуална или групова), "Трудова злополука", "Злополука на пътниците в обществения транспорт", "Нещастен случей в планината", "Злополуки на туристи и гости", "Злополука на посетителските места", "Учащи и деца от детски градини", "Спортисти и технически лица" и други.
- Застраховки "Отговорности" - чрез тези застраховки се покриват рисковете от нанасяне на имуществени и неимуществени вреди на трети лица във връзка с извършването на определена професионална или стопанска дейност. Основните видове са "Професионални отговорности", "Обща гражданска отговорност", "Отговорност на работодателя", "Притежатели на огнестрелно оръжие", "Отговорност на хотелиера и ресторантьора", "Отговорност на спедитора", "Отговорност на превозвача", "Отговорност на туроператора", "Отговорност на продукта".Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Профил на потребителите на застрахователни услуги в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.