Проект за ваканционен комплекс


Категория на документа: Икономика


-добро местоположение-тихо,спокойно и екологично чисто място.
-добро качество на обслужване.
-достъпни цени.
* -Силна конкуренция
* -по-малка материална база.
* -Слаба реклама

-увеличаване на допълнителните услуги.
-
-наличие на силна конкуренция
-нестабилна политика и икономическа обстановка.

4.1 Макро и микро среда
2. Макро- и микросреда:
а.) Макро-средата е съвкупност от неконтролируеми фактори, които влияят пряко или косвено върху фирмата, в това число са демографски, икономически, политически, технически, природни и културни.

- Демографският фактор е изключително важен за функционирането на фирмата, а това от своя страна го прави важен и за осъществяването на самия продукт. Неговото влияние се изразява в няколко аспекта: брой на населението, снижаване на раждаемостта, застаряване на населението и ред други. Южното Черноморие, в това число и парк "Странджа" са най-слабо заселените части на България(10 души на квадратен километър), например в община Бургас, според данни на националния статистически институт от 2006 год. броят на населението е 422 458 жители, като жените са около 51,5% от общата бройка. Раждаемостта бележи малък ръст, което нарежда България на едно средно ниво в Европа, но затова пък прогнозите за прираста на населението не са никак добри, в последните години България е една от водещите страни в Европа по отрицателен прираст - минус 5,1 на хиляда.

- Икономическият фактор също е важен за фирмата, той включва доходи на населението, покупателна възможност, равнище на работната заплата. Географското разположение на региона е благоприятно за развитието на морския отдих и туризъм, но за съжаление главният сезон е през лятото. Това води до високи доходи през лятото, но дългият период на не заетост, през останалото време на годината, свежда равнището на работната заплата до доста ниско ниво. Средния доход на човек от населението към септември 2008 год. в България е 279,30 лв. на месец, което сравнително намалява обема на потребители. Относно покупателната възможност на местно ниво се сблъскваме с друг проблем, през летния сезон тук заетостта на населението е максимална, което практически свежда до минимум потребителите, затова компанията ще се стреми да предлага продукта основно на почиващите в региона.
- Политико-правна среда. Държавата полага огромни усилия в развитието на туристическия отрасъл, към това разбира се стреми и частния сектор тур оператори, туристически агенти, хотелиери, ресторантьори и др. Това се постига с контрола и спазването на установени правила и норми. В случая за да бъде продукта предпочитан и за да бъде защитен потребителския интерес, фирмата трябва да се съобрази със следните закони и изисквания:
* Закон за туризма
* Закон за движение по пътищата
* Закон за опазване на околната среда
* Медицински и технически инструктаж на шофьорите
* Обезопасяване на джиповете според изискванията на държава и агенциите, които го предлагат
* Обезопасяване на местата на посещение от нараняване и пожар
* Техническа изправност на превозните средства
* Застраховки на водачи и пътници
- Една от задачите на фирмата е да следи развитието на научно-техническия прогрес, целта е да се търсят алтернативни суровини и горива, подходящи нови и модерни заместители на превозните средства, които да са по-усъвършенствани и с по-удобни за туристите, което от своя страна ще направи продукта предпочитан пред този на конкуренцията

- Природните ресурси са фактор без който е трудно осъществяването на каквато и да била туристическа дейност, в случая района е наситен от разнообразна природа - гори, поляни, реки и море създават атмосфера, която е необходима за ползотворна почивка и достатъчна за създаването на различни туристически продукти. Знаем че човекът е най-големия замърсител на планетата, затова фирмата счита за свой дълг, по време на мероприятието да следи стриктно за опазването на природата и поддържане на екологичното равновесие в района. За целта ще бъдат предприети следните мерки:
* Инструктаж на туристите за опазване на околната среда
* Поставяне на кошчета за отпадъци по всички спирки на маршрута
* От съображение за сигурност по време на движение, пушенето ще бъде забранено за да не се предизвика пожар сред природата и в джиповете ще бъдат поставени стикери "забранено пушенето"
- културната среда включва традициите в бита, отношението на хората към обществото и обществените организации, към природата
б.) Микросредата е съвкупност от контролеруеми фактори. Тя от своя страна включва доставчици, микросреда на фирмата, маркетингови посредници и клиенти:

- Доставчици са тези които доставят необходимите ресурси и услуги спомагащи за осъществяването на мероприятието. Тук доставчици се явяват източниците на горива в района, хората и фирмите които участват в обслужването туристите при посещение на ботаническата градина, казана за ракия, пчелина и ресторанта в който ще протича обяда.

- Микросреда на фирмата се състои от ръководството на фирмата, продукта, материално техническото снабдяване, финансовото звено, счетоводното звено и маркетинговите посредници

- Маркетинговите посредници в случая ще са всички агенции с които фирмата ще има сключени договори за предлагането на продукта от тяхна страна.

5.Анализ на пазара
Потенциалните потребители на този продукт са, от една страна, хората търсещи активна почивка свързана с планинарство, пешеходен туризъм, риболов, обиколки на забележителности, от друга - интересуващи се от история и култура - посещение на археологическите и исторически паметници от региона, трета група са туристите идващи заради здравословния климат и чистия въздух на Странджа-Сакар планина. Повечето от потенциалните посетители се очаква да бъдат на възраст между 18 и 60 години. Широкия диапазон от възрастови групи се обуславя от факта, че за дейностите извършвани по време на почивката съществуват различни по възраст потребители, които се интересуват съответно от риболов, планинарство, археология и т.н.
Предвижда се потребителите на туристическия продукт да бъдат както българи,така и чужденци от съседките ни Турция и Гърция.
Сегмента на чуждестранните туристи :
-Националност-Турци,Гърци
-Възрастов интервал- 18-60 год.
-Интереси- хора търсещи здравословен живот,културно-исторически туризъм,еко-туризъм и др.
Сегмент на българските туристи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проект за ваканционен комплекс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.