Приложение на ИКТ в здравеопазването


Категория на документа: Икономика


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ФАКУЛТЕТ ПО "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Дисциплина: МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА

К У Р С О В А Р А Б О Т А

Тема: Приложение на ИКТ в здравеопазването.

Изготвил: Преподавател: Доц. Н. Попов

Магистърска програма по
"Управление на здравните грижи"
Ф.№

София
2013г.

Информационните технологии в здравеопазването. Необходими ли са? Отдавна отмина времето, когато работещите в сферата на здравеопазването (лекари, медицински сестри, административен и ръководен персонал) можеха да се справят с огромния обем информация, изисквания по отчетност и безброй справки искани от различни институции. А дали някога е имало такова време? Винаги е имало нужда от средства, подпомагащи тези дейности. Съвременното общество разполага с такива средства - информационните технологии.

Със стартирането на реформата в здравеопазването Здравната каса започна да изисква голям по обем и вид информация от договорните си партньори (общопрактикуващи лекари, медицински центрове, диагностично-консултативни центрове, болници, лаборатории и др.).

Ръчното отчитане затруднява и дейността на Здравната каса. С НРД 2003 влезе като задължително условие електронната обработка и отчитането на дейността на медико-диагностичните лаборатории. Общопрактикуващите лекари (GP) също започнаха постепенно да работят със софтуер, улесняващ ги в ежедневната им работа и отчитането. Към настоящия момент всички медико-диагностични лаборатории в страната и почти всички общопрактикуващи лекари ползват софтуер и се отчитат елктронно пред Здравна каса. В процес на въвеждане са единни информационни системи в медицински центрове, медико-диагностични центрове, болници и диспансери, но все още броя на лечебните заведения разполагащи с такава система е малък.

Ефектът от използване на технологиите

Необходимостта от информационни системи в здравеопазването е очевидна. Те помагат не само за отчетността, а и в цялостната дейност на лечебните заведения. С помощта на такава система лекарите могат да получават много по-бързо точна и ясна представа за състоянието на пациента, информация от предишни прегледи, консултации, изследвания, назначавана терапия и резултати от провеждани лечения. Пълен медико-социален статус. Това е възможно благодарение на създаване на електронни досиета на пациентите, в които се съхраняват данни за всички дейности извършвани на пациент в дадено лечебно заведение. Такива системи поддържат и предоставят за ползване огромни номенклатури от МКБ кодове, лекарствени списъци и др. Чрез тях автоматично се създават и поддържат регистри - Диспансерен регистър, регистър "Майчинско здравеопазване", други регистри необходими на конкретно лечебно заведение за специфична негова дейност. Благодарение на големия обем информация, която се акумулира от една такава система на разположение на ползващите я е богата палитра от всевъзможни справки и статистически данни. Така че в услуга на лекарите е едно наистина мощно средство за подпомагане в ежедневната им работа с пациентите.

Силата на подобни комплексни информационни системи не се изчерпва само с подпомагане на лекарите в диагностично-лечебния процес и прецизната отчетност за пред различни институции. Ясно е, че лечебните заведения са също и сериозни икономически структури, които трябва да бъдат добре управлявани. Информационните системи предоставят на ръководния персонал богат набор от справки, даващи точна представа за моментното финансово състояние на лечебното заведение и възможности за съпоставки с други периоди. Ръководителите могат да следят натовареността на амбулаторията за различните специалности и да вземат решение за назначаване на още специалисти, разкриване на нови специалности или рекламиране на конкретна дейност. Информационна система, която е обхванала цялостната дейност на едно здравно заведение - от регистратурата, през специализираните кабинети и лаборатории, до административно стопанския блок - до голяма степен улеснява ръководителя на заведението във взимане на конкретни ръководни решения.

Онлайн услуги

Дори и в България, вече е стандартна практика, след провеждане на някакво изследване пациентът да получи достъп до резултатите си по Интернет. От технологична гледна точка, предоставянето на такава електронна услуга не е свързано с особени усилия, а улеснението за пациентите е огромно. Още по-важно е, че такава онлайн услуга на практика ни води една стъпка по-близо до възможността да поддържаме сравнително пълна информация в своите лични здравни записи (PHR).

Друга онлайн услуга, която постепенно става популярна у нас е възможността за записване на час за консултация със специалист по интернет. Такава услуга предлагат на своите сайтове, няколко очни клиники, стоматологични кабинети и др.

Здравната стратегия в България предвижда въвеждане на национални здравно-информационни стандарти, разработването на модел на националната здравно информационна мрежа, оперативна съвместимост на информационните системи в здравеопазването, както и внедряването на политики за информационна сигурност.Предимство на електронното здравеопазване е възможността здравният сектор да бъде ориентиран и фокусиран към нуждите на отделния пациент, за когото всъщност функционира и самата система.

Електронното здравеопазване: се отнася до инструменти и услуги, използващи информационни и комуникационни технологии (ИКТ), които могат да подобрят профилактиката, диагнозите, леченията, надзора и управлението.

Може да бъде от полза за всички чрез подобряване на достъпа до грижи и качеството на обслужването и чрез подобряване на ефективността на здравния сектор.

Включва обмен на информация и данни между пациентите и доставчиците на здравни услуги, болниците, специалистите и мрежите за здравна информация; електронни медицински картони; телемедицински услуги; преносими уреди за следене на пациентите, софтуер за определяне на работния график на операционните зали, роботизирана хирургия и теоретични изследвания на виртуално физиологично човешко същество.

Цели на ЕС:
* подобряване на здравето на гражданите чрез предоставяне на животоспасяваща информация - дори в други държави, когато това е необходимо - чрез инструменти на електронното здравеопазване
* подобряване на качеството и достъпа до здравно обслужване чрез включване на електронното здравеопазване в здравната политика и координиране на политическите, финансовите и техническите стратегии на страните от ЕС
* подобряване на ефективността, разпространението и леснотата за използване на инструментите на електронното здравеопазване чрез въвличане на специалисти и пациенти в изготвянето и прилагането на стратегии.

Електронното здравеопазване включва редица средства, базирани на информационните и комуникационните технологии. Тези средства се използват за подпомагане и подобряване на профилактиката на заболявания, поставянето на диагнози, лечението, контрола и управлението на здравето и начина на живот.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Приложение на ИКТ в здравеопазването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.