Проблеми при адаптацията на новите служители в лечебните заведения


Категория на документа: ИкономикаПРОБЛЕМИ ПРИ АДАПТАЦИЯТА НА НОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Subject: Problems with adaptation of the new employees in the medical institutions
Автор:Мая Игнатова
Студент четвърти курс, специалност "Здравен мениджмънт", Медицински университет-Варна,имейл:
Author: Maya Ignatova
Student fourth year, "Healthcare management", Medical university-Varna,email:
Научен ръководител: Доц. Ж. Рангелова
Медицински университет - Варна
Advisor: Doc. J. Rangelova
Medical university - Varna
Ключови думи: адаптация, нови служители, лечебни заведения, здравни мениджъри, управление на човешките ресурси
Key words: adaptation, new employees, medical institutions, healthcare managers, management of human resourses

Същност на адаптационния процес
"Има два пътя за оцеляване: борбата и адаптацията. Най-често адаптацията е по-успешният път."
(Д-р Ханс Селие)
Правилният подбор е първата важна предпоставка за ефективната трудова реализация на персонала в организацията.Следващата предпоставка е бързата и успешна адаптация.Те представлява сложен социално-психологичен процес на идентификация на индивида в икономическата организация; процес, при който хората влагат труд за овладяване на определена трудова роля и за формиране на нови навици за поведение, съответстващи на новите обстоятелства.
Понятието адаптация (adaptatio) е от латински произход. В буквален превод означава приспособяване, нагаждане. Адаптацията е специфичен вид приспособяване, което има различно съдържание, когато се отнася до предметно-веществената и социалната среда. Една от главните съставни части на общия адаптационен процес е професионалната адаптация.
Постъпването на нова работа е стрес за всекиго. Нови лица, нови порядки, нови цели, нови задачи. Всичко това предизвиква шок у новия служител, който тепърва започва да свиква с новата работа и започва един сложен процес на адаптация, който в някои случаи може да отнеме и няколко месеца.В това време новият работник не само не е ефективен, но и за неговото обучение и навлизане в работата трябва да се грижат част от колегите, което намалява и тяхната производителност.Точно в този момент се формира и мотивацията на новоназначения служител. Той е с повишена чувствителност и постоянно си задава въпроса: "Дали не сбърках като дойдох тук?"

