Принципи и функции на управлението. Планиране. Организиране. Мотивиране. Контрол. Управленско решение.


Категория на документа: Икономика


Университет по библиотекознание и информационни науки.

Курсова работа
По дисциплината: Информационен мениджмънт.
На тема:
Принципи и функции на управлението. Планиране. Организиране. Мотивиране. Контрол. Управленско решение.

Съставил: Антоанета Николаева Георгиева, III курс,
задочно обучение, Фак. №36-БЗ.

Поверил: ......................................
(гл. Ас. Д-р Р. Василева)

Гр. София, 2013г.

Съдържание:
1. Пинципи и функции но управлението ...................................................... 3
1.1. Планиране .......................................................................................... 3
1.2. Организиране ..................................................................................... 4
1.3. Контрол .............................................................................................. 4
2. Планиране .................................................................................................... 5
3. Организиране ............................................................................................... 7
4. Мотивиране .................................................................................................. 8
5. Контрол ........................................................................................................ 9
5.1. Условия определящи ефективността на контрола ......................... 9
5.2. Типове контрол ................................................................................. 9
6. Управлински решение ................................................................................ 9
7. Използвани литературни източници ....................................................... 11

Принципи и функции на управлението. Планиране. Организиране. Мотивиране. Контрол. Управленско решение.

1. Принципи и функции на управлението:

Управлението е процес, при който един или няколко хора координират дейността на останалите, с цел да постигнат резултати, които е невъзможно да постигне всеки сам.

Според американските изследователи управлението включва три взаимосвързани задачи и те са: Управление на работата (дейностите) и организациите- независимо от дейността и големината на фирмата, мениджърът трябва да се погрижи работата да бъде свършена и организацията управлявана; Управление на човешкия ресурс- човешкият ресур е важна част от изграждането на организационната структора и мениджъра трябва да предоставя условия за мотивация и развитие за по-успешна и ползотворна работа на хората работещи в нея; Управление на производството и операциите- процесът водещ до крайният резултат, към кйто се стреми организацията също трябва да бъде адекватно управляван, да бъде пресметната и обмислена добре производствената дейност на организацията.

Най-общо казано мениджъра играе важна роля в глобалния икономически свят и на конкурентните пазари. Той организира и движи както вътрешните процеси така и външните на организацията с цел изграждане на по-голяма конкурентоспособна фирма на пазара и нейното утвърждаване като такава.

В литературата по управление се разглеждат няколко подхода и гледни точки към мениджмънта. Трите съществени са: класическият, който акцентира върху задачата да се управляват дейностите и организациите; поведенчсеки, който се концентрира върху управлението на хората и научен, при който основна цел е управлението на производството и операциите.

Всеки подход си има своите добри и лоши качества, но за съвременните тенденции в пазарната икономика доброто управление трябва да бъде гъвкаво, настъпателно и включващо алтернативни подходи.

Планирането, организирането и контрола стават, като функции на управлинието в момента когато се стига до извода,че управлението на организациите и на дейностите се разграничават едно от друго.

1.1. Планиране- чрез него организациите определят и постигат целите си.

То трябва да е упростено и да се повтаря във вемето. Ключът за успешно планиране е постоянно да се припомня на управленския екип целите на компанията и да се следи дали те се осъществяват успешно.

1.2. Организиране- това значи да се прилагат плановете на практика с използване на водачество и мотивация, налагат се по-ефективните производствени структури.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Принципи и функции на управлението. Планиране. Организиране. Мотивиране. Контрол. Управленско решение. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.