Процес на планиране


Категория на документа: Икономика


 УНИИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Реферат на тема:

Планиране

София,

Февруари 2014 г.

Планиране

За да се осуетят заплахите на конкурентното предимство е необходима система за конкурентно разузнаване, която внимателно изследва бизнес средата за информация относно действията на конкурентите. По-голямата част от тази информация е достъпна от публичните източници. Разрастването на Интернет означава, че информация за действията на нов конкурент може да се намери много по-бързо.

Методи за изработване на стратегически планове

Стратезите използват няколко метода за идентифициране на конкурентните предимства на организацията. Вероятно най-популярният от тях е т.нар. SWOT анализ, който разглежда четири главни особености:

Особености, характерни за вътрешната среда на организацията:
1. Силни страни, които включват близост с клиентите, управленски опит и други умения, финансова стабилност, браншова мрежа, пазарна позиция и търговска марка.
2. Слаби страни - те често са противоположни на силните. Може да включват лоша репутация, остаряло оборудване, непълнa или неточнa научноизследователска и развойна дейност, трудно достъпни пазари, слаби индустриални връзки и лоша комуникация.

Особености, характерни за външната среда на организацията:
1. Възможности - те могат да произлязат и от силните и от слабите страни. Често те настъпват от промяна в технологията, законодателството или пазарите, където има разминаване.
2. Заплахи - обикновено произлизат от конкуренцията, особено от новите участници на пазарите и продуктите-заместители, недостига на ресурси (включително квалифицирана работна ръка) и нови правителствени регулации.

Друг начин за откриване на подходяща стратегия за организацията, е да се проведе PESTEL анализ. Той изследва шест основни фактора:

1. Политически фактори като правителствена стабилност, планове за приватизационни/национализационни планове, правителствена регулация и контрол, както и въпроси свързани със здравеопазването и околната среда.
2. Икономически фактори като фазите на бизнес цикъла, икономически растеж, лихвени проценти, инфлация, цена на работната ръка и равнището на безработица.
3. Социално-културни фактори - те включват тенденциите сред населението, нивото на образование, начин на живот и промени в потребителските предпочитания и ценности.
4. Технологични фактори - включват нови открития, нови методи за производство, по-добра комуникация, скорост на технологичния трансфер.
5. Фактори на околната среда - като откриване на нови източници на енергия или суровини, недостиг на вода и пр., промени в климата.
6. Правни фактори, включващи промени в законите, засягащи заетостта, компаниите или бизнес регулацията.

Стремеж на всяка стратегия е да насочи организацията към сфери, където тя най-лесно ще постигне своите цели. Често това означава насочване на организацията към обещаващи пазари. Затова маркетолози са разработили допълнителни методи за идентифициране на стратегиите. Повече детайли за матрицата на Бостън Кънсълтинг Груп, матрицата на Дженерал Електрик и матрицата на Ансоф са дадени в главата Маркетинг (стр. 221-223). Тези страници трябва да бъдат прочетени като част от настоящата глава. Освен това, Майкъл Портър, гуру сред стратезите, е установил начини за постигане на конкурентно предимство, както и пет източника на конкуренция, които добър стратегически план трябва да вземе под внимание. Портър също е изследвал начините, по които страните могат да изработят стратегии за установяване на национални конкурентни предимства. Важният принос на Портър за стратегическото планиране е разгледан по-изчерпателно на стр. 389-390.

Алтернативни стратегии

Веднъж анализирала пазарната си позиция и конкурентните си предимства, организацията тряба да избере подходящ начин за постигането на своята мислия. Съществуват много и различни видове стратегии, които са били определени от писатели като Майлс и Сноу (1978), Минцбърг (1987) и Портър (1996, 2001). Някои от главните бизнес стратегии са:

Стратегии, засягащи размера:
* Глобализация - разширяване на дейността в други държави.
* Отраслово доминиране - обхващане на толкова голяма част от пазара, че да има много малко място за конкуренти.
* Растеж: постигане на икономии от мащаба и пазарно доминиране. Растежът може да бъде:
- органичен (натурален) растеж на настоящия бизнес
- придобиване (поглъщане) на други организации
- сливане с други организации.
* Икономиите са защитна стратегия, целяща увеличаване на производителността. Имат няколко форми:
- Съкръщаване - обикновено чрез премахването на мениджъри от средното ниво и помощен персонал
- Продаване на части от организацията и съсредоточаване върху основните компетенцииСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Процес на планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.