Основна отговорност за оцеляването и развитието на всяка организация носи нейният мениджър.Ръководството трябва да бъде заинтересовано от достигане на по-висока степен на интегрираност. Нещо повече - за да управляват ефективно процеса, мениджърите трябва ежедневно да поддържат сплотеността в екипа, като инициират и нови интеграционни дейности. Най-обобщено адаптацията, може да се определи като процес на взаимодействие между индивида и организацията за усвояване на професионална и социални ценности и норми на поведение, в резултат на което се постигат взаимни цели и се реализират присъщи на двете страни интереси.
Цел
Целта на настоящата разработка е да се отбележат основните проблеми, които срещат здравните специалисти в България при постъпването на ново работно място, да се анализира ситуацията и да се предложат адекватни препоръки, както за мениджърите, така и за самите новопостъпващи служители.
Във връзка с поставената цел са формулирани следните задачи:
1.Да се изследва мнението на студентите.
2.Да се формулират основните грешки при постъпване на нови служители.
3.Да се дадат адекватни препоръки, които да послужат както на бъдещите служители, така и не бъдещите и настоящи работодатели.
Използвани методи и материали
Социологическо проучване на катедра "Икономика и управление на здравеопазването" към МУ Варна, което е проведено сред 200 души: лекари и икономисти - студенти в магистърската програма по "Здравен мениджмънт" и студенти - задочно обучение в бакалавърската програма по "Здравен мениджмънт".Обект на проучването е мнението на студентите за най-често допусканите грешки при адаптацията на новите служители в лечебните заведения и виждането им как системата за адаптация може да бъде подобрена. Изследването обхваща периода 2008-2012 година и отразява мнението на действащи и бъдещи мениджъри главно от Североизточна България.
Проблеми при адаптацията на новите служители в лечебните заведения
Въпреки, че на адаптацията на новите служители е подценявана много често, нейната роля е много важна. Новата ситуация предизвиква голямо напрежение у новия служител. Всичко се възприема много емоционално, а първите впечатления въздействат силно и се помнят дълго. В началото на постъпването си новият служител има нужда от постоянна грижа и внимание. Той се чувства несигурен, ако не е добре приет от колегите си. Неуспешната адаптация води до силен стрес, демотивация и желание за напускане.
Ето и основните изводи, които бяха направени на база на изследването, проведено сред студентите:
* Една от основните грешки при адаптацията на новите служители както в лечебните заведения, така и в останалите организации, е самата липса на такава. Над една четвърт от служителите се отказват от новата работа още през първата седмица поради липсата на адаптационен курс.
* Най-често причината за това, че на новите служители не се обръща достатъчно внимание е, че ръководителят е много зает и не отделя нужното време и внимание да въведе и представи на всички новия служител.
* Друга често срещана грешка е, че новопостъпващия служител не е представен официално на своите колеги.Това, на пръв поглед маловажно нещо, кара новият служител да се чувства объркан и неориентиран в цялостната обстановка и най-вече в йерархията.
* Оставен да се "спасява" сам, понякога на новият служител не се обръща достатъчно или изобщо никакво внимание.Това усложнява и често удължава адаптационния период.
* При назначаване новият служител е оставен да се справя сам с всички административни документи .
* Много често на служителя не се представя пълната информация, която му е необходима.Понякога това се изразява в липса на длъжностна характеристика с конкретни задължения, подробно описание на взаимоотношения, подчиненост, колаборация.В други случаи той не е запознат с правилника за вътрешния ред.
* Грешка е и, че понякога фирмата или институцията изглежда неподготвена за посрещането на служителя.Не е съставен план-график за запознаването му с работата или не е предвиден кабинет, бюро или гардероб.Тези малки детайли карат човек да се чувства нежелан, демотивиран, а и уронват престижа на фирмата.
* Липсва обучение, което да помогне на служителя за по-бързото му навлизане в работата. Това често се изразява в това, че не се дава информация за спазване на трудова безопасност, полагаеми дрехи, почивни дни, компенсации, отпуск, при болест, злополука и пр.
* Не се назначава наставник.Служителят е оставен да навлиза сам в работният процес, без да се осъществява някаква форма на контрол и наблюдение.
* Нерядко новият служител бива изолиран от работодателя или колегите си.Понякога работодателя проявява недостатъчен интерес за професионалния му опит досега, навици и интереси като човек, а в други случаи не му се оказва професионална помощ.
* Останалите служители често са критични и дистанцирани. Новият е подложен на критики още от самото начало за неща, които не са му били показани. Това го прави неуверен.Похвали и поощрения липсват.
* Често останалите служители подхождат с насмешка, злоба или безразличие към новия колега, вместо да си поставят за цел да се сприятелят с него, да му отговарят на всичките въпроси и въобще да му помогнат да се интегрира по-лесно и бързо.
* В желанието да се себеизтъкнат и увеличат авторитета си ръководителите затрупват новият служител с нова информация.Част от информацията действително е необходима, но много управленци споделят и ненужна информация - позволено-непозволено, а още по-лошо и термини като "възможно е...", "ако е необходимо"... т.е. без конкретност. Това оставя много въпроси без отговор и влошава адаптацията значително.
* Най-честите грешки са свързани с поставянето на отговорни задачи още със самото постъпване на работа, без да се даде време на служителя да навлезе в спецификата на конкретната дейност.
* Грешка при адаптацията на новите служители е и желанието за бързо навлизане в работната атмосфера и претоварването им с чести дежурства.
* Още по-значима е грешката новопостъпилият да се запознае с неформалните, преди формалните отношения в колектива - с неформалните напрежения и противопоставяния с формалното ръководство.

Ето как самите студенти описват своите лични впечатления и разочарованията в първия си работен ден на новото място:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проблеми при адаптацията на новите служители в лечебните заведения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.