Проект по макроикономика


Категория на документа: Икономика


БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

СЕМЕСТРИАЛЕН ПРОЕКТ
ПО
МАКРОИКОНОМИКА

Тема № 16
Инфлацията в България на базата на индекса на потребителски цени ( CPI ): методика на изчисление. Сравнение на общата инфлация и на промените в цените на хранителните стоки през месец август, спрямо същия
месец предходната година, за периода 1998-2013г.

Изготвил: Проверил:

I.Теоретична част

1. Инфлация

Инфлацията е основен дял от Макроикономиката . Показател е за състоянието и развитието на икономиката на всяка една страна във всеки даден момент. Инфлацията е спад в покупателната способност на парите, която се изразява в повишаване на общото ниво на цените на стоките и услугите.
В Макроикономиката инфлацията се разглежда като сложно многофакторно явление, което се обуславя от фактори, породени както от търсенето така и от предлагането. В зависимост от размера си тя се класифицира като :
* умерена - характеризира се с бързо нарастване на цените на предметите за потребление и на работната сила, но не повече от 10% годишно. Тя продължава дълго време и е с устойчив темп. При нея покупателната сила на парите се запазва и няма риск при сключване на контрактите по номинални цени.
* галопираща - характеризира се с много бързо нарастване на цените, измерена с двуцифрени и трицифрени числа. Договорите се сключват чрез привързване на цените към някоя конвертируема валута. Спестяванията в националната валута се обезценяват. Хората бързат да влагат в недвижими имоти - покупка на земя, валута - превръщат наличните пари в стоки, които съхраняват стойността им. Тази инфлация е сравнително краткотрайна, но протича с висок и ускоряващ темп.
* хиперинфлация - характеризира с такова нарастване на цените, при което парите не са в състояние да обслужват стоковото обръщение. Това е най-тежкото състояние на икономиката, при което парите губят своята покупателна способност. При нея парите се изключват от обръщение и се преминава към други валути, други пари. Характеризира се с астрономическо нарастване на количеството пари в обръщение и на цените. Измерва се с четирицифрени числа. При нея работните заплати и цените се разминават катастрофално, спада благосъстоянието на най-осигурената чат от населението.Тя ускорява финансовия крах, депресията и обществено - политическия безпорядък. Наблюдава се обикновено през военни и след военни години.

С увеличаването на инфлацията се обезценяват парите, преразпределя се БВП, настъпват безредици в паричното обръщение и платежните отношения.
Инфлацията е явление, което влияе неблагоприятно върху икономиката на всяка страна.Тези неблагоприятни последици налагат активна борба срещу нея.
Под инфлация се разбира общо относително трайно нарастване на цените на стоките и услугите, в резултат на което покупателната способност на парите се намалява. Тя е явление, свързано с покачване на общото равнище на цените. Това предизвиква обезценяване на парите.
Инфлацията в България през 2013г. се изчислява, като се следят цените на 665 стоки и услуги в 6300 търговски обекта, разположени в областните градове, където живее почти половината от населението на страната и се реализират над 65% от продажбите.Или общо се правят всеки месец около 35445 регистрации на цени.Всяка стока е с така нареченото относително тегло в потребителската кошница в зависимост от това колко се купува.
Например за храна българинът дава над - 36% от парите си, за подържане на жилището си - 17,6% , за алкохол и цигари -5% . Това е така наречената "голяма потребителска кошница" на българите. В " малката потребителска кошница " са включени 100 - те социално полезни и жизнено необходими стоки и услуги. -Причини за инфлация Съществуват множество теории, които обясняват явлението инфлация. Това е така, защото на практика са различни причините, които я пораждат. При цялото многообразие от фактори предизвикващи ръста на цените, между тях има и сходни черти, което дава основание днес за изясняването на проблема да се използват три основни теории:
* Теория на инфлацията като паричен феномен;
* Инфлация на търсенето;
* Инфлация на разходите;

Инфлацията за текущия месец спрямо предходния и за периода от началото на годината се съобщава по утвърден график всеки месец. Съобщението съдържа и данни за изменението на цените на основните потребителски групи: хранителни стоки, нехранителни стоки, услуги и хранене извън дома.
Съобщението се изпраща едновременно на Президента на Република България, парламента, правителството, информационните агенции и електронни и печатни медии. След този момент всички потребители имат достъп до готовата информация чрез отдел Статистически информационни услуги" на НСИ.

2. Индекс на потребителските цени -ИПЦ
( CPI- Consumer Price Index )

Индекс на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в България.Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично потребление и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства.
Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната.
Индекса на потребителските цени в година t се изчислява при структура на разходите от година t-1.

Индекса на потребителските цени, които се изчислява в България от май 1990г. е един от най-важните икономически показатели в страната. Той има все по-голямо приложение в икономическия и социалния живот.
Изчисляването на Индекса на потребителските цени се базира на четири основни извадки :
* потребителска кошница- извадка от стоки и услуги предлагани на пазара.
* географски обхват- извадка от населените места в които се наблюдават цените на стоките и услугите.
* точки на наблюдение- извадка от търговските обекти в населените места от географския обхват.
* регистрирани цени- извадка от цените, която съдържа цените в точките на наблюдение на стоките и услугите от потребителската кошница.

При изчисление на ИПЦ се използват :
* базисни цени - формирани като средногодишни цени за предходна година за всеки представител от потребителската кошница.
* базисни тегла - формирани от паричните разходи за цялата предходна година.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проект по макроикономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.