Продуктов мениджмънт


Категория на документа: Икономика


26.02.2013 Видове продукти
Разделянето на видовете продукти се основа според вида предпологаеми купувачи:
1. Потребителски продукти - продукти, купувани за задоволяване на ,ични и семейни нуджди. Според материалността и материалната осезаемост се разделят на 3 подгрупи:
1) За продължително използване, които се купуват рядко, с по-дълъг живот на експлоатация;
2) Продукти за краткосрочно използване
3) Услуги;
Най-широко използвания признак за класифициране на потребителските продукти са общите характеристики на поведението на потребителите при покупка;
- удобни продукти - не скъпи и често купувани, за които купувачите изразходват минимално време и усилия;
- Предварително избрано продукти - купувачите желаят да изразходват повече усилия за планира и извършване на покупката;
- Нетърсени продукти - купуват се поради внезапно възникнал проблем;
- Специални продукти - притежават една или повече уникални характеристики и заради това купувачите полагат значителни усулия, за да ги получат;
2. Индустриални продукти - купуват се, за да задоволят нужди и цели на нашата или друга организация. Сериозно внимание се обръща на функционалните характеристики на продукта,, кито са по-важни от психологическите. Според участието им в производтсвения процес и тяхната относителна ценност можем да и класифицираме в:
1) материали и детайли - суровини, материали, полуфабрикати, компоненти, комплектуващи изделия, които ще бъдат вложени в произвеждания от компанията продукт и съществено участват в ценообразуването му;
2) капитално имущество - дълготрайни активи, основно и спомагателно оборудване, машини и съоръжения за производствени цели, хардуерно и софтуерно оборудване;
3) спомагателни материали - улесняват производството и функционирането, без да ставт част от крайния продукт (канцеларски материали, почистващи препарати, смазочни материали);
4) индустриални услуги - нематериални продукти, които влизат в производството и ценообразуването на продукта като юридически консултации, финансови посредничества, транспорт, охранителна дейност и др.

Продуктово портфолио
Един от водещите маркетингови специалисти Берковиц дава определение за продуктов микс - това е съвкупност от група продукти, които са близко свързани, защото задоволяват група от нужди, използват се заедно, продават се на един и същ клиент, разпространяват се чрез един и същ тип магазини или попадат в една ценова категория. Друг автор, Съливан, казва, че продуктовия микс се отнася до целия набор от продуктови линии на дадена организация. Елена Маринова казва: "Включва понятието ново изделие за продукт със сериозно изменение във формата, съдържанието или опаковката, имащо съществено значение за крайния потребител. Тук от съществено знаение е оценката на потребителя за новостта на стоката, т.е. новостта трябва да е достатъчно видима, осезаема като безспорно се счита, че новият продукт е елемент от продуктови микс."
Нов продукт - задоволяващ новите увеличени, завишени потребности на консуматорите или по-добре задоволява съществуващите потребности. Новият момент е задоволяване на нововъзникнали нужду или потребности, които не могат да бъдат задоволени от стари продукти или от заместители. Оттук свързваме понятието нов продукт с понятието иновация. Питър Дракер - продуктовата иновация е свързана със създаване и въвеждане на новости при продуктовите решения на предприятието. Това е организирана, систематизирана и рационализирана дейност по разработване и усъвърпенстване на нови продукти за достигане на благоприятни резултати от гледна точка на бизнес организацията и на пазара.
Портфолиото от продукти е много по-силно от един продукт. То предлага производствени синергии, маркетингови, дистрибуционни с цел завладяване на пазарни позиции. Някои от фирмите избират продукти по това какво могат да произвеждата с налчиноите машини и съоръжения, а не потребностите на пазара.
Продуктово портфолио - са всички продукти, които фирмата произвежда.
Продуктова линия - един определен продукт.

Аспекти на оценяване на продукта
Продуктът може да бъде оценяван в различни насоки, качество, дизайн, марка, опаковка, количество, сервиз, след продажбено обслужване, начини на предлагане. Това са неотделими съставни части и в тяхното единство се формират елементите на продуктовия микс. Безспорно на първо място ( и според проф. Банчев) при характеризирането на продуктови микс основни са количествените характеристики. Показатели, които са съшествени, са:
- Обем на предлагането - количеството продукти, които са предназначени за пазара и задоволяване на нуждите на протебителите.
- Пласментно количество - натуралния размер на продажбите;
- Обем на продажбите - остойностяване на продажбите по текущи цени;
Той приема, че качеството на продукта е съвкупност от свойства, свързани със способността да се задоволяват нужди и потребности или в конкретност как продуктът отговаря на специфичните изисквания на потребителите.
Извод: Качеството се приема субективно приемано от различните потребители за един и същ продукт.
Обект на изследване в маркетинга са и съпътстващите свойства на продукта. Например чрез дизайна по същество се дават специфични варианти за форми за решаване на едно основно предназначение. Съществено значение има и търговската марка, а оттук и нейната защита, развитие, използване. Съществено място в продуктовия микса заемат и опаковките. Филип Котлър - опаковката включва дейностите по проектиране и производство като посочва 3 нива: първична опаковка, вторична и транспортна. Той регламентира опаковката като маркетнгов инструмент от гледна точка на:
- Даваща възможност за самообслужване (кафе-автоматите);
- Наплив на потребители (заради добрата опаковка);
- Имидж на компанията и на марката;
- Възможност за иновации чрез опаковката могат да се получат изгоди за потребителите и печалба;
- Етикетът - идентифицира продукта или марката. Той трябва да градира продукта, да го описва, да лансира продукта чрез привлекателния си вид;
Следпродажбените грижи в маркетинга се асоциират със сервизното обслужване на продукта. Особено важно за технически продукти с производствено предназначение.
Продуктът обхваща всички решения относно вътрешно съдържание, външно оформление, представяне и приемане от пазара.

05.03.2013 Продуктова политика
Продуктовата политика е съвкупност от дейности, насочени към определяне вида на продуктите, които ще се изработват от предприятието съобразно изискванията на пазара и с оглед осигуряване производство и реализация на конкурентоспособни продукти, а също и за постигане на стратегическите цели на фирма.
Разработването на продуктова политика е сложен управленски процес, който се състои в анализ на зависисмостта между текущото и бъдещото съответствие на структурата и обема на произвежданите продукти на потребителското търсене и в планиране на дейностите за реализиране на целите на предприятието.
Разработването на продуктовата политика на предприятието условно може да се обедини в няколко вида дейности:
1. Информационно-аналитични дейности - те са свързани както с чисто маркетингови изследвания, така и с изследвания в областта на научно-техническото развитие, производството, осигуряването с материални ресурси и др.
2. Дейности свързани с планиране на продуктовата номенклатура (продуктово фолио, продуктов микс) - основни въпроси, на които се търси отговор, могат да се систематизират по следния начин:
- Кои продуктови линии следва да се развиват и по какъв начин?
- Кои продукти следва да отпаднат от производствената програма и кога?
- Какво количество продукти по продуктови линии и по отделни продуктови единици да се прозвеждат?
- Какви услуги да се предложат за обслужването на клиентите, диференцирано по продуктови линии?
3. Дейности свързани с планирането и създаването на нови продукти:



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Продуктов мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.