Приходи, печалба и рентабилност на кооперацията


Категория на документа: Икономика


ПЕЧАЛБА И РЕНТАБИЛНОСТ НА КООПЕРАЦИЯТА

Печалбата е най-важният икономически и финансов показател, който отразява резултатите от стопанската дейност на кооперацията. В него в синтезиран вид са отразени стопанските дейности - общи и по видове, организацията и управлението, изпълнението на икономическата цел и на възприетата
стратегия за решаване на проблемите, свързани с развитието и усъвършенствува-нето на дейността на кооперацията. Печалбата е краен резултат, но тя е същевременно източник на натрупвания с цел разширяване, развитие и усъвършенствува-не на всяка стопанска дейност, а също и за решаване на социални въпроси на кооперацията. От друга страна, тя е носител на доходи на член-кооператорите, насочвани към тях под формата на дивиденти след годишното счетоводно приключване.Печалбата е основен източник за нарастване на капитала в кооперацията и за развитие на стопанските й дейности. От нея по устав задължително се отчисляват до 20 % от дяловия капитал (дяловите вноски на кооператорите). На тази база се образува т.нар. "резервен фонд". По решение на общото събрание неговият размер може да се увеличава, а той самият да се трансформира в други парични фондове с целево предназначение. Така чрез печалбата кооперацията си осигурява средства за инвестиции, за решаване на социални проблеми на кооператорите или на проблеми в териториалната система, в която функционира. Формирането на печалбата като краен финансов резултат е следствие от нарастването на обема на стопанските дейности, подобряването на използуването на капитала и на живия труд. Нейното изменение е свързано с подобряване на организацията и технологиите, предлагани в кооперативните дейности, на управленската дейност и конкурентоспособността на изделията и стоките на кооперацията. В измененията на печалбата - нарастване или намаляване, се отразяват всички действия на управлението и на изпълнителския персонал.

За кооперацията, в която се извършва повече от една стопанска дейност, печалбата е сборна категория, единен икономически показател, включващ резултатите от всички стопански дейности. В този смисъл тя изразява и крайния финансов резултат от общата дейност на кооперацията. Носител на печалбата са приходите. Тя е част от тях. Обшата печалба се получава като разлика между обема на приходите и на разходите, както следва:
П = Пр - Р

По този начин се формира т.нар. разликова печалба. В нея са включени разплащанията с външни финансови институции - данък добавена стойност на кооперацията и данък печалба за другите стопански единици, и печалбата, която остава в кооперацията. Печалбата от своя страна се разпределя за фонд "Резервен" и за фонд "Дивидент". При това общото събрание може да реши отчислената сума за дивиденти да не се раздава на кооператорите, а да се използува за увеличаване на капитала на кооперацията, т.е. за развитие на материалната база, а оттук и на стопанските дейности или за решаване на други проблеми.

По принцип печалбата при всички стопански дейности представлява разликата между приходите и разходите. Като показател тя е стойностна величина, изразяваща масата за паричните средства. Като абсолютен стойностен показател печалбата притежава всички недостатъци на стойностните показатели. На първо място тя изразява масата на натрупванията, отчитането става възможно чрез обвързването й с другите стойностни показатели. Стойностният израз на печалбата е показател за изразяване на икономическия ефект от дейността на кооперацията. Но като абсолютен показател печалбата е икономически несъпоставима. Ако една кооперация е реализирала печалба в размер на 50 000 лв., а друга - на 200 000 лв., могат да се направят само количествени сравнения, т.е. че втората кооперация има 4 пъти по-голяма печалба. В случая не може да се даде икономическа оценка за това коя от тези кооперации натрупва повече на единица или на 100 лева обем дейност. Ето защо в практическата дейност освен стойностно печалбата се изразява (измерва) и относително. Относителният израз на печалбата се нарича рентабилност. Тази категория изразява степента на натрупване спрямо възприетата база. В практическата дейност за бази при определяне на рентабилността са приети обемът на дейността, разходите, капиталът - общ или под формата на основен и оборотен. Могат да се използуват и други бази, например фонд "Работна заплата", брой на работниците и др. Според възприетите бази рентабилността в кооперацията - общо и по отделните й стопански дейности, се определя, както следва:
а) Рентабилност на база обем дейност:

или колко печалба се пада на 100 лева обем от дейността (или на 1 лев). За търговските дейности - стокооборот на дребно в търговската мрежа, стокооборот в общественото хранене, стокооборот на едро; за изкупуването - обем изкупена или реализирана продукция в стойност или в натура (тонове); за промишлената дейност - стокова промишлена продукция; за транспортната дейност - превозени тонове или произведени тонкилометри и т.н.

б) Рентабилност на база разходи:

За отделните дейности - печалбата и разходите във всяка дейност.
в) Рентабилност на база капитал:

Разлимните бази позволяват рентабилността да се оценява по различен начин и спо]1ед степента на използуване на капитала и разходите или съобразно измененията в обема на дейността. По този начин се обхваща нейната многост-ранност. В практическата дейност тези показатели могат да бъдат еднопосочни, но е възможно и да се различават. Например рентабилността на базата на обема може да нараства, но в същото време на базата на капитала - да намалява. Това показва, че Са направени необосновани инвестиции и въпреки нарастването на рентабилността По отношение на обема използуването на капитала се е влошило, което неминуемо оказва и отрицателно въздействие върху печалбата.

