Проблеми в екипа


Категория на документа: Икономика


УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

КУРСОВА РАБОТА

на тема КАК ДА РАЗРЕШАВАТЕ ПРОБЛЕМИТЕ В ЕКИПА

Бургас
2013 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод

2. Индикатори, че екипът е в криза. Проблемни ситуации.

3. Ключови методи за решаване на проблемните ситуации в екипа.
4. Управление на конфликти
4.1 Видове конфликти
4.2 Как да помогнем на екипа при конфликт
4.3 Превърнете конфликтите в сътрудничество

5. Съживяване на отдадеността

6. Извод

"Хора, обединени в група, могат да постигнат онова, за което
нито един човек сам не може и да мечтае."
Франклин Делано Рузвелт

1. Увод

Процесите на глобализация в света непрекъснато поставят нови въпроси пред организациите, свързани с подобряване качеството на работа, постигане на по-голяма конкурентоспособност, оптимизация на структурата на организация и т.н. Потребността от екипи става все по-голяма. Работа в екип е организационна форма за изпълнение на конкретни задачи. Въвежда се когато са налице определени условия, като например: настъпващи бързи промени, решаване на сложен проблем, съществуваща несигурност при изпълнение на задачата и има необходимост от консултиране с други хора, съществува необходимост от тясно сътрудничество по конкретни задачи.

2. Индикатори, че екипът е в криза. Проблемни ситуации.

Истинските екипи по правило работят ефективно като се адаптират към предизвикателствата, гъвкаво и адекватно. Независимо от това те не функционират винаги безпрепятствено. Индикаторите, че екипът е в криза, основно са следните:
* Относително продължителен период се констатира, че съответния екип губи своята цел, както и идентичност;
* Загуба на енергия и ентусиазъм в екипа;
* Зачестяват неконструктивните дискусии и междуличностни атаки в рамките на екипа;
* Започва да се демонстрира несътрудничество или отказ от сътрудничество и се губи доверие между участниците в екипа;
* Наблюдава се изместване на фокуса по отношение на поведението на екипа. От стремеж да се изпълнят задачите и постигнат съответните резултати към наблягане на перфектно изпълнение на дейностите;

Всъщност от навлизане на екипа в криза той постепенно се трансформира в псевдоекип, в който се наблюдава деморализиране на членовете и те започват да губят екипната си принадлежност. Обикновено се прилагат традиционни методи за преодоляване на критичната ситуация в екипа, най-вече като смяна на неговия лидер или подмяна на някой от другите участници в екипа или провеждане на специфично обучение, или по специален метод - социално - психологическа интервенция. В крайна сметка, обаче не винаги чрез традиционните методи се постига успех. В голяма степен това се дължи на факта, че не се търси възможно най-добрия подход за съвършенство, а той най-вече е свързан с промяната на целта на екипа и промяната на работния подход, на практика са следствие на конкретни причини и съответно на възникване на проблемни ситуации в екипа.

Предимно възникват следните проблемни ситуации:
* Екипът демонстрира слабо чувство за посока. Той се ориентира или към лошо дефинирани цели, или към несъответстващи на средата или на стратегията на организацията или предприятието. Това винаги генерира конфронтация. Обикновено се препоръчва за преодоляване на тази ситуация върху екипите да се въздейства или самите те да потърсят възможности за насърчаване на висока степен на откритост между своите участници. Приема се, че така се балансират конкретните идеи и мнения и се стимулира инициативата за съвместна работа.
* Недостатъчна съпричастност към екипно съвършенство, т.е. участниците в екипа се отклоняват от своите цели за поддържане или постигане на съвършенство и се впускат в безкрайни дискусии по отношение на персонални стилове и интереси. Това в крайна сметка води до загуба на доверие, което е много важно условие за поддържане на екипното съвършенство.
* Наличие на критични пукнатини в уменията на участниците в екипа. По принцип няма екип, който да стартира с пълен набор от умения. Но най-често възникват критични ситуации с недостига на функционална и техническа компетентност.
* Външно объркване и безразличие - често пъти това е плод на поставянето пред или от екипа на противоречиви или амбициозни изисквания или пък самото ръководство на бизнес организацията или се противопоставят на съответният екип по различни въпроси или демонстрация на безразличие към постигнатите резултати от екипа.
* Наличие на некомпетентен лидер на екипа - реално ефективното лидерство зависи от много променливи - ниво на организационна култура, опит, екипни ценности, нагласи. Най-често, което се проявява е налагане на авторитарен стил на управление на екипа от страна на лидера. Също така се проявява стил на непрекъснато отлагане на вземане на решения, с което се засилва несигурността.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проблеми в екипа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.