Продуктов мениджмънт - лекции


Категория на документа: Икономика


Тема № 1 Продукт.Политика за развитие на продукта
Продуктът е всяко благо резултат на човешкия труд със свойства насочени за задоволяване на определени нужди.Основни моменти са:
Продуктът е резултат от човешката дейност.Той може да бъде стока или услуга.
- Има свойства, качества при производството на продукта заложени още при самото производство.
- Задоволяват нужди и потребности / човешки слабости - суета и страх /
Продуктът е всяко нещо, което потребителя получава в размяната.То е съвкупност от материални и нематериални свойства, вкл.функционалност, социални и психологични полезности и блага./цитат от Ферер/
Тук се набляга на процеса размяна, преминаването от един в друг субект.И второ психологична удовлетвореност.В резултат от функционирането на икономическата система се създават икономически блага, които задоволяват потребностите.Които взети в своята съвкупност образуват национален продукт.
Други автори посочват, че основната цел на продукта - задоволяване на потребности се допълва и от други цели, като: привличане вниманието на потребителите, създаване на имидж за продукта, фирмата.Свищовската школа коментира, че в широк смисъл продуктът включва материалните резултати от индивид или бизнес система,услуги,идеи,които се предлагат срещу заплащане.Едва тук се извежда понятието печалба.Те посочват, че продукт е всичко, което може да бъде предложено на пазара за: обръщане на внимание; за продажба; за използване за употреба.
Продуктът за маркетолога е най - важния елемент от маркетинговия микс.Състои се от осезаеми или неосезаеми характеристики.
При неговото създаване всяка фирма следва да определи и възприеме идеята за продукта по 3 основни начина:
1. Продукт в замисъл - следва да се отговори какво в действителност купува потребителя.Идеята е разбирането, че това което потребителят търси не е продукта, а потребителската стойност, която той създава.
2. Продукт в реално изменение - продукт с точно определени характеристики и параметри.
3. Разширен продукт или продукт с поддръжка - включва не само конкретните характеристики, но и всичко, което съставя неговия образ.
Продуктът разгледан от позициите на купувача може да се разглежда като "кошница от свойства", която му донася не само присъщата основна услуга за класа продавачи, но и съвкупност от необходими и добавени второстепенни услуги.

Тема № 2 Видове продукти
Според предназначението си и в зависимост от предполагаемите купувачи разделяме продуктите на:
1. Потребителски продукти - продукти купувани за задоволяване на лични или семейни нужди.
Според присъщата им дълготрайност можем да ги подразделим на:
1.1. Продукти за продължително използване - /хладилници, перални/ купуват се рядко и притежават осезаеми свойства и характеристики.
1.2. Продукти за краткосрочно използване - храни, козметика
1.3. Услуги-най-широко използвания признак за класифициране на потребителските продукти са общите характеристики на поведение на потребителя при покупка.
Те от своя страна се класифицира в 4 категории:
- Удобни продукти - често купуване, не скъпи, за които потребителят харчи малко време и усилие.
- Предварително избрани продукти - изразходват се повече усилия за планиране и извършване на покупката.
- Специални продукти - притежават една или повече уникални характеристики и много от купувачите полагат значителни усилия за планиране и извършване на покупката.
- Нетърсени продукти - купуват се при възникнал проблем, който трябва да се разреши или когато се прилагат агресивни приоми за осъществяване на продажбите.Която при други условия не би се осъществила.
2. Индустриални продукти - купуват се за задоволяване на нужди и цели на организацията.Функционалните аспекти на индустриалните продукти са по - важни психологическите.Според участието им в производствения процес и тяхната относителна ценност ги подреждаме в 4 категории:
2.1. Материали и детайли - суровини, полуфабрикати, компоненти, комплектуващи изделия или материали.
2.2. Капитално имущество - основно и спомагателно оборудване като съоръжения и машини използвани за производствени цели. /компютри/
2.3. Спомагателни материали - улесняват производството и функционирането без да стават част от крайния продукт, напр.канцеларски материали ; масла; почистващи вещества.
2.4. Индустриални услуги - нематериални продукти, които се използват от организациите в дейността им, като финансови и юридически; консултантски; транспортни; охранителни и др.
Най - общо стоките с промишлено /фирмено/ предназначение са:
1) Суровини и материали
2) Окомплектовани
3) Машини и съоръжения
4) Комплектни обекти
5) Нематериални продукти
6) Професионални услуги
Друг вид класификация на продукти за лична употреба са:
1) Консумативи
2) Продукти купувани след сравняване
3) Купувани в определени случаи
4) Специални стоки
5) Нови продукти
6) Продукти купувани по принуда

Тема №3 Продуктово портфолио
1.Според Берковиц:
Продуктов микс - група продукти, които са близко свързани, защото задоволяват близки нужди; използват се заедно; продават се на едни и същи клиенти; разпространяват се в едни и същи типове магазини и попадат в един и същ ценови диапазон.
2.Според Хил:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Продуктов мениджмънт - лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.