Като относителен показател рентабилността позволява да се правя! икономически сравнения. Например ако една кооперация е постигнала рентабилност на стокооборот is дева на 100 лева., а друга - 10 лева на 100 лева, независимо от сумата на реализираната печалба веднага се отчита, че първата е постигнала по-добри финансови резулГати. осигурявайки високи натрупвания спрямо стокооборота.
Печалбата и рентабилността са показатели, подложени на влиянието на различни въшцни и вътрешни фактори. Те са свързани с цялостния начин на ръководство, управление и организация на стопанските дейности на кооперацията. Във висока студен печалбата зависи и се предопределя и от проявленията на пазарния механизъм. Степента на използуване на авансираните в труда и капитала средства също влияе върху измененията в печалбата. Независимо от разнообразието на факторите, въздействуващи върху печалбата, те се пречупват в измененията, настъпвани] във величината на обема на дейността, в структурата па обема и на разходите.
Измененията в обема на всяка дейност въздействуват и вьрху печалба in. При равни други условия увеличаването на обема ще води до нарастването й, и обратно. Пора/ти това всяка кооперация се стреми та разширява дейност та и да реализира по-голям обем продукция или стока. Обемм на дейността въздейству-ва върху печалбата косвено - чрез нарастването на приходите. Но като фактор гой попада под влиянието на редица външни условия. При пазарната икономика се проявява и действието на пазара и на пазарните механизми. В същото време вътрешните фактори, свързани с инвестиции, организация и технологии, начин на управление и на заплащане на труда, мотат да предопределят развитието на дейностите, да осигуряват съответствието с изискванията на пазара и външните фактори, или обратното.

Структурата на обема на дейностите също е важен обобщаващ фактор за настъпване на и менения в печалбата. Структурата въздействува главно вьрху относителния показател - рентабилността, а чрез измененията в нея и върху печалбата. Всяко изделие или стока се реализира при определени пазарни предпоставки и има различна рентабилност. Ето защо всяко изменение на структурата, обвързано с нарастване на относителния дял на по-високо рентабилните стоки или изделия, ще води до нарастване както на рентабилността, така и на печалбата. Това е самостоятелен фактор. Обемът може да нараства и да въздейства положително върху печалбата, а в същото време структурата да влияе отрицателно и да води до намалянапе на рентабилността.

Поради това всяка единица от обема ще носи по-малка печалба. При различните дейности структурата може да се изразява не само чрез относителния дял на отделните съставки на обема. Така при търговската дейност структурата на стокооборота може да се изрази по насоки на извършване на продажбите, например - на населението, на предприятия и ведомства, на производствени обекти и др., в промишлеността - по отделни отрасли, в изкупуването - по региони, по видове селскостопанска продукция и т.н. Но в крайна сметка всяко изменение на дадена структура ще оказва влияние върху печалбата и върху рентабилността. В този смисъл структурата е фактор, който кооперацията трябва внимателно да изследва и анализира, като се стреми да предвижда насоките на нейните изменения за бъдещи периоди. Кооперацията може да поставя по-високи цели за постигане на по-голяма печалба, за следване на печеливша стратегия, за развитието си като стопанска единица.

Един от най-активно въздействуващите върху печалбата фактори са разходите при отделните дейности. Те могат много бързо да се променят под влиянието на различни конюнктурни условия и причини. Всяко абсолютно и относително изменение на разходите се отразява върху печалбата и рентабилността. Ето защо всяка кооперация се стреми икономически да обосновава извършването на всеки разход и да преследва намаляването му. От гледна точка на въздействието върху печалбата особено значение има относителното намаляване на разходите, т.е. постигането на определен размер на намаление и оттук - на реализацията на относителна икономия. Сумата на относителната икономия е увеличението на печалбата за сметка на разходите. При отделните дейности на кооперацията съществуват много резерви за намаляване на разходите и за постигане на относителна икономия. Те трябва да се използуват целесъобразно от управлението на кооперацията, чиято задача е да стимулира работещите в нея да провеждат режим на икономии и да се стремят да намаляват относително разходите.

Това са основните фактори, под чието влияние печалбата и рентабилността се променят в определена насока, т.е. нарастват или намаляват. Всъщност те обобщават редица други фактори и причини, но чрез тяхната динамика мотат да се обяснят и настъпилите промени в крайния финансов резултат. Не бива да се забравя, че всяко по-добро използуване на капитала (особено на оборотния) и на живия труд (ускоряване на обращаемостта и повишаване на производителността на труда) по пряк и по косвен начин (чрез изменения в разходите) влияят върху печалбата и рентабилността. При пазарни условия особено важен фактор е обращаемостта на запасите. По същество това е над 80 % от оборотния капитал на кооперацията. Ускоряването на обращаемостта на запасите е обусловено от доброто познаване на пазара, от динамиката в реализацията на стоките и в структурата на търсенето. Колкото по-добре познава пазарните процеси, толкова повече кооперацията би могла да ускорява обращаемостта на запасите и на оборотния капитал. На тази основа се увеличава и печалбата, а рентабилността нараства.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Приходи, печалба и рентабилност на кооперацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.